เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2560 เพิ่มเป็น 600 บาท

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

สถานที่รับลงทะเบียน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

1.ต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

2.พัทยา ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

3.กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนที่สำนักงานเขต

คุณสมบัติ

1.เด็กแรกเกิด

  • เกิดระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ใช้งบประมาณปี 2559
  • เกิดระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ใช้งบประมาณปี 2560
  • สัญชาติไทย (พ่อและแม่ พ่อหรือแม่ มีสัญชาติไทย)
  • ไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด2.คุณแม่ตั้งครรภ์

  • มีกำหนดคลอดระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ใช้งบประมาณปี 2559
  • มีกำหนดคลอดระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ใช้งบประมาณปี 2560
  • มีฐานะยากจน หรือมีความเสี่ยงต่อความยากจน
  • ลงทะเบียนไว้ก่อนได้ แต่ถ้าคลอดหลังเวลาที่กำหนด ถือว่าสิทธิ์ถูกระงับไปโดยปริยาย

หมายเหตุ

1.ถ้าคุณแม่เป็นคนต่างด้าว หรือไม่มีทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต ให้คุณพ่อสัญชาติไทยลงทะเบียนแทนได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว นำเอกสารของพ่อและแม่ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐมายื่นเพื่อแสดงขอรับสิทธิ์

2.ครอบครัวยากจน และมีความเสี่ยงต่อความยากจน มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาทต่อเดือน หรือต่ำกว่า 36,000 บาทต่อปี คือรายได้ของสมาชิกในครอบครัวรวมกันหารจำนวนสมาชิกทั้งหมด

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “เอกสารประกอบการลงทะเบียน” คลิกหน้า 5

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up