เสริมพัฒนาการลูก

5 เคล็ดลับ เสริมพัฒนาการลูก ให้มีอีคิวและไอคิวสูง

Alternative Textaccount_circle
event
เสริมพัฒนาการลูก
เสริมพัฒนาการลูก

เผย 5 เคล็ดลับการ เสริมพัฒนาการลูก อย่างถูกหลัก ซึ่งจะช่วยให้ลูกมีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพัฒนาการด้านอารมณ์ที่ดี และรู้จักการมีวินัยในสังคมเมื่อเติบโตขึ้น

5 เคล็ดลับ เสริมพัฒนาการลูก ให้มีอีคิวและไอคิวสูง

ความสำคัญของการพัฒนาไอคิว (IQ) และอีคิว (EQ)

การที่เด็กคนหนึ่งจะเจริญเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่เป็นสุขนั้น ต้องมีความสามารถทางเชาวน์ปัญญาที่ดี (IQ) ควบคู่ไปกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ที่ดีด้วย  หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ย่อมทําให้การพัฒนาเป็นไปอย่างไม่เต็มศักยภาพ

ไอคิว = Intelligence Quotient (IQ)

คือผลลัพธ์จากการประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ซึ่ง ไอคิว หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้การจํา การคิดอย่างมีเหตุผล การตัดสินใจ ความสามารถทางการสื่อสาร ไอคิวเป็นตัวทํานายความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กได้ ไอคิว เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กําเนิด แต่สามารถถูกพัฒนาให้ดีขึ้นได้ตามศักยภาพของเด็ก ซึ่งหากได้รับการกระตุ้นอย่างเหมาะสมตามวัยโดยเฉพาะในช่วงขวบปีแรกอย่างถูกต้อง ก็จะทําให้สติปัญญาพัฒนาขึ้นได้อย่างเต็มศักยภาพ

องค์ประกอบของไอคิวที่มีความสําคัญต่อเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี ที่พ่อ แม่ควรเสริมสร้างให้กับลูก มีดังต่อไปนี้

  1. ความช่างสังเกต เป็นความสามารถในการรับรู้ คุณลักษณะของสิ่งของ การพิจารณา เทียบเคียงความเหมือน ความแตกต่าง การจําแนกสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น
  2. การถ่ายทอดจินตนาการ เป็นการนําสิ่งที่คิดเชื่อมโยงจากประสบการณ์ออกมานําเสนอ
  3. การคิดเชื่อมโยงเหตุผล เป็นความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ หรือ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รอบ ๆ ตัว
  4. การทํางานประสานระหว่างมือและตา เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญทางการแสดงความสามารถทางสติปัญญาด้านการกระทํา ที่ต้องอาศัยการทํางานประสานกันของ ประสาทสัมผัสในการลงมือปฏิบัติ

อีคิว = Emotional Quotient (EQ)

เป็นผลลัพธ์จากการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึงความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง รู้จักควบคุมและแสดงออกอย่างเหมาะสม เข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

องค์ประกอบของอีคิวที่มีความสําคัญต่อเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี ที่พ่อแม่ควรเสริมสร้างให้กับลูก มีดังต่อไปนี้

  1. การรู้จักและการควบคุมอารมณ์  การส่งเสริมให้เด็กควบคุมอารมณ์ได้ดี เริ่มต้นด้วยการฝึกให้เด็กรู้ว่าเขากําลังมีอารมณ์อย่างไร ให้ลูกรู้จักถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาเป็นคําพูด เพื่อที่เด็กจะได้รู้เท่าทันอารมณ์ เมื่อรู้เท่าทันอารมณ์ ก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ได์
  2. การเรียนรู้ระเบียบวินัย การเรียนรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก และการยอมรับผิด การสอนให้เด็กรู้ว่าอะไรควรไม่ควร พ่อแม่ควรกําหนดของเขตเบื้องต้นให้เด็กรู้ว่าอะไร ที่ทําได้ ทำไม่ได้ในเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจําวัน และที่สําคัญต้องทําเป็นตัวอย่างให้กับเด็กด้วย
  3. ความสนุกสนานร่าเริง ความสุขของเด็กเป็นความสุขแบบสนุกสนานเพลิดเพลิน คือ สุข สนุกจากการเล่นไม่ว่าจะเป็นการเล่นตามลําพังหรือเล่นกับเพื่อน เด็กที่มีโอกาสได้เล่นสนุกสนาน จะมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มีพื้นฐานทางด้านอารมณ์ที่ดี

ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) มีความสําคัญต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของชีวิตและทั้งสองปัจจัยส่งเสริมซึ่งกันและกันในการทํากิจกรรมต่าง ๆ แต่จะมีบทบาทสําคัญมาก แตกต่างกัน ในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

ไอคิว อีคิว
ไอคิว อีคิว

ทั้งไอคิวและอีคิวนั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนทุกคนในอนาคต รวมถึงลูก ๆ ของคุณพ่อคุณแม่ด้วย ดังนั้นการฝึกให้ลูกมีพัฒนาการทางด้านไอคิวและอีคิวให้เป็นไปตามวัยจึงมีความสำคัญเช่นกัน การ เสริมพัฒนาการลูก ให้สำเร็จได้ควรทำตามเคล็ดลับ 5 ประการดังนี้

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ 5 เคล็ดลับ เสริมพัฒนาการลูก ให้มีอีคิวและไอคิวสูง

keyboard_arrow_up