บทเรียนจากพ่อ! “ข้าวสาร 1 กระสอบมีกี่เม็ด”

event

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง ” ข้าวสาร 1 กระสอบมีกี่เม็ด !”

ความใฝ่พระราชหฤทัยในการเรียนรู้ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีมาแต่ยังทรงพระเยาว์ เด็กทั่ว ๆ ไปมีบิดามารดาเป็นครูคนแรก พระองค์ท่านก็เช่นเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปรียบเสมือนครูพระองค์แรกของพระองค์

ข้าวสาร 1 กระสอบมีกี่เม็ด

ทรงซึมซับพระนิสัยใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาจากพระราชบิดาและพระราชมารดา เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพัฒนาที่ใด จะทรงศึกษาลักษณะพื้นที่และสภาพแวดล้อมของที่นั้น ๆ ก่อนเสมอ ทรงปลูกฝังเรื่องความรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรงสอนให้รู้จักวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ ทรงสอนให้พระราชโอรสและพระราชธิดารู้จักสังเกตสภาพแวดล้อม สภาพภูมิประเทศ รู้จักการคำนวณเวลาจากระยะทางและความเร็ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจึงทรงได้รับการปลูกฝังพระนิสัยช่างสังเกตให้รู้จักสนพระทัยใฝ่เรียนรู้จากสิ่งรอบด้านที่ได้พบเห็น ไม่เพียงความรู้จากในตำรา.
ข้าวสาร 1 กระสอบมีกี่เม็ด

ซึ่งในโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์เรื่องราวคำสอนของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ โดยทาง คุณ @wlmme ได้หยิบเอาบทความตอนหนึ่งเรื่อง ” บทเรียนจากการนับข้าวสาร”จากหนังสือความสุขของสมเด็จพระเทพฯ เขียนโดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ มีทั้งเรื่องราวของความสุขเมื่อทรงดนตรี สักวาพาเพลิน ความสุขกับการ์ตูนฝีพระหัตถ์ สารพันกีฬากับสมเด็จพระเทพฯ ความสุขในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาเผยแพร่ให้ได้อ่านกัน

ข้าวสาร 1 กระสอบมีกี่เม็ด

ซึ่ง “บทเรียนจากการนับข้าวสาร” เป็นเรื่องราวเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระชนมายุ 8 พรรษา ได้ทูลถามพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่า “…ข้าวสาร 1 กระสอบมีกี่เม็ด…” และเมื่อได้คำตอบจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทำเอาสมเด็จพระเทพฯ ทรงทูล กลับไปว่า ไม่อยากรู้แล้ว !

อ่านต่อ >> “บทเรียนจากการนับข้าวสาร”คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up