John Wyatt Montessori

John Wyatt Montessori Learning Center ศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิต ให้เด็กๆสุข สนุก สร้างสรรค์อย่างมีสมาธิ

event
John Wyatt Montessori
John Wyatt Montessori
John Wyatt Montessori Learning Center ศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิตและวิชาการแนวทางมอนเตสซอรี่ สุข สนุก สร้างสรรค์อย่างมีสมาธิที่เน้นพัฒนาการอย่างยั่งยืน

เมื่อทีมงาน School Visit เดินทางมาถึงที่ John Wyatt Montessori (JWM) ในซอยพหลโยธิน 24 เราได้พบกับบ้านหลังใหญ่ เล่นระดับ สีเอิร์ธโทนที่ดูอุ่นตา ดูแตกต่างจากบ้านบริเวณเดียวกันและโรงเรียนก่อน ๆ ที่พวกเราเคยไป

แม้ว่าโรงเรียนจะอยู่ในเมือง แต่บรรยากาศชุมชนโดยรอบค่อนข้างเงียบสงบ อาจเป็นเพราะเวลานี้เป็นเวลาที่หลาย ๆ คนออกไปทำงานแล้ว ภายในโรงเรียนเองก็มีเพียงเสียงทำกิจกรรมเบา ๆ เสียงพูดคุยกันเบา ๆ ทีมงานค่อย ๆ ย่องไปสำรวจทุกพื้นที่ทั้งภายนอกและภายในคลาสเรียน  เด็ก ๆ กำลังง่วนอยู่กับกิจกรรมของตนเอง แววตาเต็มไปด้วยความสงสัยและตั้งใจไปในคราวเดียวกัน บรรยากาศโรงเรียนจะเป็นอย่างไร เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้และทำกิจกรรมอะไรกันบ้าง วันนี้ ทีมแม่ ABK จะพาไปเยี่ยมชมกันค่ะ

ที่ John Wyatt Montessori Learning Center เป็นศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิตและวิชาการแนวทางมอนเตสซอรี่ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ Nursery จนถึงระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนจึงมีทั้งเด็กเล็กและเด็กโตใช้ชีวิตอยู่ใกล้ๆกัน ในบรรยากาศสบายๆ สวยงามสไตล์รีสอร์ท หลักสูตรมอนเตสซอรี่จะเน้นพัฒนาการในระยะยาว แต่ผู้ปกครองจะทราบว่าเด็กๆเรียนรู้ถึงไหนแล้วจาก รายงานที่คุณครูจดบันทึก ซึ่งคุณครูมอนเตสซอรี่จะจดทุกรายละเอียดสิ่งที่เด็ก ๆ มอง หรือสนใจ หยิบจับ ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ กับครู ในแต่ละวัน เพื่อเตรียมงานให้เด็ก ๆ ในขั้นถัดไป  เพื่อพัฒนาตามที่เด็ก ๆ แต่ละคนอยู่ ให้บรรลุเป้าหมายตามช่วงวัย

John Wyatt Montessori

เด็ก ๆ กำลัง “ตั้งใจ” ทำกิจกรรม

John Wyatt Montessori

อุปกรณ์ในการเรียนรู้และเครื่องใช้ที่เหมาะกับวัย

 

John Wyatt Montessori John Wyatt Montessori

อุปกรณ์คณิตศาสตร์

 

John Wyatt Montessori

Toy farming

 

Life : ชีวิตของนักเรียนมอนเตสซอรี่

มอนเตสซอรี่สอนอะไร?

มอนเตสซอรี่เน้นวิชาการมาก ๆ เพียงแต่รูปแบบการสอนแตกต่างจากหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองโดยการใช้กิจกรรมนำเกือบ 100%

 

ความเป็นอยู่เป็นอย่างไร

การมาโรงเรียนเท่ากับการมาใช้ชีวิต เพราะเด็ก ๆ ต้องทำเกือบทุกอย่างด้วยตัวเอง ทางโรงเรียนจะเตรียม “สภาพแวดล้อม” ให้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น ข้าวของเครื่องใช้ขนาดเล็กและปลอดภัย เฟอร์นิเจอร์ขนาดเหมาะสม พื้นที่เรียนที่เล่น สะอาด ปลอดภัย ไม่ลื่น เด็ก ๆ มีหน้าที่เพิ่มเติมคือ มีเวรดูแลของว่างบ้าง เป็นผู้ช่วยเตรียมอาหารบ้าง จัดการรายอาหารบ้าง  เมื่อเด็ก ๆ กลับไปที่บ้าน คุณพ่อคุณแม่จะเห็นว่าเด็ก ๆ สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเอง ถ้าที่บ้านจัดสภาพแวดล้อมไปในทางมอนเตสซอรี่ก็ยิ่งจะช่วยให้การเรียนรู้ไม่สะดุดเลยค่ะ

 

