โรงเรียนจารุวรรณ

โรงเรียนจารุวรรณ บ้านแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขของเด็กทุกคน

event
โรงเรียนจารุวรรณ
โรงเรียนจารุวรรณ

School Visit วันนี้จะพาทุกคนไปเยี่ยมชม โรงเรียนจารุวรรณ โรงเรียนทางเลือก ขนาดย่อม ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองรอบด้านอย่างเต็มที่ ถ้าใครกำลังมองหาโรงเรียนทางเลือกดี ๆ ย่านวัชรพล รับรองว่าที่นี่จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย

จากความฝันในวัยเรียน ของ ดร. ธัญรัศม์ นิธิกุลธีระภัทร์  หรือที่เด็กๆ เรียกกันติดปากว่า คุณครูเจี๊ยบ  ที่อยากสร้าง โรงเรียนอนุบาล ในฝันสักแห่ง ที่อบอุ่นเสมือนบ้าน และมีคุณครูที่คอยใส่ใจดูแลเป็นเหมือนพ่อและแม่  ความฝันครั้งนั้นได้กลายเป็นความจริงเมื่อครูเจี๊ยบได้ ก่อตั้ง โรงเรียนจารุวรรณ ขึ้นมา   ปัจจุบันโรงเรียนจารุวรรณตั้งอยู่ย่านวัชรพล มีเนื้อที่กว่า 3.5 ไร่ เป็นโรงเรียนที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น และรอยยิ้ม เสมือนบ้านหลังที่ 2 ของเด็ก ๆ  ด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจ ของครูเจี๊ยบ  ที่ต้องการสร้างเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  ผนวกกับการได้รับความเชื่อใจและไว้ใจของผู้ปกครอง จึงทำให้ ปัจจุบัน โรงเรียนจารุวรรณ มีนักเรียนมากมาย และเปิดทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนจารุวรรณ

บรรยากาศทางเข้าโรงเรียน

โรงเรียนจารุวรรณ

มุมปล่อยพลังของเด็กๆ เพื่อสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก และมัดใหญ่

 

การเป็นโรงเรียนพหุปัญญา 

โรงเรียนจารุวรรณ ได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน โดยนำแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์(Howard Gardner) นักจิตวิทยาระบบประสาทแห่งมหาวิทยาลัย Harward ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นำเสนอแนวคิดใหม่ เกี่ยวกับความฉลาดว่ามนุษย์เรามีความฉลาดทุกด้าน เพียงแต่ด้านไหนมากด้านไหนน้อยแตกต่างกัน ซึ่งความฉลาดเหล่านั้นจะหลอมรวมเป็นบุคลิกและวิธีในการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันของตัวเรา  จึงทำให้เด็กแต่ละคนเรียนรู้ได้ดีในแบบฉบับของตัวเอง

 

โดยทฤษฎีได้แบ่งความฉลาดออกเป็น 9 ด้านด้วยกันอันได้แก่

 1. ความฉลาดด้านภาษา (Linguistic Intelligence) ความสามารถในการใช้ภาษารูปแบบต่างๆ ทั้งภาษาพื้นเมือง จนถึงภาษาอื่นๆ ด้วย สามารถรับรู้ เข้าใจภาษา และสามารถสื่อภาษาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ตามที่ต้องการ
 2. ความฉลาดด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence) คือ ความสามารถในการคิดแบบมีเหตุและผล การคิดเชิงนามธรรม การคิดคาดการณ์ และการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์
 3. ความฉลาดด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย (Bodily Kinesthetic Intelligence) ความสามารถในการควบคุมและแสดงออกซึ่งความคิด ความรู้สึก โดยใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์ ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น ความประณีต
 4. ความฉลาดด้านมิติ (Spatial Intelligence) คือ ความสามารถในการรับรู้ทางสายตาได้ดี สามารถมองเห็นพื้นที่ รูปทรง ระยะทาง และตำแหน่ง อย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน แล้วถ่ายทอดออกมาอย่างกลมกลืน
 1. ความฉลาดด้านดนตรีและจังหวะ (Musical Intelligence) คือ ความสามารถในการซึมซับ และเข้าถึงสุนทรียะทางดนตรี ทั้งการได้ยิน การรับรู้ การจดจำ และการแต่งเพลง สามารถจดจำจังหวะ ทำนอง และโครงสร้างทางดนตรีได้ดี
 2. ความฉลาดด้านการรู้จักตน (Intrapersonal Intelligence) คือ ความสามารถในการรู้จัก ตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเท่าทันตนเอง ควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ และสถานการณ์
 3. ความฉลาดด้านสัมพัน์กับผู้อื่น (Interpersonal Intelligence) คือ ความสามารถในการเข้าใจผู้อื่น ทั้งด้านความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และเจตนาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน มีความไวในการสังเกต สีหน้า ท่าทาง น้ำเสียง สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม
 4. ความฉลาดด้านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) คือ ความสามารถในการรู้จัก และเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง เข้าใจกฎเกณฑ์ ปรากฏการณ์ และการรังสรรค์ต่างๆ ของธรรมชาติ มีความไวในการสังเกต เพื่อคาดการณ์ความเป็นไปของธรรมชาติ
 5. ความฉลาดในการคิดใคร่ครวญ (Existential intelligence) ชอบคิด สงสัยใคร่รู้ ตั้งคำถามกับตัวเองในเรื่องความเป็นไปของชีวิต ชีวิตหลังความตาย เรื่องเหนือจริง

