ลดค่าเทอม

แม่เฮ! สช.สั่งรร. ลดค่าเทอม-คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา

Alternative Textaccount_circle
event
ลดค่าเทอม
ลดค่าเทอม

เมื่อลูกต้องอยู่บ้านเรียนออนไลน์ 1 เดือนเต็ม ทำให้มีเสียงเรียกร้องจากผู้ปกครองให้โรงเรียน ลดค่าเทอม เพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่บ้าง และนี่คือประกาศด่วนจากกระทรวงศึกษาธิการ

แม่เฮ! สช.สั่งโรงเรียน ลดค่าเทอม-คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา

จากการที่มีคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้โรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ 4 – 31 ม.ค. 64 เพื่อลดเสี่ยงโควิด-19 แพร่ระบาดนั้น (อ่านต่อ ศธ. ประกาศสถานศึกษา 28 จังหวัด ปิดเรียนถึง 31 ม.ค. 64) โดยกำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษาอาจจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงาน หรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน แม่ ๆ หลายคนก็ได้ตั้งคำถามถึงค่าเทอม ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าอาหาร ค่ารถรับส่ง ค่าเรียนพิเศษ ฯลฯ ที่ลูก ๆ ไม่ได้ใช้บริการนั้น ว่าทางโรงเรียนจะสามารถลดหรือจ่ายคืนค่าใช้จ่ายเหล่านี้คืนมา เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองได้หรือไม่นั้น ในวันที่ 15 มกราคม 2564 ทางสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้มีประกาศ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนระหว่างปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรียนออนไลน์
เรียนออนไลน์

     ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2564 กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองเป็นจำนวนมากว่าโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา และประเภทนานาชาติ ได้บังคับให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาต้องเรียนผ่านออนไลน์เท่านั้น ซึ่งไม่เหมาะสมกับนักเรียน รวมทั้งยังเป็นการสร้างภาระและความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการเรียกร้องให้โรงเรียนคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 มิได้บังคับให้โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนเฉพาะผ่านออนไลน์เท่านั้น หากแต่โรงเรียนยังสามารถบริหารจัดการเรียนการสอนได้ตามบริบทและความเหมาะสม กับนักเรียนโดยอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรืออาจใช้หลายวิธีร่วมกันก็ได้ และหากโรงเรียนใดมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีใด ๆ ได้เลย ก็ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนชดเชยเมื่อสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาและประเภทนานาชาติมีความเหมาะสมกับนักเรียนและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียน รวมทั้งเป็นการบรรเทาภาระและความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครอง ในกรณีผู้ปกครองร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ให้โรงเรียนพิจารณา ดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษารายการใดที่โรงเรียนจัดเก็บจากผู้ปกครองและไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเนื่องจากปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ควรพิจารณาคืนตามสัดส่วนที่เป็นจริง ได้แก่
  1. ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง
  2. ค่ารถรับส่ง
  3. ค่าเรียนดนตรี กีฬา และศิลปะ กรณีโรงเรียนไม่ได้การจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์
  4. ค่าทัศนศึกษา
  5. ค่าอาหารเสริมนม กรณีโรงเรียนไม่ได้จัดซื้อและจัดส่งให้นักเรียนถึงบ้าน
 2. รายการค่าธรรมเนียมอื่นรายการใดที่โรงเรียนจัดเก็บจากผู้ปกครอง หากมิได้ดำเนินการใด ควรพิจารณาคืนตามความเหมาะสม ได้แก่
  1. ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าใช้บริการ ICT
  2. ค่าเรียนเสริมภาษาต่างประเทศ
  3. ค่าซักฟอก
  4. ค่าเรียนว่ายน้ำ
  5. ค่าเรียนเสริมวิชาการ
  6. ค่ากิจกรรมค่ายเสริมทักษะวิชาการ/วิชาชีพ

ทั้งนี้ รายการที่ 2 ให้หมายความรวมถึงรายการค่าธรรมเนียมอื่นที่โรงเรียนจัดเก็บโดยใช้ชื่อเรียกอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในทำนองเดียวกันด้วย

คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา
คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา

จากประกาศนี้ สรุปได้ว่า ตามที่มีการประกาศให้โรงเรียนปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนั้น ไม่ได้มีการบังคับให้ทุกโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีอื่นที่เหมาะสมได้ และหากไม่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โรงเรียนก็ยังสามารถจัดการเรียนการสอนชดเชยวันที่หยุดไปในภายหลังได้ และสำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ทางโรงเรียนได้เรียกเก็บผู้ปกครองก่อนหน้านั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ทางโรงเรียนพิจารณาคืนเงินในส่วนที่ไม่ได้ใช้ในช่วงที่ปิดเรียน ทั้งนี้ทางกระทรวงได้ให้ทางโรงเรียนพิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม คือให้ผู้ปกครองและแต่ละโรงเรียนพิจารณาและตกลงกันเอง นั่นเอง

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการค่าธรรมเนียมตามที่ได้กล่าวไปนั้นคืน สามารถนำประกาศฉบับนี้ไปพูดคุยกับทางโรงเรียนได้ค่ะ สำหรับผู้ปกครองทุกคนนั้น นับว่าเป็นข่าวดี ที่อาจจะได้ส่วน ลดค่าเทอม หรือได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนมาบ้างส่วนหนึ่ง เงินส่วนนี้ก็อาจจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ไม่มากก็น้อย

แต่ก็ยังมีเสียงเรียกร้องจากโรงเรียนเช่นกัน ว่าการที่โรงเรียนได้ปิดเรียนจากเหตุพิเศษนี้ แม้ว่าจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในบางส่วน แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายอีกหลายส่วนที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ เช่น ค่าจ้างครูสอนพิเศษ เป็นต้น ทำให้ในบางโรงเรียนอาจจะไม่สามารถ ลดค่าเทอม หรือคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ได้ ดังนั้น ทั้งผู้ปกครองและโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาติ แต่ละโรงเรียน ควรพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน ทีมแม่ ABK ขอเอาใจช่วยนะคะ

อ่านต่อบทความดี ๆ น่าสนใจ คลิก

ค่าเทอมโรงเรียนประถม 2563 – 2564 โรงเรียนชื่อดังในกทม.

4 ผลกระทบของการให้เด็ก เรียนออนไลน์ (ใช้สื่อ online)

ลูกติดจอ ติดมือถือ แก้ได้ด้วยกฎ 3 ต้อง 3 ไม่

สสส. แนะวิธี ป้องกันลูกจากโควิด กับ 4 ข้อ ที่พ่อแม่ต้องเพิ่มความระวัง!

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา, Drama-Addict

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up