โรงเรียนทางเลือก

โรงเรียนทางเลือก เลือกแบบไหนให้เหมาะกับเจ้าตัวน้อย

Alternative Textaccount_circle
event
โรงเรียนทางเลือก
โรงเรียนทางเลือก

เรื่องการศึกษาเป็นอีกเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความสำคัญกับลูกตั้งแต่เริ่มต้น การหาโรงเรียนให้ลูกสมัยนี้ก็ช่างแตกต่างจากสมัยก่อนที่เคยมีหลักสูตรแนวการสอนแบบคล้ายกันหมด แต่ในปัจจุบันนี้มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เยอะขึ้น จนทำให้คุณพ่อคุณแม่มีตัวเลือกหลายทางที่ต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนตัดสินใจเพื่อการเรียนของลูกน้อย สำหรับ โรงเรียนทางเลือก ก็เป็นอีกตัวเลือกของหลักสูตรทางด้านการศึกษาในยุคปัจจุบันที่ผู้ปกครองได้ให้ความสนใจไม่น้อย สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เล็ง ๆ หลักสูตรนี้ให้เจ้าตัวน้อยอยู่ ลองดูข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจกันนะคะ

โรงเรียนทางเลือก เลือกแบบไหนให้เหมาะกับเจ้าตัวน้อย

“โรงเรียนทางเลือก” คือ โรงเรียนที่มีหลักสูตรแนวการสอนที่แตกต่างไปจากโรงเรียนกระแสหลัก โดยออกแบบหลักสูตรเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อมุ่งเน้นให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน มีหลายแนวคิดส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้เข้าถึงธรรมชาติของผู้เรียน  ระบบการศึกษาจะมีความยืดหยุ่น ไม่เน้นการสอนแบบท่องจำ แต่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน เน้นตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ผ่านการลงมือทำจริง รู้จักกล้าคิด กล้าตั้งคำถาม สิ่งที่เด็กสนใจก็จะนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการศึกษาของลูกไปพร้อม ๆ กันด้วย แต่หลักทางวิชาการของโรงเรียนก็ยังคงเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนดอยู่เช่นกัน

โรงเรียนทางเลือกอนุบาล
เครดิตภาพจาก www.roong-aroon.ac.th

5 รูปแบบโรงเรียนทางเลือก

ถึงแม้แนวการสอนของโรงเรียนทางเลือกจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ยังคงตั้งอยู่บนหลักสูตรแกนกลางที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ และมีการจัดตั้งขึ้นอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนดรูปแบบของโรงเรียนทางเลือกไว้ 5 รูปแบบคือ

 1. โรงเรียนในความกำกับของรัฐ แต่เน้นความเป็นอิสระและคล่องตัว มีระเบียบกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติเฉพาะของตัวเอง
 2. โรงเรียนวิถีพุทธ ที่เน้นนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
 3. โรงเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้ารับการประเมินความสามารถพิเศษว่าตนเองมีในด้านใดบ้าง
 4. โรงเรียนสองภาษา เป็นโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน
 5. โรงเรียนต้นแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นโรงเรียนที่ใช้สื่ออิเลคทรอนิคส์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ผู้เรียนจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้

แนวการสอนของโรงเรียนทางเลือกมีแบบไหนบ้าง?

แต่ละโรงเรียนแนวการสอนจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้เข้ากับปรัชญาและเป้าหมายของทางโรงเรียน อาทิเช่น