ด้วยความเชื่อในทฤษฎีนี้โรงเรียนจึงมีการปรับการเรียนการสอนให้เข้ากับเด็กทุกคนในรูปแบบที่ต่างกัน   โดยส่งเสริมให้เด็กได้ลองทำกิจกรรมที่หลากหลายในทุกๆ มิติ ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน  ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดให้มีมุมเพื่อส่งเสริมความสามารถของเด็ก ไม่ว่าจะเป็น  ศูนย์พหุปัญญา  6 ศูนย์   ( Play & Learn  / Fun Art / Science / Book Garden / Music & Movement / Nature Smart ) สระว่ายน้ำ สนามบาสเกตบอล โซนปลูกพืชผัก โซนการทำอาหาร

โรงเรียนจารุวรรณ โรงเรียนจารุวรรณ

ศูนย์ Play & Learn ให้เด็กได้เรียนรู้ โดยมาทำกิจกรรม ผ่านการเล่น

โรงเรียนจารุวรรณ

ศูนย์ Fun Art ให้เด็กๆ ได้มาสร้างงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ผ่านวัสดุเหลือใช้

โรงเรียนจารุวรรณ

ศูนย์ Science  ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านรูปจำลอง

โรงเรียนจารุวรรณ

Book Garden  ให้เด็กๆ สามารถยืมหนังสือนิทานกลับบ้านได้  แล้วนำกลับมาจะได้รับดาว จากคุณครู

โรงเรียนจารุวรรณ

ศูนย์ Music & Movement  ที่มาให้ เด็กๆได้ทำกิจกรรมเข้าจังหวะ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ รวมถึงการสร้างกล้ามเนื้อ

โรงเรียนจารุวรรณ

Nature Smart  แปลงปลูกพืชผัก ให้เด็กๆ ได้ลองปลูกพืชผัก เพื่อเรียนรู้ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

 

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญาของโรงเรียนจารุวรรณ

ทางโรงเรียนได้เน้นให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project Approach)  โดยกระตุ้นให้เด็กสงสัย อยากรู้คำตอบ จนนำไปสู่การสืบเสาะหาความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง พร้อมทั้งสรุปความรู้ที่ได้ให้กับผู้อื่นได้รับรู้ ด้วยวิธีการที่เด็กๆสร้างสรรค์ด้วยตนเอง  การเรียนรู้ผ่านโครงงานทำให้เด็กได้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม มีการแก้ปัญหา และหาทางออกร่วมกัน  ซึ่งเป็นแนวทางที่ทางโรงเรียนสนับสนุนมากกว่าการที่จะนั่งเรียนที่โต๊ะเรียนเท่านั้น

โรงเรียนจารุวรรณ โรงเรียนจารุวรรณ โรงเรียนจารุวรรณ

ตัวอย่าง Project  ของเด็กๆ ชั้น ประถม  เด็กได้ซึมซับความเป็นธรรมชาติ ผ่านโครงงานของพวกเขา

โรงเรียนจารุวรรณ โรงเรียนจารุวรรณ โรงเรียนจารุวรรณ

สีหน้าและรอยยิ้มของเด็ก กับ โครงงงานที่พวกเขาได้ลงมือทำเอง

เน้นพัฒนาเด็กแบบรอบด้าน

เด็กที่นี่จะได้เรียนรู้หลากหลาย ทั้ง ภาษา ดนตรี กีฬา ศิลปะ เพราะการพัฒนาเด็กควรพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีกไปพร้อมๆกัน เพื่อให้เกิดความสมดุล โดยโรงเรียนมีการจัดสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้ทดลองเล่น จนเจอสิ่งที่ตนเองถนัด

