ความหมายของชื่อ

222 ชื่อจริง + ความหมายของชื่อ เน้นเรื่องฉลาด มีปัญญาเฉียบแหลม

event
ความหมายของชื่อ
ความหมายของชื่อ
baby-name-means-wise
รวม 200 ชื่อจริงลูกสาว กับ ความหมายของชื่อ แปลว่า มีความรู้ และปัญญาที่เฉียบแหลม

รวม ชื่อจริงลูกสาว กับ ความหมายของชื่อ แปลว่า มีความรู้ และปัญญาที่เฉียบแหลม จาก 1-25

ชื่อ คำอ่าน ความหมายของชื่อ
กมลณัท กะ – มน – นัด ใจดีมีความรู้
กวิสรา กะ – วิด – สะ – รา จอมกวี, ยอดผู้ฉลาด
กัญณัฐ์ กัน – ยะ – นัด หญิงผู้มีความรู้ดี
จิณณ์วรัชญา จิน – วะ – รัด – ชะ – ยา มีความรู้ประเสริฐตลอดไป
จินต์จุฑา จิน – จุ – ทา มีความคิดเป็นเลิศ
จินตพร จิน – ตะ – พอน มีความคิดประเสริฐ
จินตภา จิน – ตะ – พา มีความคิดเจิดจ้า
จินตหรา จิน – ตะ – หรา นางในวรรณคดี,หญิงมีความฉลาดเฉียบแหลม
จิรภิญญา จิ – ระ – พิน – ยา ความรู้ยั่งยืน
จิรัชญา จิ – รัด – ชะ – ยา ผู้รู้นาน ฉลาดนาน
ชญปภา ชะ – ยะ – ปะ – พา รัศมีแห่งความรู้
ชญานิศ ชะ – ยา – นิด เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้
ชญานี ชะ – ยา – นี มีความรู้
ชวิศา ชะ – วิ – สา เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา
ชัญญา ชัน – ยา ผู้ประเสริฐ ผู้รู้
ญาณศิริ ยา – นะ – สิ – หริ ผู้มีความรู้เป็นศรี
ญาณิน ยา – นิน มีความรู้
ญาณินท์ ยา – นิน เจ้าแห่งความรู้
ญาณินี ยา – นิ – นี หญิงผู้รู้
ญาณิศา ยา – นิ – สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาณี ยา – นี ผู้มีความรู้
ญาดา ยา – ดา ผู้รู้,นักปราชญ์
ญาตาวี ยา – ตา – วี ผู้มีความรู้
ฑิตฐิตา ทิด – ถิ – ตา ตั้งอยู่ในความรู้
ณวรัตน์ นะ – วะ – รัด มีความรู้และประเสริฐสุด

รวม ชื่อจริงลูกสาว กับ ความหมายของชื่อ แปลว่า มีความรู้ และปัญญาที่เฉียบแหลม จาก 26-50

ชื่อ คำอ่าน ความหมายของชื่อ
ณัฏฐา นัด – ถา ฉลาด
ณัฏฐิมา นัด – ถิ – มา มีความรู้,นักปราชญ์
ณัฐณิชา นัด – นิ – ชา ฉลาดและบริสุทธิ์
ณัฐธิดา นัด – ทิ – ดา ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
ณัฐนิช นัด – ถะ – นิด ฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง
ณัฐสุดา นัด – สุ – ดา ลูกสาวผู้ฉลาด
ณิศชัญญา นิด – ชัน – ยา รอบรู้และฉลาดยิ่ง
ณิศวรา นิด – สะ – วะ – รา ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์
ดลวรัชญ์ ดน – วะ – รัด บันดาลให้เกิดความรู้และสิ่งประเสริฐ
ทรรณรต บัน – นะ – รด ผู้ยินดีในหนังสือ หมายถึงคงแก่เรียน
ทักษอร ทัก – สะ – ออน หญิงผู้มีความสามารถ, ฉลาดมาก
ธยานี ทะ – ยา – นี มีปัญญาเพ่งพินิจ
ธัญพิชชา ทัน – พิด – ชา มีความรู้ดียิ่ง
ธิษณา ทิด – สะ – นา ฉลาด, หลักแหลม
ธิษณาธร ทิด – สะ – นา – ทอน ทรงความรู้ความเข้าใจ
ธิษณามดี ทิด – สะ – นา – มะ – ดี มีความคิดฉลาด
ธิษณิน ทิด – สะ – นิน ฉลาด
ธีรนาฎ ที – ระ – นาด หญิงงามที่ฉลาด
นิภาวรัชญ์ นิ – พา – วะ – รัด มีความรู้อันประเสริฐและเป็นแสงสว่าง
นิษณา นิด – สะ – นา ฉลาด
บัณฑิตา บัน – ดิ – ตา ผู้ฉลาด, ผู้มีความรู้
เบญญา เบน – ยา ฉลาด
เบญญาภา เบน – ยา – พา รุ่งเรืองด้วยปัญญา
ปพิชญา ปะ – พิด – ชะ – ยา ผู้รู้แจ้ง
ปรรณรัสสร ปัน – รัด – สอน ดีงามและมีความรู้สูง

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

รวม ชื่อจริงลูกสาว กับ ความหมายของชื่อ แปลว่า มีความรู้ และปัญญาที่เฉียบแหลม จาก 51-75

