ชื่อมงคล

ชื่อมงคล ตามวันเกิด ชีวิตรุ่งเรือง ทั้งลูกชาย ลูกสาว!!

Alternative Textaccount_circle
event
ชื่อมงคล
ชื่อมงคล

ชื่อมงคล ตามหลักโหราศาสตร์ ชื่อไพเราะ ความหมายดี เสริมความเป็นสิริมงคลรอบด้านให้ลูกชาย ลูกสาว ชื่อตามวันเกิด ไม่มีอักษรกาลกิณี

ชื่อมงคล ตามวันเกิด ชีวิตรุ่งเรือง ทั้งลูกชาย ลูกสาว!!

คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะมีสมาชิกใหม่ในบ้าน นอกจากจะเตรียมข้าวของเครื่องใช้แล้ว คงมองหาชื่อลูกเตรียมไว้เช่นกัน เพราะชื่อลูกก็สำคัญไม่น้อย ทีมกองบรรณาธิการ ABK จึงได้นำ ชื่อมงคล ตามวันเกิด และตามหลักโหราศาสตร์ มาฝากคุณพ่อคุณแม่ เพื่อนำไปตั้งให้เกิดความเป็นมงคลแก่ชีวิตลูก มาเลือกชื่อกันเลยค่ะ

ชื่อลูกชาย
ชื่อลูกชาย

ชื่อมงคล ตามวันเกิด ชีวิตรุ่งเรือง ทั้งลูกชาย ลูกสาว!!

ตามหลักโหราศาตร์ ผู้ที่เกิดในแต่ละวัน จะมีอักษรกาลกิณีที่ไม่ควรใช้ มีดังนี้

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ อักษรกาลกิณีคือ ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ อักษรกาลกิณีคือ อ และสระ  ะ  า    ิ   ี   ึ   ื  ุ   ู  เ  แ โ  ไ  ใ   ั   ์

ผู้ที่เกิดวันอังคาร อักษรกาลกิณีคือ ก ข ค ฆ ง

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน อักษรกาลกิณีคือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน อักษรกาลกิณีคือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี อักษรกาลกิณีคือ ด ต ถ ท ธ น

ผู้ที่เกิดวันศุกร์ อักษรกาลกิณีคือ ย ร ล ว ฤ

ผู้ที่เกิดวันเสาร์ อักษรกาลกิณีคือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

ชื่อลูกชาย เกิดวันอาทิตย์

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กรชวัล กอน-ชะ-วัน รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง
กันต์ กัน น่ารัก น่าพอใจ
เขมนันท์ เข-มะ-นัน ยินดีในความปลอดภัย
คณาธิป คะ-นา-ทิบ ผู้เป็นหัวหน้า
คีรีภัทร คี-รี-พัด เจริญดั่งภูเขา
คิรากร คิ-รา-กอน กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
คุณากร คุ-นา-กอน บ่อเกิดแห่งความดี
จารุวัฒน์ จา-รุ-วัด ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
จิรเมธ จิ-ระ-เมด มีความรู้ตลอดกาลนาน มีความฉลาดนาน
ฉันทัช ฉัน-ทัด ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ

 

ชื่อลูกสาว เกิดวันอาทิตย์

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กชมน กด-ชะ-มน มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว
กนกรดา กะ-หนก-ระ-ดา ยินดีในทอง
กรรวี กอน-ระ-วี รัศมีแห่งพระอาทิตย์
เขมิกา เข-มิ-กา มีความเกษมสันต์
ขวัญฤดี ขวัน-รึ-ดี ยินดีในมิ่งมงคล
จารวี จา-ระ-วี ผู้งดงาม
จิณัฐตา จิ-นัด-ตา ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
โชติมนต์ โช-ติ-มน ประเสริฐในความรู้
ญาณิน ยา-นิน ผู้มีความรู้
ฐิตาภา ถิ-ตา-พา มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน

 

