น้ำส้มคั้นสด

อ่านก่อนซื้อ! พบสารเคมีตกค้างใน “น้ำส้มคั้นสด” ถึง 60%

Alternative Textaccount_circle
event
น้ำส้มคั้นสด
น้ำส้มคั้นสด

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยผลทดสอบ น้ำส้มคั้นสด ที่ขายตามท้องตลาดทั่วไป พบมีสารเคมีตกค้างถึง 18 ตัวอย่างจาก 30 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 60 พบสารกันบูด 4 ตัวอย่างแต่ไม่เกินมาตรฐานและไม่พบการตกค้างยาปฏิชีวนะ

อ่านก่อนซื้อ! พบสารเคมีตกค้างใน “น้ำส้มคั้นสด” ถึง 60%

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ ภายใต้โครงการสนับสนุนระบบเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ นางสาวสารี อ๋องสมหวัง บรรณาธิการบริหารนิตยสารฉลาดซื้อ เปิดเผยผลทดสอบ “น้ำส้มคั้นสด และ น้ำส้ม 100%” โดยได้สุ่มซื้อ น้ำส้มคั้นสด และ น้ำส้ม 100% ที่ขายในท้องตลาดเพื่อมาทดสอบจำนวน 30 ตัวอย่าง โดยได้ตรวจสอบการปนเปื้อน 4 ข้อดังต่อไปนี้

 1. ทดสอบการปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในน้ำส้ม จำนวน 13 ชนิด ได้แก่ Imazalil, Imidacloprid, Ethion, Carbofuran, Carbendazim, Acetamiprid, Carbofuran-3-hydroxy, Profenofos, Chlorpyrifos, Methomyl, Azoxystrobin, Fenobucar, และ Prothiofos
 2. ทดสอบการตกค้างของสารกันบูด 2 กลุ่ม คือ กรดเบนโซอิกและซอร์บิก
 3. ทดสอบปริมาณน้ำตาล
 4. และทดสอบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ 4 ชนิด ได้แก่ Amoxicillin, Ampicillin, Benzyl Penicillin และ Tetracycline

จากการเก็บตัวอย่างเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 โดยเก็บจากสถานที่จำหน่าย น้ำส้มคั้นสด จำนวน 25 ตัวอย่าง ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเชียงใหม่ และน้ำส้มบรรจุกล่องผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ ที่ระบุบนฉลากว่าเป็นน้ำส้ม 100 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 5 ตัวอย่าง และนำมาตรวจสอบ ได้ผลการตรวจสอบตามยี่ห้อ ดังนี้

น้ำส้ม
น้ำส้ม

ไม่พบสารเคมีตกค้าง 12 ตัวอย่าง

 • Orangee
  • ไม่พบสารเคมีตกค้าง
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 11.4 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • Nalit Juice
  • ไม่พบสารเคมีตกค้าง
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 8.73 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • Farm Fresh
  • ไม่พบสารเคมีตกค้าง
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 12.5 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • น้ำส้มอุดมพันธ์
  • ไม่พบสารเคมีตกค้าง
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 4.98 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • Oranginal
  • ไม่พบสารเคมีตกค้าง
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 9.47 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • เจ้ทิพย์ จิ๊ดจ้าด
  • ไม่พบสารเคมีตกค้าง
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 12.8 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • Orange Juice Healthy Valley
  • ไม่พบสารเคมีตกค้าง
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 13.8 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • C-orange
  • ไม่พบสารเคมีตกค้าง
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 13.4 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • กรีนการ์เด็น
  • ไม่พบสารเคมีตกค้าง
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 8.2 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • We are Fresh
  • ไม่พบสารเคมีตกค้าง
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 7.43 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • มาลี (Malee)
  • ไม่พบสารเคมีตกค้าง
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 10.1 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • Healthy Plus
  • ไม่พบสารเคมีตกค้าง
  • พบวัตถุกันเสีย เบนโซอิก 53.46 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และกรดซอร์บิก 2 41.51 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งปริมาณที่พบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 389 คือ ไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
  • ปริมาณน้ำตาล 11.4 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านก่อนซื้อ! พบสารเคมีตกค้างใน “น้ำส้มคั้นสด” ถึง 60%

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up