โรงเรียนจารุวรรณ

โซนกิจกรรมกลางแจ้ง  ทั้งสระว่ายน้ำ และ สนามบาสเกตบอลเพื่อพัฒนาด้านความสามารถด้านร่างกายและ การทำงานเป็นทีม

โรงเรียนจารุวรรณ

มุมห้องทำอาหาร ให้เด็กๆ ได้ลองทำขนม เพื่อพัฒนาประสาทด้านการรับรู้ รส กลิ่น เสียง

 

สังคมแห่งการการร่วมมือ

ทางโรงเรียนมีจัด Open House เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้ามาเยี่ยมชมทุกส่วนของโรงเรียน รวมถึงฟังนโยบายการเรียน การสอน  เพื่อให้ผู้ปกครองได้ตัดสินใจก่อนพาลูกๆมาสมัครเรียน   และเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกของโรงเรียนแล้ว ทางโรงเรียนมีจัดกิจกรรม “วันพบกันเพื่อลูกรัก” ซึ่งเป็นวันที่ผู้ปกครองได้มาพูดคุย พบปะ กับทางผู้บริหาร และคุณครู อย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นแล้วทางโรงเรียนยังมีเครือข่ายผู้ปกครอง  ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทน พ่อแม่ และคุณครู ในการสื่อสาร เรื่องกิจกรรมของเด็ก ๆ   สุดท้ายทางโรงเรียนมีสมุดสื่อสัมพันธ์บ้าน – โรงเรียน  ที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง เป็นสมุดที่คุณครู จะเขียนบอกเล่า ความสามารถของเด็ก ๆ รายบุคคลให้ผู้ปกครองได้ทราบเพื่อร่วมพัฒนาเด็กไปในแนวทางเดียวกัน

โรงเรียนจารุวรรณ

ครูเจี๊ยบ – ดร. ธัญรัศม์ นิธิกุลธีระภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารุวรรณ

 

Mommy’s Love This ถูกใจแม่

 1. ครูเจี๊ยบให้ความสำคัญการพัฒนาคุณครูตลอดเวลา มีการส่งครูไปพัฒนาเรื่องต่างๆ  ทั้งทางด้านวิชาการ และด้านคุณธรรม เพื่อพัฒนาใจของคุณครูไม่ให้ไวต่ออารมณ์  เนื่องจากคุณครูถือว่าเป็นบุคคลที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด
 2. คุณครูเจี๊ยบ ได้มีการนำองค์กรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ และชำนาญกว่ามาให้ความรู้กับเด็ก เพื่อต้องการพัฒนาความสามารถของเด็กอย่างดีที่สุด
 3. ความดูแลเอาใจใส่ในตัวเด็ก ในทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหาร จนถึงคุณครู โดยคุณครูจะใช้หลักจิตวิทยาพัฒนาการเพื่อดูพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย   มีการประชุมกันระหว่างคุณครู  กับผู้บริหาร  มีการส่งต่อ เด็กจากชั้นเรียนเดิมไปชั้นต่อไป
 4. การสอดแทรก ความเป็นผู้นำ ผ่านคำพูดของคุณครู และกิจกรรม เพื่อให้เด็กๆ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีการจัดกิจกรรม   วันผู้นำ (Leadership  Day) โดยให้เด็กๆ เป็นผู้นำในกิจกรรมทั้งหมด คุณครูเป็นเพียงที่ปรึกษา

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร (อายุนับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 2 ปีบริบูรณ์

ระดับชั้นอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อายุ 6 ปีบริบูรณ์

 

เกณฑ์การพิจารณา

ระดับชั้นอนุบาล การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง สังเกตพัฒนาการเด็กจากการพูดคุย และให้ลงมือทำกิจกรรม

ระดับประถม       มีการทดสอบความรู้วิชา คณิต ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 

อัตราค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)

ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ 500 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุบาล ปีละ 95,000

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประถมศึกษา ปีละ 111,000

 

ที่อยู่ : 2 ซอยวัชรพล 1/9 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ติดต่อ : 02-519-8647

เว็บไซต์ :  http://school.jaruwon.ac.th/

Facebook : https://www.facebook.com/JARUWONMULTIPLEINTELLIGENCESCHOOL

 

Editor : แม่ติส

ภาพ : นันทิยา บุษบงค์


อ่านต่อบทความน่าสนใจ

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up