สูติบัตรลูกหาย

แม่ควรรู้! ทำอย่างไรเมื่อ สูติบัตรลูกหาย

Alternative Textaccount_circle
event
สูติบัตรลูกหาย
สูติบัตรลูกหาย

ขั้นตอนในการติดต่อเพื่อทำใบแจ้งเกิด

  1. คุณพ่อคุณแม่หรือผู้แจ้ง จะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ลูกเกิด
  2. หลังจากนั้นนายทะเบียนจะทำการตรวจสอบหลักฐานกับทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งลงรายการในสูติบัตรแล้วเพิ่มชื่อลูกเข้าไปในทะเบียนบ้าน และ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน แล้วมอบสูติบัตรตอนที่ 1 และสำเนาทะเบียนบ้านคืนให้กับผู้ที่ไปแจ้ง

สูติบัตรลูกหาย

ถ้าไม่ได้ไปแจ้งภายใน 15 วันทำอย่างไร?

ในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปแจ้งเกิดภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้นได้มีบทกำหนดโทษตามกฎหมายไว้ว่าต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ซึ่งเอกสารที่จะตเองใช้นั้นได้แก่

1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง บัตรประจำตัวประชาชนของคุณพ่อคุณแม่ (ถ้ามี)
3. พยานบุคคลที่ให้การรับรอง และบัตรประจำตัวประชาชน
4. รูปถ่ายของบุคคลที่ขอแจ้งการเกิด 1 รูป (กรณีอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์)
5. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)

ขั้นตอนในการติดต่อ

  1. ให้คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้แจ้งยื่นเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่เด็กเกิด
  2. นายทะเบียนจะทำการตรวจสอบหลักฐานแล้วเปรียบเทียบคดีความผิดและสอบสวนผู้แจ้ง หรือคุณพ่อคุณแม่ในกรณีที่ไม่ได้มาแจ้งเกิดภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะต้องแจ้งถึงสาเหตุว่า ที่ไม่แจ้งการเกิดภายในกำหนดนั้นเป็นเพราะเหตุใด เพื่อนายทะเบียนจะได้บันทึกสาเหตุดังกล่าวไว้
  3. นายทะเบียนนำเสนอนายอำเภอแห่งท้องที่พิจารณาอนุมัติออกสูติบัตร และเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up