เงินอุดหนุนบุตร 2562

อัพเดท! เงินอุดหนุนบุตร 2562 รวมทุกคำถาม ตอบทุกข้อสงสัย ที่นี่

เงินอุดหนุนบุตร 2562
เงินอุดหนุนบุตร 2562

อัพเดททุกข้อมูลเกี่ยวกับ เงินอุดหนุนบุตร 2562 สมัครอย่างไร? ลงทะเบียนที่ไหน? ทำไมเงินถึงไม่เข้า? ปัญหาที่พบบ่อยเมื่อลงทะเบียน ดูได้ที่นี่!!

อัพเดท! เงินอุดหนุนบุตร 2562 รวมทุกคำถาม ตอบทุกข้อสงสัย ที่นี่

เงินอุดหนุนบุตร 2562 คืออะไร?

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายเพื่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งเป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) โดยจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน รวมทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นการประกันสิทธิให้เด็กได้รับสิทธิโดยตรง ทั้งด้านการอยู่รอด แล้วยังเป็นการสร้างช่องทางให้เด็กเข้าถึงสิทธิในเรื่องอื่น ๆ ตามมา เป็นมาตรการให้พ่อแม่นำเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทั้งทางด้านสุขภาพ โภชนาการ เครื่องนุ่มห่ม และอุปกรณ์เครื่องมือในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก โดยเงินอุดหนุนฯ จะเป็นเงินที่รัฐจ่ายให้กับผู้เลี้ยงดูเด็กอย่างสม่ำเสมอ เช่น รายเดือน โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ

สถานที่รับลงทะเบียน

 • ผู้มีสิทธิ์ที่อาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเขต
 • ผู้มีสิทธิ์ที่อาศัยอยู่ส่วนภูมิภาพ ให้ลงทะเบียนได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล
 • และผู้มีสิทธิ์ที่อาศัยอยู่ที่เมืองพัทยา ให้ลงทะเบียนได้ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • กรณีมาทำงานต่างจังหวัด ให้ลงทะเบียนตามที่อยู่ปัจจุบันของเด็ก เด็กอาศัยอยู่ที่ไหนให้ลงทะเบียนที่นั่น

คุณสมบัติของผู้ได้สิทธิ์รับ เงินอุดหนุนบุตร 2562

เด็กแรกเกิด ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาค 2558 เป็นต้นไป จนอายุครบ 6 ปี
 • ต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 • ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร จากหน่อยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
 • เด็กที่ได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบี้ยความพิการ หรือเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนได้

ผู้ปกครอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะเพื่อเลี้ยงดูอย่างบุตร
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

คุณเข้าข่ายได้รับเงินอุดหนุนหรือไม่?

ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่นี่ >>https://csg.dcy.go.th/th/eligibility-test<<

การได้รับสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตร 2562

 • เด็กที่รับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2559 – 2561 (เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561) ได้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องเดือนละ 600 บาท จนอายุครบ 6 ปี โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
 • เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561 แต่ไม่มีคุณสมบัติตามระเบียบ คือ มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี (ตามประกาศเก่าทำให้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงิน) ซึ่งปัจจุบันได้ขยายเป็นรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี จึงมีสิทธิ์ได้รับเงินนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เดือนละ 600 บาท จนอายุครบ 6 ปี
 • สำหรับเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 และผู้ปกครองได้มายื่นขอรับสิทธิ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เดือนที่เกิด จนอายุครบ 6 ปี
 • เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 และผู้ปกครองได้มายื่นขอรับสิทธิ์ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2562 จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน จนอายุครบ 6 ปี
 • เด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไปให้ได้รับเงินเดือนละ 600 บาท นับตั้งแต่เดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์ จนอายุครบ 6 ปี

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับ เงินอุดหนุนบุตร 2562

เงินอุดหนุนบุตร 62
เงินอุดหนุนบุตร 62

เอกสารประกอบการ ลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร 2562

 1. แบบคำร้องขอลงะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ปกครอง
 4. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 5. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก(เฉพาะหน้าที่มีชื่อหญิงตั้งครรภ์)
 6. สำเนาสูติบัตตรเด็กแรกเกิด
 7. สำเนาหน้าาสมุดบัญชีเงินฝาก ของผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

หมายเหตุ

 • ในกรณีที่พ่อและแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้ง 2 คน หรือ แม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดคนเดียว ไม่ปรากฎพ่อที่ชอบด้วยกฏหมาย หรือ พ่อเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดคนเดียว ไม่ปรากฎแม่ที่ชอบด้วยกฏหมาย ไม่ต้องมีผํู้รับรองสถานะของครัวเรือน
 • ในกรณีที่ พ่อและแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แต่ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้ง 2 คน หรือ ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียง 1 คน หรือหญิงตั้งครรภ์ ที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อหรือแม่ เป็นผู้ที่เลี้ยงดูและอาศัยอยู่กับเด็กแรกเกิดไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องมีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ รวมคำถามคำตอบ และข้อสงสัยเกี่ยวกับ เงินอุดหนุนบุตร 2562

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up