โรงเรียนอัสสัมชัญ

พาชม โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม กิจกรรมดี เน้นให้เด็กๆมีความสุข เสมอภาค เติบโตอย่างมีศักยภาพ

event
โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม : ถ้าเปรียบเด็กๆ คือเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์น้อยๆเหล่านั้นเกิดมาพร้อมกับศักยภาพของตน

พาชม! โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
กิจกรรมดี เน้นให้เด็กๆมีความสุข เสมอภาค เติบโตอย่างมีศักยภาพ

ศักยภาพที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ที่สามารถงอกงามเขียวชอุ่ม ให้พืชผลที่มีคุณค่า ให้ความชุ่มชื้นได้อย่างงดงามหากได้ถูกปลูกในดินและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต School Visit วันนี้ ทีมแม่ ABK จะพาทุกคนมาเยี่ยมชมสถานที่ที่ทุกเมล็ดพันธุ์น้อยๆจะได้รับการดูแลให้เติบโตงดงามในแบบของตัวเอง ที่ที่เด็กๆจะได้ “ชิมลาง” ทุกอย่าง ภาษา ศาสตร์ ศิลป์ กีฬา สุนทรียะ ได้สร้างรากฐานแห่ง “ทักษะและทุนชีวิต” ให้แข็งแกร่งพร้อมเผชิญชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ณ ที่แห่งนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ค่ะ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

บรรยากาศด้านหน้าและภายในโรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญ

เรียนก็ดี กีฬาก็เด่นนะ

Robot ไม่ใช่แค่สิ่งประดิษฐ์ แต่ช่วยสร้างรูปแบบการคิด วางแผน ปฎิบัติและแก้ปัญหา

Active Learning คือรูปแบบการเรียนที่เป็นประโยชน์มาก

อาซัมซาน กอเล็ศ สู่ อัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญก่อตั้ง โดยบาทหลวงเอมิล ออกัสต์ กอลมเบต์ (ชาวฝรั่งเศส) เจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญ โดยตั้งชื่อโรงเรียนวัดนี้ว่า “โรงเรียนไทย-ฝรั่ง” ในปี พ.ศ. 2420 เพื่อสอนภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทยแก่เด็กๆในละแวกวัด และเปลี่ยนชื่อมาเป็น โรงเรียนอาซัมซาน กอเล็ศ ในวันที่16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2428 หลังจากนั้นโรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนอาซัมซาน กอเล็ศ เป็น “โรงเรียนอัสสัมชัญ” ใช้ชื่อย่อว่า อสช แปลว่า “ตำแหน่งที่สำหรับระงับบาปและหาวิชาความรู้” ในปีพ.ศ. 2453 ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่รับเฉพาะนักเรียนชายเท่านั้น

 

Learn : เพื่อเรียนรู้

โรงเรียนอัสสัมชัญ ใช้การจัดการศึกษาแบบมงฟอร์ต คือ การมองเห็นมิติทุกด้านของเด็กๆที่ “ทุกคนมีอัจฉริยภาพในตน”

เน้นพัฒนาเด็กๆ 5 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย วิญญาณ ปัญญา อารมณ์ สังคม แนวคิดนี้เชื่อว่าทุกคนมีสิ่งที่ตัวเองชอบ หรือถนัด ความสำคัญจึงอยู่ที่ “โอกาส” ที่จะได้ลองและสัมผัส ทุกศาสตร์ ทุกแขนง โอกาสมากเท่าไหร่ ความชอบและถนัดที่แท้จริงจะเห็นได้ชัดขึ้นเท่านั้น

 

ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ เด็กๆจะได้รับอะไรบ้าง?

สำหรับเด็กประถม1 ทางโรงเรียนเข้าใจดีว่า เด็กๆทุกคนมาจากหลากหลายโรงเรียน หลากหลาย Family Background ดังนั้นปีแรกในรั้วอัสสัมชัญจึงเน้นการปรับ แก้ไขและปูพื้นฐานให้ใกล้เคียงกันก่อน เด็กๆจะได้ไปต่อพร้อมกันได้ หลังจากนั้นเด็กๆจะได้เรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning เป็นหนึ่งในกระบวนการบูรณาการความรู้ที่เกิดประโยชน์กับเด็กๆที่สุด ช่วยพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหาการนำความรู้ไปใช้ ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ก่อให้เกิดปฎิสัมพันธ์ทางสังคมทั้งเพื่อนและคุณครู