ชื่อลูกชาย เกิดวันจันทร์

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กมลภพ กะ-มน-ละ-พบ ผู้เกิดจากดอกบัว คือพระพรหม
กรณ์ กอน การกระทำ
กฤต กริด กระทำแล้ว
คมกฤช คม-กริด คมของกริช
จรัล จะ-รัน เที่ยวป่า
จักรกฤช จัก-กริด อาวุธของแว่นแคว้น
ฉัตรบรรณ ฉัด-ตะ-บัน ต้นตีนเป็ด
ชนกันต์ ชะ-นะ-กัน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนัต ชะ-นัด ฝูงชน ประชากร
ชยธร ชะ-ยะ-ทอน ทรงชัย

 

ชื่อลูกสาว เกิดวันจันทร์

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กชอร กด-ชะ-ออน หญิงงามดุจดอกบัว
กรภัทร กอน-พัด มีโชค มีสิริมงคลในการกระทำ
กมลฉันท์ กะ-มน-ฉัน ความพอใจ
กนกพร กะ-หนก-พอน ทองประเสริฐ
จันทรรัตน์ จัน-ทระ-รัด ไข่มุก
จรรย์วรท จัน-วะ-รด มีกิริยาที่ประเสริฐ
จรรยมณฑน์ จัน-ยา-มน ผู้มีความประพฤติดีเป็นเครื่องประดับ
ทรงอัปสร ทรง-อัป-สอน รูปงามดั่งนางฟ้า
ธมนวรรณ ทะ-มน-วัน มีผิวพรรณสวยงาม
ธันยชนก ธัน-ยะ-ชะ-นก ให้เกิดโชคดี

 

ชื่อลูกชาย เกิดวันอังคาร

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
จรณินท์ จะ-ระ-นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
จารุเดช จา-รุ-เดด มีเดชงดงาม
จิรวิน จิ-ระ-วิน ผู้มีอายุยืนยาว
ชฎาธร ชะ-ดา-ทอน พระศิวะ
ชนานันท์ ชะ-นา-นัน ยินดีในหมู่คน
ชยพัทธ์ ชะ-ยะ-พัด เกี่ยวเนื่องกับความชนะ
ฉันทัช ฉัน-ทัด ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
ฉันทวัฒน์ ฉัน-ทะ-วัด มีความอิ่มเอิบทางใจ
ณพิชญ์ นะ-พิด นักปราชญ์
ณัฐพล นัด-ถะ-พน พลังแห่งนักปราชญ์

 

ชื่อลูกสาว เกิดวันอังคาร

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
จริยาวดี จะ-ริ-ยา-วะ-ดี หญิงผู้มีความประพฤติดี
จริยาพร จะ-ริ-ยา-พอน ความประพฤติดี
จินต์จุฑา จิน-จุ-ทา มีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ
ชฏารัตน์ ชะ-ดา-รัด มงกุฎแก้ว
ชุติมณฑน์ ชุ-ติ-มน มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ
ญาณิดา ยา-นิ-ดา มีความรู้
ญาณิน ยา-นิน ผู้มีความรู้
ญาดา ยา-ดา ผู้รู้ นักปราชญ์
ฐปนีย์ ถะ-ปะ-นี ผู้มีความตั้งมั่น
ฐิติภา ถิ-ติ-พา แสงสว่าง

 

ชื่อลูกชาย เกิดวันพุธกลางวัน

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กรวีร์ กอ-ระ-วี กล้าหาญในการทำงาน
กมนทัต กะ-มน-ทัด ที่ให้ตามความปรารถนา
กรณ์ กอน การกระทำ
กีรติ กี-ระ-ติ ผู้มีเกียรติ
ขัตติย ขัด-ติ-ยะ พระเจ้าแผ่นดิน
เขมวันต์ เขม-มะ-วัน ที่แห่งความเกษม เจริญรุ่งเรือง
คทาธร คะ-ทา-ทอน ผู้ถือตะบองเป็นอาวุธ
ฐากูร ถา-กูน ผู้น่าเลื่อมใส
ณรงค์ฤทธิ์ นะ-รง-ริด มีฤทธิ์ในการรบ
ตุลธร ตุน-ละ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง

 

