แจกฟรี! ไฟล์ ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ เริ่มจากลากเส้นจนเขียนเป็นคำได้

account_circle
event

ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ เป็นอีกหนึ่งทักษะที่เด็กวัยเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจะต้องฝึกฝน เพราะเป็นหนึ่งในทักษะจำเป็นสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องมีทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้ลูกคุ้นเคยกับตัวอักษร A-Z ก่อนจะต่อยอดสู่การจดจำและเขียนคำศัพท์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง

แจกฟรีไฟล์ ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับวัยอนุบาล ดาวน์โหลดได้เลย

การที่เราจะผลักดันให้ลูกโตขึ้นเป็นเด็กเก่งและดีได้ จะต้องผ่านแบบฝึกหัดหลากหลายแบบทั้งในชีวิตประจำวันและโรงเรียน ซึ่งนอกจากบทเรียนต่างๆที่ลูกจะได้เรียนรู้จากคุณครูในห้องแล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรหาแบบฝึกหัดต่างๆให้ลูกได้ลองทำจนเกิดความชำนาญและนำสิ่งที่ฝึกฝนไปใช้ชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่นเมื่อลูกได้ ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ก็จะจดคำศัพท์ได้แม่นยำขึ้น เมื่อลูกพบเจอคำศัพท์นั้นในหนังสือจะรู้ความหมายได้ทันที เป็นต้น

ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ

ลูกทำแบบฝึกหัดดีอย่างไร

การจัดแบบฝึกหัดสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นหนึ่งในวิธีเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนากรและทักษะต่างๆตามวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) พุทธศักราช 2546 ข้อหนึ่งกำหนดให้ต้องสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กได้คล่องแคล่ว พร้อมทำงานประสานกับสมองและประสาทสัมผัสกัน

ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ

เมื่อลูก ฝึกเขียนภาษาอังกฤษหรือทำแบบฝึกหัดในแต่ละครั้งจะช่วยพัฒนาความพร้อมทั้งร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาได้ดี เพราะการทำแบบฝึกหัดเป็นประจำและต่อเนื่องช่วยฝึกความมีวินัย ความรับผิดชอบ และรู้จักควบคุมตัวเองจนสำเร็จ  ที่สำคัญยังช่วยให้ลูกสามารถเชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนมาปรับใช้ได้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเลือกแบบฝึกหัดต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาของเด็กเป็นสำคัญ เพราะเด็กที่ทำแบบฝึกหัดที่ยากเกินความสามารถมีแนวโน้มที่จะเบื่อการเรียน และทำให้ผลคะแนนต่ำกว่าเด็กที่ฝึกทำแบบฝึกหัดตามวัย แม้จะขัดกับความรู้สึกของผู้ปกครองที่อยากให้บุตรหลานเก่งไวๆ แต่การอดทนรอให้ลูกค่อยๆพัฒนาตัวเองนั้นได้ผลดีมากขึ้นเมื่อลูกเรียนในชั้นสูงขึ้นไป

อ่านต่อวิธีเลือกแบบฝึกหัดให้ลูก พร้อมไฟล์ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ หน้า2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up