ยื่นภาษีออนไลน์ 2565

เช็คขั้นตอน ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 จากภาษีเงินได้ปี 2564

account_circle
event
ยื่นภาษีออนไลน์ 2565
ยื่นภาษีออนไลน์ 2565

ฤดูกาล ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 เริ่มแล้ว ยื่นที่เว็บไซต์ไหน ยื่นอย่างไร มีขั้นตอนและเอกสารอะไรที่ต้องเตรียมสำหรับการยื่นภาษี ทีมแม่ ABK รวบรวมข้อมูลมาให้แล้วค่ะ

เช็คขั้นตอน ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 จากภาษีเงินได้ปี 2564

การยื่นภาษีเป็นหน้าที่ของประชาชนที่มีรายได้ การยื่นภาษีในปี 2565 นี้ เริ่มวันที่ 1 มกราคม ถึง 8 เมษายน 2565 วิธีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ทำได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรค่ะ

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการ ยื่นภาษีออนไลน์ 2565

การยื่นภาษีในปี 2565 เป็นการใช้ข้อมูลเงินได้ของปีก่อน คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 ข้อมูลที่ต้องใช้ มีดังนี้

 • ชื่อ สกุล ของผู้ยื่นภาษี และคู่สมรส
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทที่ทำงานอยู่ หรือนายจ้างที่จ่ายค่าจ้างอื่น ๆ
 • ยอดเงินที่เป็นรายได้
 • ยอดที่จ่ายให้กับกองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, SSF, RMF, กองทุนประกันสังคม, กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นต้น
 • หนังสือรับรองการหักเสียภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส, บุตร, บิดามารดา ที่นำมากรอกยื่นเพื่อลดหย่อนภาษี
 • หนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตของผู้ยื่นภาษี และประกันสุขภาพของบิดาหรือมารดาที่นำมายื่นลดหย่อนภาษี
 • ข้อมูลการยื่นลดหย่อนภาษีอื่น ๆ เช่น ใบเสร็จ หรือหนังสือรับรองการบริจาคให้แก่มูลนิธิที่กำหนด หรือสถานพยาบาล

  ยื่นภาษีออนไลน์ 2565
  เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91

การยื่น ภ.ง.ด.90/91

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มี 2 แบบ คือ แบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 โดยผู้ที่มีเงินเดือน โบนัส ค่าครองชีพก็ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ส่วนผู้ที่มีรายได้อื่น ๆ หรือมีทั้งเงินเดือนและรายได้อื่น ๆ ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90

การยื่น ภ.ง.ด.90/91 มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ กรอกข้อมูลผู้เสียภาษีเงินได้ กรอกเงินได้ กรอกค่าลดหย่อน ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันข้อมูล

ควรเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนกรอกข้อมูล เพื่อการขอคืนภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้อง หากกรอกตัวเลขไม่ถูกต้อง ก็ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขและอาจเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับภายหลัง

 

ยื่นภาษีขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้เสียภาษีเงินได้

ยื่นภาษีออนไลน์ 2565
log – in ลงทะเบียน

สิ่งที่ใช้ Log In ลงทะเบียน เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • รหัสผ่าน
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อรับ OTP
ยื่นภาษีออนไลน์ 2565
เมื่อ log – in เข้ามาแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน และข้อมูลการยื่นภาษีร่วมหรือแยกกับคู่สมรส เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กด “ถัดไป” หรือ “บันทึกร่าง”

 

ยื่นภาษีขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลเงินได้

ยื่นภาษีออนไลน์ 2565
กรอกข้อมูลเงินได้

เตรียมเอกสาร 50 ทวิ ที่ได้จากการจ้างงานทั้งหมด ทั้งงานประจำจากนายจ้าง หรือฟรีแลนซ์ใช้หนังสือรับรองการหักภาษี มากรอกในรายได้ต่าง ๆ ดังนี้

