ให้ลูกเรียนภาษาจีนที่ไหนดี

ให้ลูกเรียนภาษาจีนที่ไหนดี 6 สถาบันสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก ปูทางให้ลูกเก่ง 3 ภาษา

event
ให้ลูกเรียนภาษาจีนที่ไหนดี
ให้ลูกเรียนภาษาจีนที่ไหนดี

ภาษาจีนเป็นอีกหนึ่งภาษาที่พ่อแม่ยุคนี้อยากให้ลูกได้เรียนเพิ่มเติม เพื่อปูทางไปสู่การเรียนและอาชีพการงานในอนาคต ให้ลูกเรียนภาษาจีนที่ไหนดี มาดูกันค่ะ

ให้ลูกเรียนภาษาจีนที่ไหนดี 6 สถาบันสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก

1.โรงเรียนสอนภาษานานมี

โรงเรียนสอนภาษานานมี
Credit Photo : www.nanmeeschool.com

โรงเรียนสอนภาษานานมี เน้นการเรียนการสอนภาษาอย่างเป็นธรรมชาติด้านฟัง พูด อ่าน เเละเขียน สอนโดยครูชำนาญการเเละผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนโดยตรงทั้งชาวไทยและชาวจีน มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง ด้วยเทคนิคการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนุก การออกเสียงชัดเจน และจดจำคำศัพท์ได้แม่นยำ มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมั่นใจ สามารถนำไปใช้ได้จริง รวมถึงนำไปสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน (Youth Chinese Test: YCT) และการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi: HSK) เพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือศึกษาต่อต่างประเทศได้

สำหรับหลักสูตรสอนภาษาจีนเด็กเปิดสอนตั้งแต่ อายุ 3-5 ปี (Chinese for Kids) ระดับ KD.1-3 เน้นการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคลังคำศัพท์โดยผ่านสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอน เรียนรู้จากคำศัพท์ที่ใช้บ่อย ตัวเลข  คุ้นเคยกับประโยคสนทนาสั้นๆที่ใช้ในห้องเรียน สีสัน ผลไม้ กีฬา

หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐานสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี (Chinese for Children) เริ่มสอนตั้งแต่เด็กที่ไม่มีพื้นฐานให้เข้าใจในระบบการออกเสียงหรือพินอินของภาษาจีนกลาง เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป โดยเน้นหนักด้านการทบทวนและเน้นย้ำตัวอักษรจีน คำศัพท์ ประโยค เเละความสามารถในการเรียนรู้  สังเกต  การอ่านและการพูด เนื้อหาจะค่อย ๆ เพิ่มระดับความเข้มข้นมากขึ้นไปทีละขั้น ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในการเรียนภาษาจีนจากสภาพเหตุการณ์จริงของชีวิตประจำวัน

โรงเรียนสอนภาษาจีนนานมี
ที่อยู่ : อาคารบริษัท นานมี จำกัด เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-648-8000
Website : www.nanmeeschool.com

2.OKLS โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก  

OKLS โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
Credit Photo : www.okls.net

OKLS เป็นสถาบันที่เปิดสอนภาษาจีนมายาวนาน เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกที่เปิดทำการเรียนการสอนบนห้างสรรพสินค้า  ซึ่งมีส่วนช่วยปลุกกระแสการเรียนภาษาจีนในประเทศไทยให้เป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันที่มีสาขามากถึง 13 สาขา โดยเปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก OKLS แบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเด็กเล็กเรียนจีน (OREINTAL KIDS) และหลักสูตรเด็กเด็กเรียนจีน

หลักสูตรเด็กเล็กเรียนจีน (OREINTAL KIDS) เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กเล็ก อายุระหว่าง 5 – 7 ปี โดย เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น ร้องเพลง  แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือนิทาน เกมส์ กิจกรรมกลุ่ม งานประดิษฐ์ เป็นต้น ช่วยให้เด็ก ๆ ได้ซึมซับภาษาจีน เน้นทักษะการฟังและพูด คำศัพท์ ประโยคตามกับวัย และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนของเด็ก ๆ ด้วย ในห้องเรียนจะสอนนักเรียนต่อห้อง 4-6 คนโดยคุณครูผู้สอนมีประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมด้านการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ ทำให้เข้าใจพัฒนาการของเด็กและสามารถสื่อสารกับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรเด็กเด็กเรียนจีน เป็นหลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กที่พัฒนาขึ้นเพื่อการเรียนรู้ของเด็กวัย 7 – 12 ปี โดยเฉพาะ เนื้อหาครอบคลุมทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนใช้ตำราเรียน “เด็กเด็กเรียนจีน” ที่ OKLS สร้างสรรค์ขึ้นด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมด้วยแบบฝึกหัดและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น ร้องเพลง เล่นเกมส์ ฟังนิทาน เป็นต้น ในบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลายและสนุกสนาน เอื้อต่อการเรียนรู้ ของเด็กในวัยกำลังเติบโต ทำให้เด็กๆ เกิดความรักและความสนใจในการเรียนภาษาจีน หลังจากเรียนแล้วจะมีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะภาษาจีนของนักเรียน และรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ

OKLS โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
โทรศัพท์ : 02-939-8944 และ 02-939-8945 (สำนักงานใหญ่)

Website : www.okls.net

3.โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ
Credit Photo : www.tantichinese.com

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ เน้นการเรียนการสอนด้วยบรรยากาศภายในห้องเรียนแบบสนุกสนาน เฮฮา และเป็นกันเอง เพื่อให้ให้ผู้เรียนรู้สึกไม่เบื่อและเรียนภาษาจีนได้อย่างมีความสุข เน้นการเรียนแบบห้องเล็ก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง เริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนไปพร้อม ๆ กับการผึกทักษะและเสริมสร้างความกล้าแสดงออกของเด็ก ทำให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านสติปัญญา (I.Q.) และศักยภาพทางด้านอารมณ์ (E.Q.) ไปพร้อมๆกัน

ที่นี่มีคอร์สเรียนหลายหลักสูตร สำหรับหลักสูตรภาษาจีนเด็กแบ่งเป็นช่วงอาทิ ได้แก่ หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักเรียน 2-4 ปี​ เน้นการฟัง พูด กับเจ้าของภาษา ให้น้อง ๆ ได้คุ้นเคยกับภาษาจีนตั้งแต่เล็ก และได้พัฒนาการทักษะต่าง ๆ เช่น การร้องเพลง เล่นเกม การทักทาย สี ผลไม้ การนับจำนวน ชื่อสัตว์ อาหารเป็นต้น​

หลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุ 3 ปีขึ้นไป เน้นการอ่านออกเสียง การเขียน เรียนรู้พินอิน (การสะกดเสียงภาษาจีน) เรียนรู้ปี่ฮว่า (เส้นขีดประกอบตัวอักษรจีน) ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เพลงจีน เกมภาษาจีน การตัดกระดาษของจีนเรียนรู้การเขียนพู่กันจีน นิทานและบทกลอน เป็นต้น

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กอายุ 5 -11 ปี จะใช้หนังสือของทางสถาบันชื่อ “ภาษาจีนหรรษา” ซึ่งเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาแบบเรียนที่สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษา มีชีวิตชีวา มุ่งเน้นปลูกฝังความสนุกสนานของการเรียนภาษาจีนกลาง ในสภาพเหตุการณ์จริงและสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร ประกอบกับแบบฝึกหัดที่สนุกสนาน นอกจากจะช่วยฝึกฝนความสามารถทางด้านภาษาแล้ว ยังช่วยพัฒนาสมอง และความคิดของเยาวชนได้เป็นอย่างดี เมื่อเรียนจบแต่ละเล่มแล้วจะสามารถเรียนรู้และเข้าใจการออกเสียง การสะกดสระและพยัญชนะภาษาจีน เรียนรู้เข้าใจและใช้งานคำศัพท์ภาษาจีนได้ และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนเพิ่มเติมขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติ
สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 โทร. 093-410-4499

สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทร. 085-254-8666
Website : www.tantichinese.com

4.โรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร (หงหล่าวซือ)

หงหล่าวซือ
Credit Photo : www.honglaoshi.com

หงหล่าวซือ สอนภาษาจีนกลาง (Mandarin) ที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลกให้กับผู้ที่สนใจอยากเป็นภาษาจีน เริ่มต้นจากที่ไม่เป็นอะไรเลย จนทำให้เป็นอีกหนึ่งภาษาที่ใช้งานได้จริง! นักเรียนจะได้ฝึก 5 ทักษะ พูด ฟัง อ่าน เขียน แปล จากภาษาไทยเป็นภาษาจีน และภาษาจีนเป็นภาษาไทยแบบมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคการสอนที่ไม่เหมือนใคร ด้วยการเรียนการสอนที่ฝึกจนทุกอย่างเป็นไปแบบธรรมชาติและฉับไวแม่นยำ

สำหรับคอร์สภาษาจีนมาตรฐานสำหรับเด็ก จะได้ฝึกออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างมีหลักการและได้มาตรฐานตามระบบ pinyin ของปักกิ่ง เรียนรู้ศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน ฝึกสร้างประโยคจากเรียบง่าย ค่อย ๆ พัฒนาไปสู่ประโยคที่สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น เรียนรู้ขีดต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นอักษรภาษาจีน ฝึกการเขียนอย่างถูกต้องตามหลักการ ค่อยๆเรียนรู้ไวยากรณ์จีนอย่างธรรมชาติ โดยผ่านการใช้ภาษาจีนแบบตอกย้ำ โดยผ่านทางการเรียนและกิจกรรมหลากหลายในแนวสร้างสรรค์ เช่น แทรกบทเพลง บทกวี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสีสันในการเรียน พร้อมกับสื่อการสอนต่าง ๆ ท่ามกลางบรรยากาศเป็นบวกที่สนุกสนาน

โรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร (หงหล่าวซือ)
โทร. 086-306-9072, 089-2012-333, 02-934-9494
Website : www.honglaoshi.com

อ่านต่อ 6 สถาบันสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก ปูทางให้ลูกเก่ง 3 ภาษา คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

Summary
Review Date
Reviewed Item
ให้ลูกเรียนภาษาจีนที่ไหนดี
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up