ชื่อ คำอ่าน ความหมายของชื่อ
ปราธีดา ปรา – ที – ดา เรียนดี คงแก่เรียน
ปริชญา ปะ – ริด – ชะ – ยา ผู้รอบรู้
ปริชมน ปะ – ริด – ชะ – มน รู้รอบ,รู้ทั่ว
ปวีณ์นุช ปะ – วี – นุด หญิงสาวผู้ฉลาด
ปวีณสมร ปะ – วีน – สะ – หมอน หญิงสาวผู้ฉลาด
ปวีณ์สุดา ปะ – วี – สุ – ดา ธิดานักปราชญ์, ธิดาผู้ฉลาด
ปวีณอร ปะ – วีน – ออน หญิงสาวผู้ฉลลาด
ปวีณา ปะ – วี – นา ฉลาด, ชำนาญ
ปัญญดา ปัน – ยะ – ดา ความฉลาด
ปัณฑิตา ปัน – ทิ – ตา ผู้ฉลาด
พนิตพิชา พะ – นิด -พิ – ชา มีความรู้เป็นที่รัก
พรญาณี พอน – ยา – นี มีความรู้อันประเสริฐ มีความรู้เป็นพร
พาทินธิดา พา – ทิน – ทิ – ดา ลูกสาวที่ฉลาด
พิชชา พิด – ชา ความรู้
พิชชาอร พิด – ชา – ออน หญิงสาวผู้มีความรู้
พิชญ์สิณี พิด – สิ – นี หญิงงามผู้ฉลาด
ภัคธิมา พัก – ทิ – มา ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล
ภูรี พู – รี ความฉลาด
มนต์ธรัณ มน – ทะ – รัน ทรงปัญญา
มนัสดรา มะ – นัด – ดะ – รา ฉลาดกว่า
มนัสดา มะ – นัด – สะ – ดา ความฉลาดหลักแหลม
มนิดา มะ – นิ – ดา ปราดเปรื่อง
มนิษา มะ – นิ – สา ความรู้
มนิษิณี มะ – นิด – สิ – นี ฉลาด คงแก่เรียน
มนีษิกา มะ – นี – สิ – กา ความเข้าใจ, สติปัญญา, ความฉลาด

รวม ชื่อจริงลูกสาว กับ ความหมายของชื่อ แปลว่า มีความรู้ และปัญญาที่เฉียบแหลม จาก 76-100

ชื่อ คำอ่าน ความหมายของชื่อ
มันตรินี มัน – ตริ – นี สตรีมีความรู้
เมธปิยา เมด – ปิ – ยา มีปัญญาเป็นที่รัก
เมธาพร เม – ทา – พอน มีความรู้อันประเสริฐ
เมธาวี เม – ทา – วี ผู้มีปัญญา
วชิรญาณ์ วะ – ชิ – ระ – ยา มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
วิชญาพร วิด – ชะ – ยา – พอน ผู้รู้แจ้ง ผู้ฉลาด
วิภวานี วิ – พะ – วา – นี ผู้รู้แจ้งชัด
วิภาวี วิ – พา – วี ผู้รู้แจ้งชัด ส่งแสงแล้ว ผู้ฉลาดเฉียบแหลม
ศีดา สี – ดา เฉียบคม มีสติปัญญาเฉียบแหลม
สพิชญา สุ – พิด – ชะ – ยา ฉลาดยิ่ง
สิริญชนา สิ – ริน – ชะ – นา คนที่ฉลาดและมีมงคล
สุธีธิดา สุ – ที – ทิ – ดา ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
สุธีมนต์ สุ – ที – มน ผู้มีปัญญาดี มีปัญญาอย่างยิ่ง
สุธีมา สุ – ที – มา มีปัญญาดี นักปราชญ์
สุปวีณ์ สุ – ปะ – วี ฉลาดอย่างยิ่ง
สุพิชชา สุ – พิด – ชา มีความรู้ดี
สุวิชญา สุ – วิด – ชะ – ยา ผู้รู้แจ้งดี
สุวิญญาณ์ สุ – วิน – ยา รู้ชัด
โสรินี โส – ริ – นี ผู้คงแก่เรียน
อชิรญา อะ – ชิ – ระ – ยา รู้รวดเร็ว
อนันตญา อะ – นัน – ตะ – ยา ผู้รู้ไม่สิ้นสุด
อภิชญา อะ – พิด – ชะ – ยา รู้ยิ่ง ฉลาด
อรรถยา อัด – ถะ – ยา มีปัญญา, ฉลาด
อักษราภัค อัก – สะ – รา – พัก มีโชคทางอักษร เรียนเก่ง
อัจฉรีญาธร อัด – ฉะ – รี – ยา – ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้และความเป็นอัจฉริยะ

อย่างไรก็ตามนอกจากการตั้งชื่อให้มี ความหมายของชื่อที่ดีแล้วนั้น  หากอยากให้ลูกมีชีวิตเป็นไปตาม ความหมายของชื่อ คุณพ่อคุณแม่ควรเลี้ยงลูกด้วยความรักและสอนเรื่องเหล่านั้นเพื่อให้ลูกกลายเป็นคนตามแบบความหมายของชื่อ นั้นๆ นะคะ

 

อ่านต่อบทความดีๆ นอกจาก การคั้งชื่อตาม ความหมายของชื่อ น่าสนใจ คลิก :

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up