ทางโรงเรียนจะติดอาวุธด้านภาษาและการสื่อสารให้กับเด็กๆ โดยทุกหลักสูตรจะได้เรียน “ภาษาจีน และ English for Communication” …ถ้ารู้วิชาแล้วแต่ภาษาไม่ได้ ก็จะสื่อสารออกไปลำบากค่ะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เด็กๆทุกคนได้ลองชิมลาง ในรูปแบบชมรม มีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่

ด้านวิชาการ – ที่ไม่ได้เรียนเพื่อติว แต่เรียนเพื่อเสริมความสนุก

ด้านกีฬา – เสริมทักษะ ความแข็งแรง และบริหารสมอง

ด้านภาษา – เปิดโลกกว้างที่มีทั้งความเฮฮาและสาระ

ด้านศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์ – สร้างสรรค์ ทำนอง ร้องเต้น เสริมสมาธิและสุนทรีย์ในหัวใจ ต้องมีอย่างน้อยสัก 1 ด้านแน่นอนที่เด็กๆ ชอบเป็นพิเศษ

บรรยากาศห้องเรียน

เด็กๆได้เรียนดนตรีทุกคน ช่วยกล่อมเกลาให้เด็กๆมีความอ่อนโยน แล้วยังช่วยทำให้สมองสองด้านทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมนอกห้องเรียนต่างๆที่ช่วยเสริมพัฒนาการ

 

หลักสูตร Regular Program

รายวิชาพื้นฐาน : 8 กลุ่มสาระรายวิชาพื้นฐาน + ศิลปะ ดนตรี เปียโน (บริหารสมองด้วยความสุนทรีย์)

รายวิชาเพิ่มเติม : World of Maths | World of Science | STEM Education | Computer | Chinese | English for Communication

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ ชมรม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 

หลักสูตร English Program (EP)

โรงเรียนนำหลักสูตร Cambridge International School มาผสมผสานเนื้อหาสาระ ทักษะของ Cambridge กับหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ปรับให้เข้ากับบริบทของบ้านเรา ใช้การเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆด้านภาษาและสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างเด็กๆ มุ่งเน้นให้เด็กๆ เกิด Confident – มั่นใจในการเรียนรู้ Responsible – รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น Reflective – นำความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ Innovative – กล้าคิดริเริ่ม Self-Discipline – มีวินัยในตนเอง โดยแบบเรียนต่างๆเช่นวิชา English, Mathematics, Science จะใช้ตำราของ Cambridge ออริจินัลจากต้นตำรับ

รายวิชาพื้นฐาน : English | Mathematics1 , Science1, Health and PE ,Computer (Occupations & Technology หรือ อาชีพและเทคโนโลยี)

รายวิชาเพิ่มเติม : English for Communication , Mathematics 2 , Science 2 } STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics)

 

แผนการเรียน Chinese – English Program (CEP)

หลักสูตร 3 ภาษา จีน-อังกฤษ-ไทย ในรายวิชาเหมือนหลักสูตร English program ในส่วนของ Active Learning เติมความเข้มข้นและจัดการเรียนการสอนโดยคุณครูชาวจีนท่ากับเรียนภาษาจีนอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ โดยมีรายวิชาที่ใช้ภาษาจีน 100% ได้แก่ Chinese หรือ ภาษาจีน | Art | Creative Studies | Health | Global Perspectivesแต่ละห้อง CEP จะมีครูจีนและครูไทย ประจำในห้อง

การเรียนรู้ระหว่างทางคือสิ่งสำคัญ การลงมือทำทำให้เกิดประสบการณ์นะครับ

 

Life : พื้นที่แสดงออก

โรงเรียนอัสสัมชัญไม่ได้เด่นแค่เรื่อง Head (วิชาการ) แต่ Heart ก็เป็นกลไกสำคัญมากที่จะสร้างให้เด็กคนนึงเติบโตได้เป็นอย่างดี ขั้นตอนเหล่านี้คือจำเป็นมาก วัยประถมจะเน้นเตรียมความพร้อม และลองให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ จะนำไปสู่ ความชอบความไม่ชอบ ความถนัดความไม่ถนัด เด็กๆสามารถเสนอแนะและสะท้อนความคิดให้คุณครูหรือผู้ปกครองจากการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆว่าอยากทำอะไร ชอบหรือไม่ชอบอะไร และให้โอกาสเด็กๆได้เป็น “ผู้นำในเวทีของตนเอง”

เด็กๆรายล้อม คุณภราดาศุภนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

ความสุขมาพร้อมกับความสดใส

 

ABK : โรงเรียนอัสสัมชัญ ปลูกฝังอะไร?