พัฒนาการ

 • โรงเรียนมอนเตสซอรี่จะมี ของเล่นและอุปกรณ์มากมายที่ท้าทายเด็ก ๆ ขึ้นไปเรื่อย ๆ เมื่อฝึกฝนจนตัวเองพอใจ และทำสำเร็จ ผลที่ได้คือ เด็กเกิดความภาคภูมิใจ ในทางกลับกันหากยังยังไม่สำเร็จ  เด็ก ๆ ก็จะทำต่อไป นั่นคือการฝึกความอดทนและกระตุ้นให้มีความพยายาม
 • การเล่นที่มีเป้าหมายจะทำให้เด็กเรียนรู้จาก process = ประสบการณ์ ทั้งนี้หลักสูตรได้วางตามพัฒนาการตามวัยซึ่งคุณครูจะคอย monitor สังเกตและบันทึกการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก ๆ ตลอดว่า “ถึงไหนแล้ว” และคอยปรับกิจกรรมเพื่อให้ถึง Development Goal ในที่สุด

 

John Wyatt Montessori

หลังมาถึงโรงเรียน ด่านแรกคือ การจัดการกับสัมภาระ

John Wyatt Montessori

นักเรียนจะเป็นผู้เลือกทำงานเอง

John Wyatt Montessori

มุมกิจกรรมต่างๆ

John Wyatt Montessori John Wyatt Montessori

ทำงานเดี่ยวก็ได้ ทำงานเป็นคู่ก็ได้

 

Learn : เน้นพัฒนาการระยะยาว

Toddler Community (18 เดือน – 3 ปี )

เป็นวัยที่เตรียมความพร้อมสำหรับก้าวขึ้นสู่ชั้นอนุบาล กิจกรรมสำหรับเด็กเล็กจะเน้นไปในด้านต่อไปนี้

 • Development of Movement หรือพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวทั้งร่างกาย การทำงานประสานกันระหว่างตาและมือ ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก ผ่านการเล่น, กิจกรรมแนวมอนเตสซอรี่ และการใช้ชีวิตในโรงเรียน
 • Language ภาษา รู้จักการแยกเสียง คำศัพท์ จากทั้งการสื่อสาร นิทาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • Development of the Senses กิจกรรมที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ
 • Fundamental Life Skills การดูแลกิจวัตรของตัวเองเหมือนกับที่คุณพ่อคุณแม่ทำให้
 • Natural Science พืชและสัตว์
 • Creative Arts ศิลปะและดนตรี

John Wyatt Montessori

น้อง ๆ กำลังเล่นเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่

John Wyatt Montessori

การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยก็สำคัญเช่นกันค่ะ

John Wyatt Montessori

กิจกรรมด้านประสาทสัมผัส การเขียน และเศษส่วน

John Wyatt Montessori

ของเล่นสีสันสวยงาม ได้พัฒนาการดับเบิ้ล

 

Primary Program ( 3 – 6 ปี )

วัยอนุบาลคือ “วัยค้นหาตัวเอง”

 • JWM เป็นชั้นเรียนคละอายุซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น การให้เกียรติ มีเมตตา เห็นอกเห็นใจ พัฒนาความเป็นผู้นำ และจุดมุ่งหมายสำคัญคือ “การใฝ่รู้
 • เด็กแต่ละคนเรียนรู้แตกต่างกัน คุณครูจะเตรียมกิจกรรมที่รองรับการเรียนรู้ทุกรูปแบบเพื่อให้เด็กๆมีอิสระในการเรียนรู้ตามจังหวะของตนเอง
 • อุปกรณ์และของเล่นคือสื่อการเรียนรู้ที่จะท้าทายเด็ก ๆ ขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามพัฒนาการ ถ้าทำได้แล้ว หรือง่ายเกินไป เด็ก ๆ เองก็ไม่สนใจนะคะ
 • คุณครูจะทำหน้าที่สังเกตและบันทึกอารมณ์ ชีวิตประจำวัน ปฎิสัมพันธ์ กิจกรรมที่เด็กๆได้ทำอย่างละเอียดเพื่อจัดทำ “แผนการเรียนรายบุคคล” ให้แก่เด็ก ๆ

 

เรียนรู้อะไรในชั้นอนุบาล

 • Exercise of Practical Life – กิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แบ่งแยกชัดเจน เพื่อฝึกให้เด็กจดจำขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นพื้นฐานของการเรียนคณิตศาสตร์
 • Sensorial Skill กิจกรรมประสาทสัมผัส จำแนกตามสัมผัสต่าง ๆ
 • Language – ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 • Math – เด็ก ๆ เรียนรู้แนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวตัวเลข ไม่ว่าจะเป็น การนับสัญลักษณ์ ลำดับเลขคู่ เลขคี่การลบ การคูณ การหาร แนวคิดเรื่องเศษส่วน และเรขาคณิต ด้วยของเล่นที่ได้รับการออกแบบมาให้ “จับต้องตัวเลข” ได้
 • Cultural Subjects: Science, Geography and History – วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์
 • Creative Arts (Music Movement and Visual Arts)
 • Languages other than English – ภาษาที่ 3
 • Personal Development, Health and Physical Education

