ทิศทั้ง6

ทิศทั้ง 6 มีอะไรบ้าง และมีแนวทางที่ลูกควรปฏิบัติอย่างไร?

event
ทิศทั้ง6
ทิศทั้ง6

ทิศทั้ง 6

4. ทิศเบื้องซ้าย (เพื่อนสนิท มิตรสหาย)

ทิศเบื้องซ้าย คือ มิตรสหายทั้งที่เป็นทั้งมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข หรือ มิตรสหายในการงาน บุคคลเหล่านี้เป็นผู้คอยช่วยเหลือในยามประสบปัญหา และอุปสรรค คอยช่วยเหลือเกื้อกูล ดึงรั้งมือให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้น

ทิศเบื้องซ้ายมีอุปการะต่อเรา หมายถึง

 1. เป็นผู้คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเรา
 2. เป็นผู้คอยช่วยเหลือเราในยามตกทุกข์ได้ยาก
 3. เป็นผู้ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในทุกด้าน

แนวทางที่พ่อแม่ควรสอนลูกให้ปฏิบัติต่อทิศเบื้องซ้าย

 1. ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 2. วางตนให้สม่ำเสมอต่อกัน ไม่ข่มเหงรังแกมิตร
 3. คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อมิตรตกทุกข์ได้ยาก
 4. ให้ความเป็นมิตรที่จริงใจ ทั้งกาย วาจา และใจ

5. ทิศเบื้องล่าง (บริวารหรือผู้รับใช้)

ทิศเบื้องล่าง คือ ผู้ที่เป็นบริวารที่คอยรับใช้หรือทำกิจให้เรา รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาของเราด้วยเช่นกัน บริวารเหล่านี้ ได้แก่ ผู้รับใช้ คนงาน ผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่า เป็นต้น ดังนั้น บุคคลเหล่านี้ จึงถือว่าเป็นผู้ ที่อยู่ด้านล่างภายใต้การปกครองหรือการบังคับบัญชาของเรา

ทิศเบื้องล่างมีอุปการะต่อเรา หมายถึง

 1. เป็นผู้คอยช่วยเหลือกิจการงาน
 2. เป็นผู้แสวงหาทรัพย์ และลาภมาสู่ตน
 3. ปกป้อง คุ้มภัยให้แก่ตน
 4. คอยดูแลทรัพย์สินให้แก่ตน

แนวทางที่พ่อแม่ควรสอนลูกให้ปฏิบัติตัวต่อทิศเบื้องล่างเมื่อตนเป็นผู้นำ

 1. จัดการงานให้เหมาะสมแก่คน และแก่งาน
 2. ให้ความเป็นธรรมแก่บริวารทั้งปวง
 3. มอบค่าตอบแทนด้วยความเป็นธรรม
 4. มอบอาหาร และน้ำดื่มอย่างสม่ำเสมอ
 5. ให้รางวัลเพื่อเป็นกำลังใจเป็นนิจ
 6. ไม่เอารัดเอาเปรียบในทุกด้าน
 7. รักษาพยาบาลเมื่อเกิดยามเจ็บไข้

แนวทางที่พ่อแม่ควรสอนลูกให้ปฏิบัติตัวต่อผู้นำเมื่อตนเป็นบริวาร

 1. มาทำงานรับใช้อย่างสม่ำเสมอ
 2. มีความขยันมั่นเพียร และคอยรับใช้หรือทำกิจให้ด้วยความจริงใจ
 3. มีความชื่อสัตย์ ไม่คดโกงผู้เป็นนาย
 4. ให้ความเคารพ และเชื่อฟังในคำสั่ง
 5. แสวงหาแต่ประโยชน์ให้แก่ท่าน

ทิศทั้ง 6

6. ทิศเบื้องบน (สามเณร ภิกษุ ภิกษุณี)

ทิศเบื้องบน คือ ผู้ที่รักษาศีลมากกว่าเรา ซึ่งเราในที่นี้หมายถึงฆราวาสที่ไม่ใช่นักบวช ผู้ที่รักษาศีลที่สูงกว่านี้ ได้แก่ สามเณร ภิกษุ ภิกษุณี (ภิกษุณีปัจจุบันไม่มีการบวชให้แล้ว) จึงถือเป็นผู้ที่ควรแก่การสักการะให้เหนือกว่าตน

ทิศเบื้องบนมีอุปการะต่อเรา หมายถึง

 1. เป็นผู้สั่งสอนธรรมให้รู้แจ้ง
 2. เป็นผู้ยังซึ่งกุศลกรรมให้เกิดแก่เรา ให้เกิดแก่ญาติมิตร ให้เกิดแก่ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไป
 3. เป็นให้ข้อเสนอแนะแนวทางต่อความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
 4. ช่วยค้ำชูให้เราดำรงอยู่ในศีลธรรม ป้องกันมิให้ตกอยู่ในอบายมุข

แนวทางที่พ่อแม่ควรสอนลูกให้ปฏิบัติต่อทิศเบื้องบน

 1. ให้ทานทรัพย์สิน อาหาร และปัจจัยอื่นๆแก่ท่าน
 2. ช่วยเผยแพร่ และทะนุบำรุงพระศาสนาให้ดำรงอยู่
 3. ก่อสร้าง และบำรุงอาคารสถานให้เพียงพอ และคงอยู่ยืนยาวในพระศาสนา
 4. นำพระธรรม คำสอนมาปฏิบัติอยู่เป็นนิจ

 

คุณพ่อคุณแม่สามารถปลูกฝังเรื่องทิศ6ให้ลูกน้อยได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่อาจต้องหาวิธีสอน หรือแปลงเป็นวิธีปฏิบัติง่ายๆทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่าง หรือเปิดคลิปเพลงฟังเพลินๆให้ลูกค่อยๆซึมซับไปทุกวันได้เช่นกัน

    เครดิต FOX CHANNEL

อย่างไรก็ดี เพราะชีวิตคนเราเกิดมาล้วนต้องประสบพบเจอกับบุคคลทั้ง 6 ทิศนี้อยู่แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องที่ผู้เป็นพ่อแม่จะต้องละเลยไม่สอนลูก ซ้ำยังเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากเพื่อให้ลูกสามารถดำรงใช้ชีวิตและประพฤติปฏิบัติตัวตามหน้าที่ต่อ ทิศทั้ง 6 ได้อย่างไม่ขาดตกบอพร่องนั่นเองค่ะ

อ่านต่อ “บทความน่าสนใจ” คลิก!


ขอบคุณข้อมูลจาก : thaihealthlife.com , www.thaigoodview.com

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up