Ultrasound ไตรมาส 1

การตรวจอัลตราซาวนด์ในช่วงไตรมาสแรกเป็นอย่างไร ตรวจเพื่ออะไร และตรวจอย่างไร หากไม่สะดวกหรือประจำเดือนไม่ปกติจนรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ช้า จะทำอย่างไร เรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันๆ ค่ะ

ตรวจเมื่อไร?

ตรวจได้ตลอดช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ เมื่อคุณแม่ไปฝากครรภ์ครั้งแรก สูติแพทย์บางโรงพยาบาลอาจตรวจอัลตราซาวนด์ในวันนั้น หรือนัดตรวจอีกครั้งใน 2-3 สัปดาห์ต่อมา

ตรวจเพื่ออะไร?

1. คำนวณอายุครรภ์ที่ถูกต้อง

เพื่อให้แพทย์ติดตามการเจริญเติบโตของทารก และวางกำหนดคลอดได้ การคำนวณอายุครรภ์จะนับจากวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย การคำนวณอายุครรภ์ด้วยการอัลตราซาวนด์ แล้ววัดความยาวของตัวอ่อน มีความแม่นยำมาก จะคลาดเคลื่อนจากอายุครรภ์จริงไม่เกิน 5-7 วันเท่านั้น

2. ยืนยันว่าเป็นการตั้งครรภ์ปกติ

ไม่ใช่การตั้งครรภ์นอกมดลูก ท้องลม (ตั้งครรภ์ไม่มีตัวอ่อน) หรือครรภ์ไข่ปลาอุก (การตั้งครรภ์ที่เกิดความผิดปกติของเนื้อรก ทำให้มีถุงน้ำใสๆ อยู่เต็มโพรงมดลูก แต่ไม่พบทารก) หากเกิดภาวะผิดปกติเหล่านี้ คุณแม่ไม่สามารถตั้งครรภ์ต่อไปได้ แพทย์จะต้องยุติการตั้งครรภ์เพื่อไม่ให้เป็นอันตราย

3. ตรวจอัตราการเต้นของหัวใจทารก + นับจำนวนทารก

หากตรวจอัลตราซาวนด์ในช่วงอายุครรภ์ 7 สัปดาห์เป็นต้นไป จะสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารกได้ (ถ้าหัวใจเต้นอ่อนกว่า 100 ครั้ง/นาที อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ต่อภาวะแท้ง) รวมถึงนับจำนวนตัวอ่อนว่ามีมากกว่าหนึ่งตัวและเป็นการตั้งครรภ์แฝดหรือไม่ หากเป็นการตั้งครรภ์แฝด แพทย์และตัวคุณแม่เองจะได้วางแผนการดูแลเป็นพิเศษ

ตรวจอย่างไร?

ส่วนใหญ่ช่วงที่อายุครรภ์ยังน้อย แพทย์มักตรวจอัลตราซาวนด์ด้วยการส่องกล้องผ่านช่องคลอด คุณแม่อาจจะรู้สึกตึงๆ เล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้สึกเจ็บ ไม่ต้องกังวลนะคะ

การตรวจอัลตราซาวนด์ในไตรมาสแรกนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสูติแพทย์ หากมีข้อบ่งชี้หรือมีภาวะผิดปกติ เช่น ภาวะแท้งคุกคาม คุณแม่อาจต้องตรวจอัลตราซาวนด์มากกว่า 1 ครั้ง

ส่วนคุณแม่ที่ไม่มีข้อบ่งชี้และไม่สะดวกที่จะไปตรวจอัลตราซาวนด์ในไตรมาสแรก หรือคุณแม่บางคนที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ กว่าจะรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ ก็ผ่านไปเกือบ 2-3 เดือนแล้ว ก็สามารถตรวจอัลตราซาวนด์ในไตรมาสที่สองได้

อ่านเพิ่มเติม Ultrasound ไตรมาส 2 | Ultrasound ไตรมาส 3

 

บทความโดย: กองบรรณาธิการนิตยสารเรียลพาเรนติ้ง

ภาพ: shutterstock

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up