แม่วัยใส

ครม. ออกกฏกระทรวงช่วย แม่วัยใส หาคนรับเลี้ยงดูลูกให้

แม่วัยใส
แม่วัยใส

ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อช่วยให้ แม่วัยใส มีทางออกเมื่อท้องไม่พร้อม

ครม. ออกกฏกระทรวงช่วย แม่วัยใส หาคนรับเลี้ยงดูลูกให้

จากปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรมีเพิ่มสูงขึ้น โดยพบว่าในปีพ.ศ. 2561 พบ แม่วัยใส อายุ 10-19 ปี คลอดบุตรเฉลี่ย 119 คนต่อวัน และพบว่าตั้งครรภ์ซ้ำสูงถึง 6,543 คน ซึ่ง ภาวะท้องไม่พร้อมก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับแม่และเด็กหลายอย่าง เนื่องจากผู้ตั้งครรภ์ไม่ได้วางแผนเพื่อเตรียมตัวมีบุตรมาก่อน จึงอาจส่งผลต่อสุขภาพครรภ์ของตนเองและทารกในครรภ์ได้ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้ทำงานเชิงรุก โดยส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อเป็นแกนนำป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  และส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ รวมถึงบริการและสวัสดิการทางสังคมต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และเฝ้าระวัง และเพื่อให้ไปเป็นตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ที่กำหนดให้รัฐต้องจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทางครม. จึงผ่านร่างกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้ดำเนินการตามสาระสำคัญต่อไปนี้

ท้องไม่พร้อม
ท้องไม่พร้อม

1. ให้ร่างกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2. กำหนดบทนิยามคำว่า “สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอำเภอ”

3. ส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ โดยจัดให้มีการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อเป็นแกนนำป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

4. ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานรัฐและหน่วยงานของเอกชน โดยจัดให้ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ รวมถึงบริการและสวัสดิการทางสังคมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการทำหน้าที่ประสานงานและเฝ้าระวัง

5. กำหนดให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดให้มีการฝึกอาชีพ หรือจัดหาที่ฝึกอาชีพให้แก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์หรือแม่วัยรุ่นที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพตามความสนใจและความถนัด

6. กำหนดให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดหาผู้ที่ประสงค์จะรับเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่นเป็น การชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่ครอบครัวทดแทนในกรณีที่แม่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้

7. กำหนดให้มีบริการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่วัยรุ่นและครอบครัว และให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดหาที่พักที่เหมาะสมและปลอดภัย พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในกระทรวง ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้วัยรุ่นที่ต้องการหรือแม่วัยรุ่นได้รับการศึกษา อย่างเหมาะสมและบริการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และได้รับการฝึกอาชีพหรือทำงานอื่นใดตามความสนใจหรือความถนัด

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาถ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

จะเห็นได้ว่าในข้อที่ 5 6 และ 7 จะมุ่งเน้นไปที่การช่วยแก้ไขปัญหาเมื่อ แม่วัยใส ท้องไม่พร้อม โดยจะจัดหาผู้ปกครองเลี้ยงลูกให้แม่วัยใสชั่วคราว พร้อมทั้งให้คำปรึกษาจัดหาอาชีพ เพื่อให้แม่วัยใสสามารถทำงานเลี้ยงดูบุตรได้ต่อไป ซึ่งเมื่อร่างกฏกระทรวงนี้มีผลบังคับใช้ ก็ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายทางด้วยกัน มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ดังความคิดเห็นต่อไปนี้

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ ครม. ออกกฏกระทรวงช่วย แม่วัยใส หาคนรับเลี้ยงดูลูกให้

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up