สิทธิบัตรทอง30บาท

เช็คสิทธิล่าสุด สิทธิบัตรทอง30บาท ครอบคลุมอะไรบ้าง

Alternative Textaccount_circle
event
สิทธิบัตรทอง30บาท
สิทธิบัตรทอง30บาท

เช็คสิทธิล่าสุด สิทธิบัตรทอง30บาท ครอบคลุมอะไรบ้าง

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านมี สิทธิบัตรทอง30บาท รวมถึงเด็ก ๆ หลายคน ก็อาจใช้สิทธิบัตรทองเพื่อการดูแลสุขภาพกันอยู่แล้ว ซึ่งสิทธินี้ก็มีการขยายขอบเขตและอัปเดทการให้บริการอยู่เสมอ วันนี้ทีมกองบรรณาธิการ ABK จะมาอัปเดทให้คุณพ่อคุณแม่ ได้เช็คสิทธิล่าสุดของบัตรทองกันค่ะ

ประกาศสิทธิล่าสุด สิทธิบัตรทอง30บาท

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2565 เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการปรับปรุงประกาศบอร์ด สปสช. ฉบับเดิม เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในการรับบริการสาธารณสุข ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันที

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิบัตรทอง

มี 3 ข้อ คือ
1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
2. มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3. ไม่มีสิทธิประกันสุขภาพจากหน่วยงานรัฐ (ที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของรัฐ) ได้แก่ สิทธิตามกฎหมายประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของหน่วยงานรัฐอื่น ๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ข้าราชการการเมือง
สิทธิบัตรทอง30บาท
สิทธิบัตรทอง30บาท ครอบคลุมอะไรบ้าง

ใครมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ?

  • เด็กแรกเกิด ที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการจากบิดามารดา
  • บุตรข้าราชการที่บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไปหรือสมรส) และไม่มีสิทธิประกันสุขภาพจากหน่วยงานรัฐ
  • บุตรข้าราชการคนที่ 4 ขึ้นไป และไม่มีสิทธิประกันสุขภาพจากหน่วยงานรัฐ เช่น สิทธิข้าราชการคุ้มครองบุตรเพียง 3 คน
  • ผู้ประกันตนที่ขาดการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (หมดสิทธิประกันสังคม)
  • ข้าราชการที่เกษียณอายุหรือออกจากราชการโดยมิได้รับบำนาญ
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และไม่ได้เป็นผู้ประกันตน
มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามกฎหมาย และลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการประจำได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
***คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศติดต่อกันมากกว่า 2 ปีขึ้นไป (ข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) หรือผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งในต่างประเทศ (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) จะใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งขาติต่อเมื่อเดินทางกลับมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้ว โดยติดต่อแก้ไขสถานะบุคคล ณ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่อยู่ใกล้บ้าน

13 สิทธิบัตรทอง30บาท

แบ่งออกเป็น 13 รายการ ได้แก่

1. บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

2. การตรวจวินิจฉัยโรค

3. การตรวจ และการรับฝากครรภ์

4. การบำบัด และการบริการทางการแพทย์

5. ยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์

6. การทำคลอด

7. การกินอยู่ในหน่วยบริการ

8. การบริบาลทารกแรกเกิด

9. บริการรถพยาบาล หรือบริการพาหนะรับส่งผู้ป่วย

10. บริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ

11. การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ

12. บริการสาธารณสุข ด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ

13. บริการสาธารสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพ และการดำรงชีวิต ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม

 

ช่องทางการการตรวจสอบสิทธิบัตรทองด้วยตนเอง

ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองผ่านช่องทางได้ ดังต่อไปนี้

1. ไปติดต่อด้วยตนเอง ที่โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานเขต กทม. 19 เขต และ สปสช. เขตพื้นที่ 1-13

2. ทางโทรศัพท์ โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 2 ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเครื่องหมาย #

3. ระบบอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ สปสช.

http://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml

4. ผ่านทาง Application “สปสช.” (สามารถติดตั้งแอพสแกน QR Code ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ ios และ Android) และเข้าใช้งานในฟังก์ชั่น “การตรวจสอบสิทธิ”

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ขอบคุณข้อมูลจาก

TNN Online, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

เช็คเงื่อนไข! พ่อลูกอ่อน เบิกค่าคลอดบุตร ประกันสังคมได้

เช็กสิทธิใน แอปเป๋าตัง ตรวจคัดกรอง รับบริการอะไรได้บ้าง

ไทยมี ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม เหมือนที่ชัชชาติพาลูกรักษา

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up