คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ

9 คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ สวดได้ทุกวันทั้งครอบครัว

event
คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ
คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ

สวดมนต์ปัดเป่าภัยพิบัติและโรคร้าย ไม่ผิด! แต่จะช่วยได้จริงหรือ? มาไขข้อสงสัย กับ คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ บทสวดเหล่านี้ช่วยขจัดโรค ป้องกันภัยได้จริงหรือไม่?

แนะนำ 9 คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ
พ่อแม่ลูกพากันสวดได้ทุกวัน!

การสวดมนต์ ตามความหมายในภาษาไทย หมายถึงกิจกรรมที่มีการเปล่งเสียง เป็นทำนองในภาษาบาลี ซึ่งนับถือกันว่า เป็นภาษาของพระพุทธเจ้า คือ พระพุทธเจ้า แต่ละพระองค์ที่เคยมีมาในอดีตทั้งหมด หรือที่จะมีมาในอนาคต ความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นสากลของภาษาบาลีนี้ทำให้ การสวดมนต์ เป็นกิจกรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท

ประโยชน์ของการสวดมนต์

การสวดมนต์จึงถือเป็นการภาวนาชนิดหนึ่ง เป็นการทำให้จิตเป็นสมาธิได้ และเมื่อทำอธิษฐานภาวนามากเข้า ด้วยความเชื่อจิตย่อมเข้าถึงสมาธิระดับต่าง ๆ และส่งผลสำเร็จให้เกิดขึ้นได้

ข้อดีของการสวดมนต์ (อานิสงส์ของการสวดมนต์)

  • ทำให้มีปัญญา
  • ทำให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้
  • ทำให้จิตไม่เศร้าหมอง
  • มีสุขคติเป็นที่ไป
  • เป็นการเผยแผ่ และสืบทอดพระพุทธศาสนา

คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ

นอกจากนี้การสวดมนต์ยังเป็นทางมาแห่งบุญ เรียกว่า ภาวนามัย คือบุญที่เกิดจากการทำภาวนา ใครก็ตามที่สวดมนต์บ่อย ๆ เวลาจะเจอเหตุร้าย ก็จะแคล้วคลาดไป และสิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้น โบราณบอกว่าเทวดาจะลงรักษา เพราะเทวดาเขาก็อยากได้บุญ แต่เขาอยู่ในภาวะที่เป็นกายละเอียด ทำบุญเองไม่สะดวก ดังนั้นถ้าเขาอยากได้บุญ เขาจะดูว่าใครทำความดี เขาจะลงรักษา พอลงรักษาแล้วเวลาคนนั้นไปทำความดี เขาจะได้ส่วนบุญด้วยในฐานะเป็นผู้สนับสนุน

สวดมนต์ตอนไหนดี

ในแต่ละวันจะมีช่วงเวลาที่ไร้สาระเยอะมาก ถ้าเอาเวลาเหล่านี้มาสวดมนต์ก็จะได้หลายรอบ แทนที่จะปล่อยใจไปคิดเรื่องอื่น อาบน้ำอยู่ก็สวดได้ ไม่บาป เพราะการระลึกถึงพระรัตนตรัยคือการแสดงความเคารพ ล้างหน้า แปรงฟัน สวดได้หมด กินข้าวยังสวดได้เลย สรุปคือ สามารถทำได้ในทุกอิริยาบถ

Must read >> สวดมนต์ ก่อนนอน ช่วย ฝึกสมาธิเด็ก

ทั้งนี้ บทสวดมนต์ หากแปลความหมายออกมาก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นคำสวดบูชาเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย อันได้แก่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ แทบทั้งสิ้น จึงเป็นอุบายในการเจริญสติอย่างหนึ่ง ที่เรียก พุทธานุสติ ธรรมานุสติ และสังฆานุสติ นั่นเอง ดังนั้นการสวดมนต์ทุกครั้ง จึงเริ่มด้วยคำบูชาพระบรมศาสดาว่า “นโม ตสฺสะ ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส” แปลโดยรวมว่า “ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น”