โรงเรียนสมบุญวิทย์
เครดิตภาพจาก sombunwit.ac.th
 • แนวการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ (Montessori) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดลองกับอุปกรณ์จริงหรือสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ผ่านการเล่น โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 มีการใช้สื่ออุปกรณ์ในรูปแบบเฉพาะ ที่ช่วยให้เด็กเข้าใจง่าย โรงเรียนแนวมอนเตสเซอรี่ เช่น โรงเรียนสมบุญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว
โรงเรียนวรรณสว่างจิต
เครดิตภาพจาก www.wsc.ac.th
 • แนวการสอนในรูปแบบโครงการ (Project Approach) เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาสิ่งรอบตัวที่สนใจ โดยให้เด็กได้เลือกทำโครงการตามหัวข้อที่สนใจ ต้องการรู้ หรือสงสัย มีการรวบรวมข้อมูลและศึกษาจากสิ่งแวดล้อมจริง รวมถึงค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำเสนออย่างเป็นขั้นตอนจนถึงสรุปบทเรียน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และครูจะมีส่วนช่วยบูรณาการกิจกรรม ภาษาไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ สังคม ผนวกเข้ากับกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนแนว Project Approach เช่น โรงเรียนวรรณสว่างจิต
โรงเรียนปัญโญทัย
เครดิตภาพจาก www.panyotai.com
โรงเรียนเพลินพัฒนา
เครดิตภาพจาก www.plearnpattana.ac.th
 • แนวการสอนแบบระบบวอลดอร์ฟ (Waldorf) คือ การให้การศึกษาแก่เด็กแบบองค์รวม ทั้ง Head Heart และ Hands เน้นให้ความสำคัญกับจินตนาการของผู้เรียนและการกลมกลืนกับธรรมชาติเชื่อมโยงกัน การจัดแผนการเรียนการสอน เป็นการพัฒนาไปตามช่วงอายุ ผ่านทางกาย อารมณ์ ความคิด และสร้างสมดุลระหว่างวิชาการ ดนตรี ศิลปะ และการฝึกฝนทักษะชีวิตประจำวัน ในระดับอนุบาลวิชาการจะยังไม่ถูกสอนในช่วงปีแรก ๆของการเรียน โรงเรียนที่สอนแบบวอลดอร์ฟ เช่น โรงเรียนปัญโญทัย โรงเรียนไตรพัฒน์ โรงเรียนเพลินพัฒนา
 • แนวการสอนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ (Neo-Humanist Education) เป็นการสอนตามแนวคิดที่เชื่อว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพัฒนาการสูงสุด มีความต้องการจากภายในที่จะพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด การเรียนการสอนแนวนี้จึงเน้นการพัฒนาศักยภาพแฝงเร้นที่มีอยู่ในตัว ช่วยให้เด็กๆ เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง (Self -Esteem) มีแนวทางในการช่วยทำให้เด็กฉลาด เก่ง ดี แข็งแรง ส่งเสริมให้เด็กเพิ่มพลังบวกในตนเอง  มีน้ำใจ และมีความสุข เช่น โรงเรียนอมาตยกุล
โรงเรียนรุ่งอรุณ
เครดิตภาพจาก www.roong-aroon.ac.th
 • แนวการสอนแบบวิธีพุทธ เป็นโรงเรียนที่มีปรัชญาการสอนให้มองมนุษย์เป็นชีวิต มีลักษณะบูรณาการพุทธธรรมในการเรียนรู้ มีกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบองค์รวม ให้เข้าใจความจริงของชีวิต และดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ซึ่งต้องมีการพัฒนาด้านศีล สมาธิ และปัญญา รู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจของตนเอง รวมถึงการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นกัลยาณมิตรตามหลักทางสายกลาง โรงเรียนที่มีการสสอนแบบวิธีพุทธ เช่น โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนทอสี โรงเรียนสยามสามไตร
โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์
เครดิตภาพจาก www.maneerut.com
 • นอกจากนี้ยังมีแนวการสอนของโรงเรียนทางเลือกอื่น ๆ อีกมาก เช่น โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ใช้แนวการสอนแบบเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์รอบตัว โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ใช้แนวทางการสอนแบบ Constructionism ของ Seymour Papert ที่เชื่อว่า “ความรู้เป็นของบุคคล ถ่ายทอดให้คนอื่นไม่ได้” เป็นการนำทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในเรื่องที่ตนเองสนใจผ่านโครงงาน บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม เทคโนโลยี วิชาการต่าง ๆ รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าแนวการสอนของโรงเรียนทางเลือกก็มีหลากหลายมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้พิจารณาเลือกโรงเรียนให้กับเจ้าตัวน้อย แต่ทั้งนี้นอกจากศึกษาข้อมูลดูแนวทางของโรงเรียนเพื่อเน้นพัฒนาศักยภาพในตัวลูกแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ต้องคำนึงถึงด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง ค่าใช้จ่าย สภาพแวดล้อมของโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียน และความพร้อมของเจ้าตัวน้อยเป็นสำคัญนะคะ

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : story.motherhood.co.thwww.posttoday.com

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจ :

ทำความรู้จัก 7 หลักสูตรอนุบาล เลือกยังไงให้เหมาะกับลูก

แม่เครียด ลูกไปโรงเรียน ป่วยบ่อย ป้องกันยังไงดี?

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
โรงเรียนทางเลือก
Author Rating
41star1star1star1stargray

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up