ผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด MOM INFLUENCER CONTEST SEASON 2

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด MOM INFLUENCER CONTEST SEASON 2 รอบคัดเลือก

event
ผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด MOM INFLUENCER CONTEST SEASON 2
ผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด MOM INFLUENCER CONTEST SEASON 2

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด MOM INFLUENCER CONTEST SEASON 2 กลับมาอีกครั้ง! กับการประกวดคุณแม่นักรีวิวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย มาเป็นหนึ่งในทีมคุณแม่ Influencer มืออาชีพกับ Amarin Baby & Kids และชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโอกาสเป็น Influencer มืออาชีพ กับ Amarin Baby & Kids

ใครจะมีสิทธิ์ได้ร่วมประกวดกันบ้าง…เช็กรายชื่อได้ที่นี่!!

ภาคเหนือ

 • ฆรณี อ่อนประไพ
 • จิณณ์ณิตา แก้วมา
 • ชญานิศ จิตอารี
 • ณฐมณฑ์ สุริยะ
 • ณฐารินทร์ ชีพเพียงสรวง
 • ทัศนีย์ ใจดี
 • นรัถภร สายคำฟู
 • นฤมล พลจรัส
 • นางกิติยา ทองปิ่น
 • นิลเนตร ไชยศร
 • บุญยาพร ธรรมกันธร
 • ประภัสรา ผลเชื้อ
 • พรรณิกา ศิริ
 • พัชรประภา บุญก้ำ
 • เพียงตะวัน พุฒกรณ์
 • ไพลิน จันทร์ปัญญา
 • มณีพลอย  เมืองอินทร์
 • มาลินี ตระกูลทวีทรัพย์
 • รุ่งอรุณ จันทร์รุ่งเรือง
 • ศรัณย์พัทธ์ มาละวรรณา
 • ศิรินภา จันทร์ทิพย์
 • ศิรินันท์ เขื่อนแก้ว
 • ศิริพร จันทร์ส่อง
 • ศิวิมล พานิชย์วิไล
 • สุภาพร กันทศรี
 • อมรรัตน์ ชุมภู
 • อังศุลิน ตั้งใจ
 • อาทิตยา ดอกไม้
 • อิงอร เลิศธีรวัฒน์
 • ไอลัดดา ทองจูด
 • Bunika Suppradit

 

ภาคกลาง

 • กชกร สุวิยานนท์
 • กฐิน อนุสุริยา
 • กนกวรรณ ประสิทธิ์
 • กมลวรรณ​ ฟ​องวัฒนากุล​
 • กรรณิการ์ ศิริคณินทร์
 • กุลธิดา ชอบประดู่
 • เกตทิพย์ เกษโกวิท
 • ขวัญรวีร์ เอี่ยมสุเมธ
 • จิราวดี พลประทีป
 • ชนิกานต์ กาญจนเพชร
 • ชมพูนุท จันพร
 • ชลนิกา ไวโรจนกิจ
 • ชุติมา บัญชางาน
 • ฐนัญญา จงพิศุทธิโสภณ
 • ฐิติพร มุทาพร
 • ณัฐกานต์ วะรางกุล
 • ณัฐชา  แสงสว่าง
 • ณัฐณิชา ตันศิริ
 • ณัฐพร จิรศักยกุล
 • ณิชาภัทร ปึงสุวรรณ
 • ทัศนีย์ ธาตรีกิติภูมิ
 • ทิพย์ธัญญา คำกอง
 • ธนัญญา ทวินันท์
 • ธัญลักษณ์ แมคกี
 • ธิดา ผุดผ่อง
 • ธิรดา ช่วยสำเร็จ
 • นฤกานต์ ศุภวิโรจน์เลิศ
 • นิศานาถ สุขประเสริฐ
 • บุตศลักษณ์ รัตนสุนทรสิทธิ์
 • ปภาวรินทร์ บำเพ็ญ
 • ประกายรัตน์ เอื้อนุกูล
 • ประภัสสร แก้วทวี
 • ปวันรัตน์ ผ่องอินทรกุล
 • ปวีณา บุญเกิด
 • ปัณณพร  นาแรมงาม
 • ปาณิสรา ฮะหลี
 • ปิ่นฤทัย อัครฐานพันธ์
 • พรภัส เพชรตระกูลเจริญ
 • พราว มุญจนพงษ์
 • พัชรมัย สวนาพร
 • พัชราภรณ์ เซ็นสาส์น
 • เพ็ญพร  ดวงแก้ว
 • เพ็ญสุดา สงวนวงษ์
 • ภัณฑิรา สมานมิตร์
 • เมริริน ชูเชิด
 • รพีพรรณ รัตนโกมุท
 • รังสิมาลิน หวังศิริ
 • รินทร์ชิสา เรวัตร์จารุภัทร์
 • วรันธร สุวัตถิกุล
 • วรางคณา ทับกิ
 • วราภรณ์ ทองดอนเปรียง
 • วริษฐา นิมิตรพรสุโข
 • วริษา รัชตะนาวิน
 • วิชุภรณ์ บุญธนะไพศาลวงศ์
 • วิภาดา​ ขัน​โคก​กรวด​
 • วิภาวัลย์ เจริญสุข
 • วิลาวรรณ กุศล
 • วีระยา สุขแระเสริฐ
 • ศศิพิมพ์  สาระธนะ
 • ศศิวรรณ แก้วรัตน์
 • ศิรินุช  กลิ่นทวี
 • ศิริวรรณ  สาพรม
 • ศิโรรัตน์ จริเกษม
 • สนธยา แสงงามปลั่ง
 • สรารัตน์ ศรีชาลี
 • สินี เรืองขษาปณ์
 • สุธาสินี โพธิสารัตนะ
 • โสภิดา  สุภาจักร์
 • หทัยชนกก์ แสงภู่
 • หทัยรัตน์ เหมือนดี
 • อภิญญา พิพัฒนชัยภูมิ
 • อรัญญา นามจันทร์ดา
 • อลิษา ศรนารายณ์
 • Jintamai Wongpiyachon
 • Natthamon Doungla