โดยบทสวดแต่ละบท เรียกว่า พระปริตร แปลว่า เครื่องคุ้มครองอันประเสริฐ ในบทสวดมนต์แต่ละบทนั้นประกอบไปด้วย บทพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีเป็นบทสรรเสริญคุณแห่งพระรัตนตรัยก็มี และเป็นบทอวยชัยให้พรก็มี บางบทได้นำมาจากพระไตรปิฎก บางบทเป็นบทที่ท่านได้แต่งขึ้นใหม่ในภายหลัง

ในแต่ละบท แต่ละบาท แต่ละคาถานั้น ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากพระโอษฐ์ อันประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดจากสติปัญญา อันบริสุทธิ์ยิ่งของเหล่าพระอรหันตสาวก ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งสิ้น และด้วยความเชื่อนับตั้งแต่สมัยพุทธกามองว่า คาถา บทสวดอันประกอบด้วยคำ และความอันเป็นมงคล อ้างอิงตกทอดมาจากครั้งโบราณอย่างน้อยก็ทำให้จิตใจสงบ เป็นขวัญและกำลังใจ ช่วยเพิ่มพูนสติพร้อมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะมาถึง

แม้ยามเจ็บป่วย แสนทุกข์ใจ ถึงจะรักษาดูแลร่างกายอย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้วแต่ก็ยังไม่หาย การสวดมนต์ร่าย คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ ก็ไม่ใช่เรื่องผิด ซึ่งคุณประโยชน์ของการสวดมนต์ สามารถช่วยรักษาโรคภัยผลแห่งการวิจัย ตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ดี ทางการแพทย์ก็ดี ผลที่เกิดขึ้นจริงๆ กับผู้ที่ปฏิบัติแล้วเห็นผลก็มีต่างสรุปเป็นเสียงเดียวกันว่า การสวดมนต์นั้นสามารถช่วยบำบัด ช่วยรักษา ช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ ยิ่งโรคที่เกี่ยวเนื่องด้วยกับสภาพจิตใจยิ่งได้ผลดีมาก แม้กระทั่งอุปสรรค เคราะห์กรรม ปัญหาชีวิตก็ช่วยให้ผ่านพ้นได้ด้วยดี

อันจะสังเกตได้จากคนที่ชอบสวดมนต์อยู่เป็นประจำนั้นเวลามีทุกข์ ประสบปัญหาชีวิต มักจะมีทุกข์ มีปัญหาอยู่ไม่นานนัก ทุกข์และปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะจบลงคลี่คลายลง มีทางแก้ไข ทางออกได้อย่างรวดเร็ว ต่างจากคนที่ไม่ชอบสวดมนต์ทุกข์ก็จะทุกข์อยู่นานหาทางออกไม่ได้

อ้างอิงจาก หนังสือสวดมนต์และสมาธิบำบัดเพื่อการรักษาโรค thaicam.go.th

และด้วยสถานการณ์ตอนนี้ ที่กำลังเกิดโรคระบาดใหญ่ทั่วโรค ของไวรัสโควิด 19 (Covid 19) วิธีการป้องกันที่ดีสุดก็คือ การดูแลตัวเองตามวิธีการต่างๆ ที่ได้มีการเผยแพร่ออกไปตามสื่อต่างๆ แล้ว เช่น การใส่หน้ากากอนามัยเวลาที่เราออกนอกบ้าน กินร้อนช้อนกลาง และหมั่นล้างมือให้สะอาดถูกต้องบ่อยๆ หลังสัมผัสสิ่งของต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้การเสริมสร้างพลังกายพลังใจให้กับตัวเราเอง วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ การสวดมนต์ และบท คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยในการบำบัดรักษาโรค ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ รวมถึงสามารถช่วยให้ชีวิตของคนป่วยให้ดีขึ้นมาได้ … ทีมแม่ ABK จึงมี 9 บทสวด คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ มาฝาก จะมีคาถาบทสวดป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ อะไรบ้างที่สามารถสวดได้ทุกวันทั้งครอบครัว ตามมาดูกัน

>> ดู 9 บทสวดคาถากันโรคภัยไข้เจ็บ คลิกหน้า 2

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจ คลิก :

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up