ชื่อลูกสาว
ชื่อลูกสาว

ชื่อลูกสาว เกิดวันพุธกลางวัน

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กมลเนตร กะ-มน-เนด ตางามดุจดอกบัว
กานต์ธีรา กาน-ที-รา นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กุลธิดา กุน-ทิ-ดา หญิงผู้เกิดในตระกูลดี
กวินนาถ กะ-วิน-นาด ผู้มีที่พึ่งอันดีงาม
เขมิกา เข-มิ-กา ผู้มีความเกษม
คณิฎฐา คะ-นิด-ถา ยืนหยัดได้ด้วยคณะ
คคนางค์ คะ-คะ-นาง ท้องฟ้า
ฐานิตา ถา-นิ-ตา ผู้มีฐานะ
ฐปิตา ถะ-ปิ-ตา ผู้มีจุดยืนแล้ว ตั้งมั่นแล้ว
ณัฎฐา นัด-ถา นักปราชญ์

 

ชื่อลูกชาย เกิดวันพุธกลางคืน

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กฤตยชญ์ กริด-ตะ-ยด นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
โกลัญญา โก-ลัน-ยา สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง
จิรกิตติ์ จิ-ระ-กิด มีชื่อเสียงยืนนาน
ชญานนท์ ชะ-ยา-นน ยินดีในความรู้
ชัชรินทร์ ชัด-ชะ-ริน ผู้เป็นใหญ่
ชาคริต ชา-คริด ผู้มีความเพียร
รณกร รน-นะ-กอน ผู้กล้าหาญดั่งนักรบ
รณกฤต รน-นะ-กิด ผู้เป็นนักต่อสู้อันประเสริฐ
ราเชน รา-เชน ผู้มีความสุขเจริญยิ่ง
ลิขิต ลิ-ขิด ผู้ทรงหนังสือ, การขีดเขียน

 

ชื่อลูกสาว เกิดวันพุธกลางคืน

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กนกนุช กะ-หนก-นุช หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ
กนกลักษณ์ กะ-หนก-ลัก ลักษณะดุจทอง
กฤตยา กริด-ตะ-ยา เกียรติ
ขวัญจิรา ขวัน-จิ-รา มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน
คริษฐา คะ-ริด-ถา ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คันธารัตน์ คัน-ทา-รัด กลิ่นแก้ว
คุณิตา คุ-นิ-ตา ผู้มีคุณงามความดี
จารุกัญญ์ จา-รุ-กัน หญิงสาว (งาม) ดังหนึ่งทอง
ฉันท์ชนก ฉัน-ชะ-นก ผู้ให้เกิดความพอใจ
ชลิตา ชะ-ลิ-ตา ผู้รุ่งเรืองแล้ว

 

ชื่อลูกชาย เกิดวันพฤหัส

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ไกรวิชญ์ ไกร-วิด นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
กฤศ กริด เล็ก บาง น้อย
กาณฑ์ กาน ลูกศร ลำต้นของต้นไม้
กฤษฎิ์ กริด ฉลาด
คิรากร คิ-รา-กอน กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
คุณากร คุ-นา-กอน บ่อเกิดแห่งความดี
จิณณ์ จิน ประพฤติดีแล้ว
จิรกร จิ-ระ-กอน กระทำตลอดกาลนาน
เจษฎากร เจด-สะ-ดา-กอน ผู้มีความตั้งใจที่ดี
ชฎายุ ชะ-ดา-ยุ ลูกแห่งครุฑ

 

ชื่อลูกสาว เกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กมลพิชญ์ กะ-มน-พิด ใจนักปราชญ์
โกลัญญา โก-ลัน-ยา สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง
กรวรรณ กอน-รา-วัน มีผิวพรรณสวยงาม
เกสรา เกด-สะ-รา ผู้มีความงามดั่งเกสรดอกไม้
กุลิสรา กุ-ลิด-สะ-รา ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
เขมจิรา เขม-จิ-รา มีความปลอดภัยตลอดกาลนาน
ขจีพร ขะ-จี-พอน ผู้ประเสริฐงาม
จีรวรรณ จี-ระ-วัน ผู้สวยนาน
จุฬาลักษณ์ จุ-ลา-ลัก มีลักษณะเลิศโฉมงาม
ชญาภา ชะ-ยา-พา ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ

 