Maturity วุฒิภาวะ

ที่สอดแทรกอยู่ในหลักสูตร ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรม จะช่วยให้เด็กๆจัดการอารมณ์ วิธีคิด เปลี่ยนปัญหา ความเครียด แรงกดดัน ให้เป็นแรงบวก = พลิกวิกฤต เพราะทุกปัญหาทำให้ชีวิตมีคุณค่าและมีพัฒนาการ

Self-Esteem

การเห็นคุณค่าในตนเอง หรือ ความคิดที่เรามีต่อตัวเอง เช่น เราเป็นคนแบบไหน เราเหมาะกับอะไร เรามีความสามารถด้านไหน เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อความกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น รวมถึงความสามารถในการรับมือกับอารมณ์และสถานการณ์ต่าง ๆการให้เด็กๆแต่ละคนได้ “เป็นพระเอก หรือ เป็นผู้นำในเวทีของตัวเอง” เป็นการสร้าง “Leadership” จะทำให้พวกเขามีตัวตน ได้รับการยอมรับ มีคุณค่า มีความภาคภูมิใจในตัวเอง สิ่งเหล่านี้จะค่อยๆสร้างภูมิคุ้มกันทางชีวิตให้แข็งแรง

ติดอาวุธทางภาษาการสื่อสาร

เมื่อคิดได้ ก็ต้องสื่อสารได้ จัดระเบียบความคิดได้ “เวทีปราศรัยและการโต้วาที ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” ที่คลาสสิคแต่สร้างสรรค์นี้แหละค่ะ ที่จะฝึกให้เด็กๆลำดับความคิด – สื่อสารออกมา – debate ด้วยเหตุผล ตามกติกา ไม่ใช้อารมณ์

เวทีสำหรับเด็กช่วยทำให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ชอบ สิ่งที่แค่อยากลอง หรือแค่ทำตามเพื่อนๆ อย่างไรพวกเขาก็ได้ประสบการณ์ เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์ “อัสสัมชัญ” ทุกคน “สำคัญ” เท่ากันหมด

กิจกรรมในห้องเรียนแต่ละวัน

 

Environment : เตรียมนิเวศน์รอบลูก

ความสำคัญของ บ้าน ,โรงเรียนและสิ่งแวดล้อมลูกเท่ากับทุนชีวิต

ทำไม “ทุนชีวิต” ถึงเป็นประเด็นสำคัญที่ โรงเรียนอัสสัมชัญให้ความสำคัญมาก? เพราะทุนชีวิตนั้นกว้างกว่า “ทักษะชีวิต” (ทักษะชีวิตจะพูดถึงแค่ตัวเอง) แต่ทุนชีวิตพูดถึงทั้งทักษะชีวิตและจิตสำนึกที่มีต่อตนเอง รวมถึงทักษะและจิตสำนึกในการอยู่ร่วมในสังคม

ที่ตนเองอาศัยอยู่ด้วย ทุนชีวิตมี 5 องค์ประกอบ คือ 1. บ้าน 2. ชุมชน 3. โรงเรียน 4. เพื่อน และ 5. ตัวตน ถ้า 4 องค์ประกอบแรกแข็งแรง ก็จะคุมองค์ประกอบสุดท้ายคือตัวตนของเด็กไว้ได้ เช่น ทักษะการจัดการอารมณ์ การมีจิตสำนึกที่ดี ฯลฯ ทุนชีวิตจึงเป็นเครื่องมือในการวัดจิตสำนึกของเด็ก วัดว่าเด็กรู้สึกยังไงกับตัวเอง กับบ้าน กับชุมชน กับโรงเรียน กับเพื่อน

ทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้เมื่อบ้านและโรงเรียนร่วมมือและสนับสนุนเด็กๆ ไปในทิศทางเดียวกัน การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียนจึงสำคัญมาก

ห้องสมุดสีสันสดใส ดึงดูดเด็กๆได้ดี

โรงเรียนมีสระว่ายน้ำในร่มขนาดมาตรฐานและสนามเด็กเล่นอุปกรณ์ครบครัน

 

ครูคือฟันเฟืองที่ขาดไม่ได้

ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ Facilitator ผู้อำนวยความสะดวก หรือ Advisor ที่ปรึกษา แต่ครูคือผู้ที่อยู่กับเด็กๆตลอดเวลา เป็นอีกผู้หนึ่งที่อยู่ในช่วงเวลานั้นๆของชีวิตเด็ก ทางโรงเรียนจึงให้ความสำคัญกับคุณครูมากเช่นกัน