John Wyatt Montessori

โรงเรียนบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้าน

John Wyatt Montessori John Wyatt Montessori

อุปกรณ์สำหรับคณิตศาสตร์แบบมอนเตสซอรี่คือพื้นฐานของจินตาการและคณิตศาสตร์ขั้นสูงต่อไป

John Wyatt Montessori

Learning Station ตามใจฉัน

 

Elementary Program (6-12 ปี)

ช่วงวัยนี้เป็นช่วง “เปิดรับ” การเรียนรู้ทั้งวิชาการ วัฒนธรรม จริยธรรม เด็ก ๆ มักจะชอบทำงานเป็นคู่หรือจับกลุ่มกันมากกว่าทำงานเดี่ยว โดยใช้หลักสูตรมอนเตสซอรี่ประถมศึกษา “ Cosmic Education ” Curriculum เป็นบทเรียนที่เชื่อมโยงเด็ก ๆ เข้ากับเรื่องราวอดีตและอนาคต ชี้ให้เห็นถึงสรรพสิ่งและการพึ่งพาซึ่งกันและกันของทุกสิ่งในจักรวาล

หลักสูตรนี้เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และปรัชญาที่ทำให้เด็ก ๆ เริ่มตั้งคำถามว่า ” ฉันเป็นใคร ” เริ่มค้นหาตัวตนและความเชื่อมโยงของทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาเอง แต่ไม่ได้เรียนเป็นคาบ ๆ เหมือนชั้นเรียนทั่วไป เด็ก ๆ ยังคงเลือกเรียนเองเหมือนเดิม โดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำ อธิบาย เป็นกลุ่มเล็ก ๆ หรือรายบุคคล ที่จำเป็น เด็ก ๆ จะเรียนจากอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ที่หลากหลายและซับซ้อนมาก ที่สำคัญคือ “จับต้องได้” เพื่อสร้างประสบการณ์ ไม่ได้เรียนแบบเปิดตำรา และสามารถ อ่าน เขียน ค้นคว้าและ Present ได้ (ดีมาก)

เด็ก ๆ กำลังตั้งใจเรียน

Environment : แนวทางเดียวกันช่วยดันให้เด็กๆไปได้ไกล

ครอบครัวที่เลือกการศึกษาแนวมอนเตสซอรี่ส่วนใหญ่จะมีความเข้าใจในรูปแบบการสอนอยู่แล้ว หากทางครอบครัวจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงานของเด็ก ๆ ก็จะยิ่งเป็นการส่งเสริมกันให้ไปได้ไว โรงเรียนและครอบครัวต้องเป็น Team Work กันค่ะ Montessori Environment เอื้อต่อการเรียนรู้แน่นอน 100% อยู่แล้ว เพราะมอนเตสซอรี่วางหลักสูตรให้เด็ก ๆ ได้ลงมือปฎิบัติเพื่อการเรียนรู้ รวมถึงการใช้ชีวิตด้วย

John Wyatt Montessori

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน Mrs. Monthana Irani และ Mr. Gustad Irani

 

Mommy’s Love This ถูกใจแม่ !

 1. สามารถเรียนต่อชั้นประถมได้ทุกหลักสูตร (ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงเรียนทางเลือกอย่างเดียว) เพราะการศึกษาแนวมอนเตสซอรี่ปูทางให้เด็กๆทุกด้าน..พร้อมเรียนรู้ทุกรูปแบบ
 2. มอนเตสซอรี่เน้นวิชาการ เพียงแต่รูปแบบ วิธีการเรียนรู้แตกต่าง และให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือก
 3. หลักสูตรรายบุคคลเหมาะกับลูกของเรา การดูแลทั่วถึง ใกล้ชิด วางใจหายห่วง
 4. เด็กช่วยเหลือตัวเองได้ดี
 5. เด็กมอนเตสซอรี่จะมีความอดทน มีสมาธิ สุขภาพจิตแจ่มใส
 6. ของเล่นเยอะมาก และเป็นของเล่นเพื่อการศึกษาทั้งนั้น

 

ค่าเทอมต่อปีโดยประมาณ

Toddler (เตรียมอนุบาล) 120,000 – 170,000 บาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับ Campus และ โปรแกรมที่เลือก)

Primary (อนุบาล) 140,000 – 170,000 บาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับ Campus)

Elementary (ประถมศึกษา) 160,000 – 300,000 บาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับ Campus)

 

John Wyatt Montessori

Bangkok Campus

2/1 ซอยพหลโยธิน 24 แยก 4-3-4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Saraburi Campus

388 หมู่ 1 ตำบล/อำเภอหนองดง จังหวัดสระบุรี 18190

 

ติดต่อ

Tel: (66) 89-886-7471 (English/Thai)

(66) 80-094-3696 (Japanese)

Email: [email protected]

www.jwmontessori.com

 

Editor : แม่พลอยผิง

ภาพ : ฤทธิรงค์ จันทองสุข


อ่านต่อบทความน่าสนใจ  

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up