ชื่อลูกชาย เกิดวันศุกร์

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กฤติน กริด-ติน ผู้คงแก่เรียน
กฤติมา กริด-ติ-มา นักปราชญ์
กษิดิศ กะ-สิ-ดิด เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
กิตติภพ กิด-ติ-พบ ความมีเกียรติ
โกเมศ โก-เมด ดอกบัว
เขมินท์ เข-มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
เขมทัต เข-มะ-ทัด ผู้ให้ความเกษม
คณพิชญ์ คะ-นะ-พิด รู้เรื่องหมู่, รู้เรื่องคณะ
คณุฒน์ คะ-นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
คณิน คะ-นิน เป็นใหญ่ในคณะ

 

ชื่อลูกสาว เกิดวันศุกร์

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กชนิภา กด-ชะ-นิ-พา เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
กฤตินี กริด-ติ-นี ผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว
กัญญชุดา กัน-ยะ-ชุ-ดา หญิงผู้มีความรุ่งเรือง
กาญจน์ณัฏฐา กาน-นัด-ถา ปราชญ์ผู้มีค่าดั่งทองคำ
คคนางค์ คะ-คะ-นาง ท้องฟ้า
คุณิตา คุ-นิ-ตา ผู้มีคุณงามความดี
จิณณพัต จิน-นะ-พัด ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
ชฎาพันธ์ ชะ-ดา-พัน กลุ่มชฎา
ชนัญชิดา ชะ-นัน-ชิ-ดา ผู้ชนะคนอื่น
ญาณิน ยา-นิน ผู้มีความรู้

 

ชื่อลูกชาย เกิดวันเสาร์

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กนต์ธร กน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
กรชวัล กอน-ชะ-วัน รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง
กฤตพร กิต-ตะ-พอน ผู้สร้างพรมีความประเสริฐ
เขมินทร์ เข-มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่
เครือวัลย์ เครือ-วัน เถาวัลย์ สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์
จิรายุ จิ-รา-ยุ มีอายุยืน
ชัยรัมภา ชัย-รัม-พา ชัยชนะของนางฟ้า
ชินารมย์ ชิน-นา-รม ยินดีในพระชินเจ้า
ชีวันธร ชิน-วัน-ทอน มีชีวิตทรงไว้ซึ่งชีวิต
โชติมนต์ โช-ติ-มน ประเสริฐในความรู้

 

ชื่อลูกสาว เกิดวันเสาร์

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กัญญ์วรา กัน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
เขมินทรา เข-มิน-ทรา มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
คะนึงนิตย์ คะ-นึง-นิด คิดทบทวนอยู่ตลอด คิดถึงอยู่ตลอดเวลา
ชุติภา ชุ-ติ-พา รัศมีรุ่งโรจน์
ชนัญชิดา ชะ-นัน-ชิ-ดา ผู้ชนะคนอื่น
จิรภิญญา จิ-ระ-พิน-ยา ความรู้ยั่งยืน
ญาตาวี ยา-ตา-วี ผู้มีความรู้
ดมิสา ดะ-มิ-สา เจ้าเหนือความมืด พระจันทร์
ธารินันท์ ทา-ริ-นัน ความสดชื่นรื่นเริง
นารา นา-รา รัศมีรุ่งเรือง

 

ชื่อนั้นมีความสำคัญ จะอยู่คู่กับชีวิตลูกไปจนโตหรือจนตาย คุณพ่อคุณแม่จึงควรเลือก ชื่อมงคล ที่เหมาะสมกับลูก อาจเลือกชื่อที่ ทีมกองบรรณาธิการ ABK นำมาฝากนี้สัก 2-3 ชื่อที่ชอบ แล้วนำไปถามครอบครัวคนใกล้ชิดให้ช่วยตัดสินใจก็ได้ค่ะ

 

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

ตั้งชื่อลูก ตามหลักทักษาปกรณ์ เป็นอย่างไร?

ชื่อไทยแปลกๆ แต่เพราะ ความหมายดี เป็นสิริมงคล

150 ชื่อเท่ๆในเกม พ่อแม่คอเกมห้ามพลาด

ชื่อเล่นเท่ๆ เก๋ๆ ลูกชาย ลูกสาว ความหมายดีๆ อินเทรนด์!!!

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.wongnai.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

Amarin Baby & Kids

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up