ป่วยโควิด เบิกเงินทดแทน

เช็คที่นี่!ผู้ประกันตน ป่วยโควิด เบิกเงินทดแทน อย่างไร

Alternative Textaccount_circle
event
ป่วยโควิด เบิกเงินทดแทน
ป่วยโควิด เบิกเงินทดแทน

เช็คที่นี่!ผู้ประกันตน ป่วยโควิด เบิกเงินทดแทน อย่างไร

ผู้ประกันของสำนักงานประกันสังคมที่ติดโรคโควิด 19 ได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากประกันสังคม หนึ่งในสิทธินั้นก็คือ ป่วยโควิด เบิกเงินทดแทน การขาดรายได้ได้ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ ล่าสุดสำนักงานประกันสังคมได้เปิดเผยข้อมูลว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 หากป่วยโควิด-19 หรือตกเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ต้องกักตัว ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีสิทธิยื่นขอรับเงินขาดรายได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เงื่อนไขผู้ประกันตน ป่วยโควิด เบิกเงินทดแทน ขาดรายได้

ป่วยโควิด เบิกเงินทดแทน
ผู้ประกันตนป่วยโควิด เบิกเงินทดแทนอย่างไร

1. ผู้ประกันตนมาตรา 33

 • กรณีหยุดรักษาตัวไม่เกิน 30 วัน :  รับค่าจ้าง 30 วันแรกจากนายจ้าง
 • กรณีหยุดรักษาตัวเกิน 30 วัน : สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ จากประกันสังคมนับตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วย โดยได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้างจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรัง (โรคมะเร็ง, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคเอดส์, โรคหรืออาการบาดเจ็บทางสมอง เส้นเลือดสมองหรือกระดูกสันหลังอันเป็นเหตุให้เป็นอัมพาต, โรคหรือการเจ็บป่วยอื่น ๆ ที่ต้องรักษาตัวนานเกินกว่า 180 วัน) ไม่เกิน 365 วัน
 • เอกสารที่ต้องใช้ : ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01)

2. ผู้ประกันตนมาตรา 39

 • กรณีหยุดรักษาตัว : สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ โดยได้รับเงินทดแทน 50% ของฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบ 4,800 บาท ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน
 • เอกสารที่ต้องใช้ : ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01)

ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 จะเบิกสิทธิประโยชน์ได้ จะต้องมีเอกสารหลักฐาน ใบรับรองแพทย์ และต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์

3. ผู้ประกันตนมาตรา 40

 • กรณีหยุดรักษาตัวที่โรงพยาบาล : ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ วันละ 300 บาท
 • กรณีหยุดรักษาตัวที่บ้าน (HI) หรือชุมชน (CI) : ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ วันละ 200 บาท
 • เอกสารที่ต้องใช้ : ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01/ ม.40)

ผู้ประกันตน ม.40 จะเบิกสิทธิประโยชน์ได้ จะต้องมีเอกสารหลักฐาน ใบรับรองแพทย์ และมีการส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์

ป่วยโควิด เบิกเงินทดแทน
ผู้ประกันตน ป่วยโควิด เบิกเงินทดแทน อย่างไร

เอกสารที่ต้องใช้

1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01)

2. ใบรับรองแพทย์

3. หนังสือรับรองจากนายจ้าง

4. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

5. สถิติวันลาของผู้ยื่นคำขอ

6. หลักฐานอื่น ๆ ที่ทางเจ้าหน้าที่ขอเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อ–เลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) มี 9 ธนาคาร ดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม กรณีไม่มีใบรับรองแพทย์ เนื่องจากผู้ประกันตน ม.33, 39 และ 40 ยังไม่พบการติดเชื้อ แต่ตกเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงและต้องกักตัวที่บ้าน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ก็สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทน “กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย” ได้เช่นกัน ตาม “กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563”

ระยะเวลาและช่องทางการยื่นข้อมูล

ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ภายใน 2 ปี ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

 • สำนักงานประกันสังคม : สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1-12 แห่ง/จังหวัด/สาขา ที่สะดวก ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
 • ระบบ E-service : คลิกดาวน์โหลด แบบฟอร์ม กรอกข้อมูล พร้อมแนบสำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จากนั้นส่งไปยังสำนักงานประกันสังคม และทางสำนักงานจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประกันตน

วิธีเช็กผลการยื่นและการโอนเงินเข้าบัญชี

กรณีผู้ประกันตนที่ยื่นเอกสารขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีทดแทนการขาดรายได้ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามลำดับการยื่นเรื่องก่อนหลัง และจะได้รับการอนุมัติช้าหรือเร็วนั้น จะขึ้นอยู่กับปริมาณของพื้นที่เจ้าของเรื่อง

พร้อมทั้งเอกสารประกอบการยื่นเรื่องเบิกมีครบถ้วนสมบูรณ์ หากได้รับการอนุมัติจะมีหนังสือแจ้งผลให้ทราบ และเงินจะตัดจ่ายเข้าบัญชี 5-7 วันทำการ

หากนานเกินไปยังไม่ทราบผลการอนุมัติ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน, เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม หรือสายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ถ้าผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนไม่พอใจคำสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทน สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก 

PPTV HD

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

สปสช.ดึง 700 ร้านยา เจอ แจก จบ ดูแลผู้ป่วยโควิด  

สปสช. สายด่วน1330 เพิ่มคู่สายรับผู้ป่วยหลัง สงกรานต์ 65

เช็ค! รพ.เอกชนกว่า 100 แห่ง ดูแลผู้ติด โควิดกลุ่มสีเขียว

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up