พ.ร.บ. ช่วยให้เด็กที่ท้องก่อนวัย ได้กลับมาเรียนหนังสือ

Alternative Textaccount_circle
event

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าว “พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : เด็กเยาวชนได้รับประโยชน์จริงหรือ?”  โดยความร่วมมือของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส. กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือ UNFPA มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงมูลนิธิแพธทูเฮลท์สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและเครือข่ายยุวทัศน์กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น พ.ร.บ. ช่วยให้เด็กที่ ท้องก่อนวัยอันควร ได้กลับมาเรียนหนังสือ

..กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าในวันที่ 29 ก.ค.นี้เป็นวันที่พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีผลบังคับใช้ซึ่งเด็กและเยาวชนจะได้รับสิทธิประโยชน์ 5 เรื่องที่สำคัญคือ

ท้องก่อนวัยอันควร

 

พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

1.สถานศึกษาต้องจัดให้มีการสอนเพศวิถีศึกษาอย่างเหมาะสมจัดหาและพัฒนาผู้สอนเพศวิถีศึกษาการให้คำปรึกษาช่วยเหลือและคุ้มครองวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาต่ออย่างเหมาะสมรวมทั้งส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการสังคม

  1. สถานบริการต้องให้ข้อมูลความรู้และจัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์รวมทั้งส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการสังคม

3.สถานประกอบกิจการต้องให้ข้อมูลความรู้และส่งเสริมให้เข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์รวมทั้งส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการสังคม

4.การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ

  1. ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อคุ้มครองสิทธิของวัยรุ่น

ท้องก่อนวัยอันควร

น.พ.กิตติพงศ์ กล่าวว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพกฎหมายจึงกำหนดให้มี 5 กระทรวงหลักคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขโดยกำหนดให้รัฐมนตรีของแต่ละกระทรวงมีอำนาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติ

อ่านต่อ “พ.ร.บ. ช่วยเด็กที่ ท้องก่อนวัยอันควร ได้กลับมาเรียนหนังสือ” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up