ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด ชื่อมงคล ความหมายดี

Alternative Textaccount_circle
event
ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด
ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด ชื่อดี มีมงคล ไม่มีอักษะกาลกิณี ชื่อเพราะๆ ความหมายดี ชีวิตราบรื่น เจริญรุ่งเรือง

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด ชื่อมงคล ความหมายดี

คนไทยมีความเชื่อเรื่อง การตั้งชื่อ ตามหลักโหราศาตร์ ยิ่งคุณพ่อคุณแม่สมัยนี้มักให้ความสำคัญกับการตั้งชื่อลูก เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ลูก มีความประสงค์อยากจะให้ชีวิตลูกมีความเจริญก้าวหน้า มีความสุข ทีมกองบรรณาธิการ ABK จึงได้นำการ ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด มาฝากคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะ

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด
ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด ชื่อมงคล ความหมายดี

เกิดวันอาทิตย์ (เวลา 06.00 น. – เช้าวันจันทร์เวลา 05.59 น.)

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ดลปพร ดน-ปะ-พอน บันดาลให้เกิดสิริมงคล
ธนัญญา ทะ-นัน-ยา มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธัญชนก ทัน-ชะ-นก ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค
ธันยวีร์ ทัน-ยะ-วี มีโชคและมีความกล้า
ธัญวรินทร์ ทัน-วะ-ริน โชคดีและประเสริฐยิ่ง
เบญญาภา เบน-ยา-พา รุ่งเรืองด้วยปัญญา
บุณยาพร บุน-ยา-พอน ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
ปภาวี ปะ-พา-วี ผู้มีอำนาจ
ปัณณ์ทิชา ปัน-ทิ-ชา ผู้เกิดสองครั้งในความรู้
นัทธ์ณมน นัด-นะ-มน ผูกพันด้วยใจ
นภาธร นะ-พา-ทอน มั่นคงดั่งท้องฟ้า
นันท์ชวัล นัน-ชะ-วัน รุ่งเรืองน่ายินดี
นวินดา นะ-วิน-ดา ความใหม่ ความสดชื่น
นิชาภัทร นิ-ชา-พัด เป็นของตัวเองและดีงาม
พรรษสร พัด-สอน ฝนทิพย์

 

เกิดวันจันทร์ (เวลา 06.00 น. – เช้าวันอังคารเวลา 05.59 น.)

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
นภัทร นะ-พัด มีสิริมงคลและความรู้
นัทธมน นัด-ธะ-มน มีใจผูกพัน
ณหทัย นะ-หะ-ไท หัวใจแห่งความรู้
ดรัลพร ดะ-รัน-พอน ทับทิมอันประเสริฐ
ปภัสสร ปะ-พัด-สอน แสงสว่าง
ปวรรัตน์ ปะ-วอน-รัด รัตนะอันประเสริฐ
ปัณณพร ปัน-นะ-พอน ประเสริฐทางหนังสือ
ปณตพร ปะ-นด-พอน การน้อมไหว้อันประเสริฐ
พรรณปพร พัน-ปะ-พอน มีผิวพรรณประเสริฐ
พรรณวรท พัน-วะ-รด การให้พรเรื่องผิวพรรณงาม
พลอยรัตน์ พลอย-รัด ประสมด้วยเพชรนิลจินดา
ภคพร พะ-คะ-พอน มีโชคเป็นพร
ภรณ์ชนก พอน-ชะ-นก การเลี้ยงดูบิดา
วรรณวนัช วัน-วะ-นัด ผิวพรรณเหมือนดอกบัว
วรวลัญช์ วอ-ระ-วะ-ลัน ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ

เกิดวันอังคาร (เวลา 06.00 น. – เช้าวันพุธเวลา 05.59 น.)

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ดารินทร์ ดา-ริน ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา
ดรัลพร ดะ-รัน-พอน ทับทิมอันประเสริฐ
ติณณา ติน-นา ผู้ข้ามพ้นความทุกข์
ตุลยดา ตุน-ยะ-ดา ความเสมอภาค
ทัตพิชา ทัด-พิ-ชา ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้
ธวัลยา ทะ-วัน-ยา บริสุทธิ์
นภาลัย นะ-พา-ลัย ฟากฟ้า
นรียา นะ-รี-ยา สตรี
ภัทรวรรณ พัด-ทระ-วัน มีผิวพรรณดีงาม
หทัยรัตน์ หะ-ไท-รัด แก้วใจ
ธัญสิริ ทัน-ยะ-สิ-หริ โชคดีและมิ่งขวัญ
นิพิษฐา นิ-พิด-ถา ผู้ดำรงมั่น มั่นคง
นิรัชพร นิ-รัด-ชะ-พอน บริสุทธิ์และประเสริฐ
นิศารัตน์ นิ-สา-รัด พระจันทร์
บุญญาพร บุน-ยา-พอน มีบุญเป็นพร

 

เกิดวันพุธกลางวัน (เวลา 06.00 น. – เย็นวันพุธเวลา 17.59 น.)

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ณัฐนรี นัด-นะ-รี หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ตุลยดา ตุน-ยะ-ดา ความเสมอภาค
ธันยพร ทัน-ยะ-พอน มีโชคอันประเสริฐ
นารา นา-รา รัศมีรุ่งเรือง
บัญฑิตา บัน-ดิ-ตา ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้
ณัฏฐา นัด-ถา นักปราชญ์
ฐปิตา ถะ-ปิ-ตา ผู้มีจุดยืนแล้ว ตั้งมั่นแล้ว
ฐานิตา ถา-นิ-ตา ผู้มีฐานะ
คคนางค์ คะ-คะ-นาง ท้องฟ้า
คณิฏฐา คะ-นิด-ถา ยืนหยัดได้ด้วยคณะ
เขมิกา เข-มิ-กา ผู้มีความเกษม
กวินนาถ กะ-วิน-นาด ผู้มีที่พึ่งอันดีงาม
กุลธิดา กุน-ทิ-ดา หญิงผู้เกิดในตระกูลดี
กานต์ธีรา กาน-ที-รา นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กมลเนตร กะ-มน-เนด ตางามดุจดอกบัว

 

อ่านต่อ…ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด ชื่อมงคล ความหมายดี คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up