สิ่งที่ไม่ใช่งานของคุณครูจะถูกดึงออกไป

เพื่อให้คุณครูได้ใส่ใจและดูแลเด็กๆ อย่างเต็มที่

เพื่อให้คุณครูใช้เวลาออกแบบและโฟกัสกับกิจกรรมในชั้นเรียน รวมถึงการสังเกต คิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา

การ Upskill Reskill คุณครูอยู่สม่ำเสมอทำให้คุณครูมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปด้วยเช่นกัน

คุณครูคือสื่อกลาง ต้องเข้าใจผู้ปกครอง เข้าถึงจิตใจของเด็กๆ ผนึกกำลังร่วมกับนักจิตวิทยา โรงเรียนจึงไม่ใช่แค่มาเพื่อเรียน แต่มาเพื่อเรียนรู้ ศึกษาและพัฒนาความเป็นมนุษย์ร่วมกันไปของทั้งสถาบันครอบครัวและโรงเรียน

 

นักจิตวิทยาประจำชั้น

นักจิตวิทยาในโรงเรียน…ช่วยดูแลเรื่องสุขภาพจิตของนักเรียน ซึ่งดูแลในที่นี้คือในเชิงป้องกันปัญหา และให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการอารมณ์ ทักษะชีวิต ถ้าเจอเพื่อนแกล้ง เราต้องพูดยังไง สื่อสารกับเพื่อนยังไง สิ่งเหล่านี้จะเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะพัฒนาไปเป็นโรคทางจิตในอนาคต

นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนอัสสัมชัญจะคอย support ทั้งคุณครูและผู้ปกครอง ดูแลใส่ใจเด็กๆทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

หากมีเรื่องราวเกิดขึ้น การ Alarming หรือ Monitoring จากคุณครู จะรวดเร็ว ทางโรงเรียนสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที

โรงเรียนอัสสัมชัญ

คุณภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Mommy’s Love This ถูกใจแม่!

โรงเรียนปรับ คุณครูเปลี่ยน รูปแบบการเรียนการสอนและบทบาทคุณครูเปลี่ยนไป ทำให้ความสามารถและตัวตนของเด็กๆเปล่งประกายออกมา

เด็กๆทุกคนจะได้เรียนศิลปะ ดนตรี เปียโน เพราะสุนทรียะทำให้เด็กๆเกิด สติ สมาธิและอยู่ใกล้ชิดตนเองได้ง่าย ช่วยกล่อมเกลาให้เด็กๆมีความอ่อนโยน แล้วยังช่วยทำให้สมองสองด้านทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ความหลากหลายของชมรมที่โรงเรียนเตรียมไว้ให้ลูกๆ ชิมลาง เช่น หมากล้อม คำคม SPACE ACP and Robotic Monfort Coding โดรน ว่ายน้ำ ฟุตบอล บาสเก็ตบอล แบดมินตัน E-Sport ปิงปอง ติดอาวุธทางภาาา Crossword&Games Audience Reviews The Challenge Club ชมรมศิลปะ ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีโยธวาทิต อนุรักษ์โขนไทย วงสตริงคอมโบ พับกระดาษ

Swis App สายตรงจากผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่สามารถสะท้อนเรื่องราวหรือปัญหาต่างๆเพื่อให้เกิดการดำเนินการได้

ความเท่าเทียมกันในหมู่นักเรียน ตั้งแต่การปรับ แก้ไขและปูพื้นฐานให้เท่ากันตั้งแต่ ป.1 จนถึงการดูแลและร่างกาย จิตใจ

เด็กทุกคนมีตัวตนในโรงเรียนเสมอ ช่วยเหลืองานในโรงเรียนได้ ทีมงาน ช่างภาพ ตัดต่อวิดีโอ ฯลฯ enjoy สุดๆไปเลย

บางวันที่เด็กมี bad day จะมีคนมา support อยู่เสมอ จนรู้สึกสบายใจ

 

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ค่าเทอม

หลักสูตรสถานศึกษา (Regular Program)

ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายในการศึกษาประมาณ 80,000 บาท / ปี

ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายของหลักสูตร English Program และแผนการเรียน Chinese – English Program

โปรดติดต่อสอบถามทางโรงเรียนโดยตรง

 

ที่อยู่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

(Assumption College Primary Section)

164 ซอยสาทร11 สาทรใต้

ถนนสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2675-6970-83

Email : [email protected]

Assumption College Primary Section – www.acp.ac.th


อ่านต่อบทความโรงเรียนอื่นๆ น่าสนใจ คลิก ⇓

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up