ค่านิยมทาง “ศีลธรรม” 10 ประการที่พ่อแม่ควรสอนลูก

พ่อแม่ย่อมอยากให้ลูกโตไปเป็นคนดี ศีลธรรม ความประพฤติดีประพฤติชอบ อยู่ในศีลในธรรม จึงเป็นสิ่งที่ควรสอนลูก เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจของลูกเมื่อโตขึ้น

สอนลูกให้เป็นคนดี มีจริยธรรมตั้งแต่แรกเกิด

สอนลูกให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในสังคมยุคนี้ เพราะปัจจุบันสังคมเริ่มขาดแคลนและกำลังวิกฤติอย่างหนักในคุณธรรมและจริยธรรรม

keyboard_arrow_up