เบอร์โทรฉุกเฉิน

รวม เบอร์โทรฉุกเฉิน เมื่อเกิดภัยทุกคนต้องมี

event
เบอร์โทรฉุกเฉิน
เบอร์โทรฉุกเฉิน

3.สายด่วนบริการทางการแพทย์

 • สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์ โทร. 1165
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร. 1330
 • ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 1367
 • สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 1556
 • สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โทร. 02-251-0385, 02-251-0582, 02-252-6913
 • สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร. 1666
 • สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1667

4.สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับสาธารณูปโภค

 • การไฟฟ้านครหลวง โทร. 1130
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129
 • การประปานครหลวง โทร. 1125
 • การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662
 • ชลประทานบริการประชาชน โทร. 1460

เบอร์โทรฉุกเฉิน5.สายด่วนติดต่อหน่วยงานราชการ

 • ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
 • วุฒิสภา โทร. 1102
 • กรมศุลกากร โทร. 1164
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทร. 1166
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โทร. 1171
 • ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182
 • สายด่วนประกันภัย โทร. 1186
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 1362
 • สายด่วนศาลปกครอง โทร. 1355
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน โทร. 02-547-1806
 • กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 1385
 • สำนักงานประกันสังคม โทร. 1506
 • กรมการปกครอง สำนักทะเบียนราษฎร์ โทร. 1548
 • ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567
 • กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 1579
 • กระทรวงพลังงาน โทร. 02-129-3344
 • ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน โทร. 02-140-7000
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672
 • ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา โทร. 1676
 • กรมการจัดหางาน โทร. 1694
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง โทร. 1689
 • กรมสรรพสามิต โทร. 1713
 • กระทรวงวัฒนธรรม โทร. 1765

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “จำแนกเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน” คลิกหน้า 4

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up