 1. รายได้จากเงินเดือน เป็นเงินเดือนหรือเงินได้ตามสัญญาจ้างแรงงาน มาตรา 40(1) หรือเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
 2. รายได้จากฟรีแลนซ์ รับจ้างทั่วไป วิชาชีพอิสระ เบี้ยประชุม หรือค่านายหน้า มาตรา 40(2) หรือ ค่าตอบแทนจากการประกอบวิชาชีพอิสระ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม มาตรา 40(6)
 3. รายได้จากทรัพย์สิน และการทำธุรกิจ ได้แก่
 • ค่าลิขสิทธิ์ ค่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และ ค่ากู๊ดวิลล์ (Goodwill) หรือ เงินได้รายปีที่ได้มาจากนิติกรรม และคำพิพากษาของศาล มาตรา 40(3)
 • ค่าเช่า ค่าผิดสัญญาเช่าซื้อหรือซื้อขายเงินผ่อน มาตรา 40(5)
 • เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ ที่ต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ ในส่วนสำคัญ นอกจากเครื่องมือ มาตรา 40(7)
 • เงินได้จากธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง และเงินได้อื่นๆ มาตรา 40(8)
 • เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ฯ มาตรา 40(8)
 1. รายได้จากการลงทุน ได้แก่
 • ดอกเบี้ย เงินปันผลจากบริษัทต่างประเทศ ประโยชน์ใดๆ จากคริปโตเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล เงินเพิ่มทุน เงินลดทุน มาตรา 40(4)
 • เงินปันผล ส่วนแบ่งกำไรจากหุ้น/กองทุน มาตรา 40(4)(ข)
 • เงินได้พึงประเมินที่ได้ใช้สิทธิเลือกเสียภาษีโดยไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น
 • กำไรจากการขายกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
 • กำไรจากการขายกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
 • กำไรจากการขายกองทุนเพื่อการออม (SSF)
 1. รายได้จากมรดกหรือได้รับมา เงินได้จากการให้หรือการรับ มาตรา 40(8)

ยื่นภาษีขั้นตอนที่ 3 กรอกค่าลดหย่อน

ยื่นภาษีออนไลน์ 2565
กรอกค่าลดหย่อน
 1. ค่าลดหย่อนส่วนตัว

ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว บุตร, บิดามารดา, เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา, อุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ

 1. ค่าลดหย่อนยกเว้นด้านการออมและการลงทุน ได้แก่

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

– เงินสะสมกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.)

– เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน

– เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน (กรณีนำมารวมคำนวณภาษี)

– เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

– เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

– ประกันชีวิต

– ประกันสุขภาพ

– ประกันชีวิตแบบบำนาญ

– ค่าซื้อหน่วยลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

– ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม SSF

– เงินลงทุนในหุ้น หรือการเป็นหุ้นส่วนเพื่อจัดตั้ง หรือเพิ่มทุนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม และได้จดแจ้งการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

 1. ค่าลดหย่อน/ยกเว้น จากสินทรัพย์และมาตรการนโยบายภาครัฐ

– ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย

– เงินบริจาคพรรคการเมือง

– ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร

 1. เงินบริจาค

– เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา/สถานพยาบาล/สภากาชาดไทย/อื่น ๆ

ยื่นภาษีขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลเงินได้และรายการลดหย่อนทั้งหมด ระบบจะคำนวณการเสียภาษีมาให้ หากชำระภาษีไปแล้ว ก็จะปรากฏยอดที่ชำระไว้เกิน หากต้องการขอคืนภาษี กด ต้องการขอคืน หรือ ไม่ต้องการ และสามารถเลือกอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองได้ด้วย

ยื่นภาษีขั้นตอนที่ 5 ยืนยันข้อมูล

เมื่อกรอกข้อมูลออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกพิมพ์แบบ บันทึกร่าง หรือกดยืนยันเพื่อส่งแบบยื่นภาษี 2564 ได้ทันที หากต้องการขอคืนภาษี ให้เลือกช่องทางโอนเข้าพร้อมเพย์ หรือตามวิธีที่ประกาศในแต่ละปีของกรมสรรพากร

 

ยื่นภาษี 2565 หมดเขตเมื่อไหร่

โดยปกติแล้ว ในแต่ละปีจะเปิดให้ยื่นช่วง 1 มกราคม – 31 มีนาคม แต่สำหรับปี 2565 นี้ ยื่นได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 ยกเว้นจะมีสถานการณ์พิเศษอื่น ๆ ที่ทำให้ต้องประกาศเลื่อนการยื่นภาษีออกไป ซึ่งสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากรค่ะ

 

ง่ายสุด ๆ ไปเลยนะคุณแม่สำหรับการยื่นภาษีออนไลน์ 2565  คุณแม่ที่ยังไม่ได้ยื่นภาษีปีนี้ก็อย่าลืมกันด้วยนะคะ แต่หากคุณแม่ไม่สะดวกยื่นภาษีออนไลน์ ก็สามารถไปยื่นภาษีได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแห่งได้เลยค่ะ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

กรมสรรพากร, Amarin TVHD, ไทยรัฐออนไลน์

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

วางแผน ลดหย่อนภาษี 2565 ให้ดีช่วยเซฟงบ ประหยัดเงิน

รวม 5 สิทธิประโยชน์ ลดหย่อนภาษี คู่สมรส

แม่ต้องรู้! ลดหย่อนภาษี ฝากครรภ์-คลอดบุตร ได้เท่าไหร่?

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up