 

ภาคอีสาน

 • กมุทรัตน์ ศิริสุข
 • กัณต์นันท์  เกินขุนทด
 • เกตุวดี สิทธิวงษ์
 • ขวัญจิรา บุญจูง
 • จารุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ
 • จิราภา หอวิจิตร
 • เจนจิรา สุขเนียม
 • ชญานิศ  รัตนวงศ์ชัย
 • ชนิกานต์ ฉันทะนิตย์
 • ชุติมา ทิพยจันทร์
 • ณัฐกฤตา ลิขิตธนพลกุล
 • ทิชานันท์ บุรี
 • ธีราพร แพงมาลา
 • นางเมธาพร  บรรเทาพิษ
 • นิลุบล สำลี
 • นิษฐ์รฐา สกุลชัยเมธีดิลก
 • ปัณณพัทธ์ หล่อวิวัฒนพงศ์
 • ปาริชาติ เสาแก้ว
 • ภัทรีญา ขวัญเมือง
 • ภิญาดา อาทิตย์วงษ์
 • รัตนาภรณ์ ทองอินทร์
 • รุจิรดา สันติวิวัฒนพงศ์
 • วรินทราย เจียรนันทรานนท์
 • วาฐินี กะการดี
 • ศรัญญา ศรีบุตรดา
 • ศิรินันท์ นันทโชติวัฒนากุช
 • สุดารัตน์ คามวัลย์
 • สุพิชญา สนรัมย์
 • สุภารัตน์ การคิด
 • สุวรรณี สมศรี
 • อธิชา บุญพันธ์

 

ภาคใต้

 • กมลกานต์ พัฒนพงค์
 • จันทร์ทิพย์ มอญทอง
 • จุฑาภรณ์ ปีนะกาตาโพธิ์
 • ชนนิกานต์ นพภาพันธ์
 • ณัฐนันท์ ศรีวัฒนานุพงศ์
 • ณัฐวดี สินสวัสดิ์
 • ธารทิพย์ ตันชวลิต
 • นฤพร เวชยกุลชัย
 • นาถลัดดา เลอวิศิษฎ์
 • ประณยา อำพันสกุล
 • ปราณปรียา วรรณรัตน์
 • พลอยลดา มาบัง
 • พัชรนันท์ ชูศรีนวล
 • ภัทรธีญา ลาวัลแก้ว
 • มนัสชนก เรืองธารา
 • รัชภร สิทธิเดช
 • วัลย์ลิกา สุดจันทร์
 • ศศิภัสสร เนปเปอร์
 • ศศิภีกดิ์ฤดี สิริสรณ์สิริ
 • อมรรัตน์ สาตแสงพุฒ
 • อาวาตีฟ อับดุบกาเดร์

 

กรุงเทพมหานครฯ

 • กณิกนันต์ เพียรลิขิต
 • กนกธร แซ่หยี
 • กนกวรรณ ตันกายา
 • กมลวรรณ โชตินิพัทธ์
 • กมลวรรณ บุญทาตุ้ย
 • กมลวรรณ ศิวะพรพันธ์
 • กัญจน์กมล กิจจุลลจาริต
 • กัณฐิกา มั่นชูพงศ์
 • กันตพร อุบลวรรณี
 • กัลญ์วิกา เยี่ยมแสง
 • กัลยา จะไป
 • กำไรมาศ ขันแก้ว
 • เกวลิน สุระเกษ
 • ขวัญฤดี มีเมืองเก่า
 • จารุทัศน์ ตั้งพานิชดี
 • จิรนันท์ ขวัญศรี
 • จิรัฐิพร ปัญญารัตนากร
 • ฉัตรพร ทรงนวรัตน์
 • ชนม์ณกานต์ นิวาตวงศ์
 • ชนัญธิดา สมบัติศิริ
 • ชมขจร เชียงจง
 • ชไมพร เกิดสุทธิ
 • ชรินทร์ทิพย์ ทองสุกโชติ
 • ชศาภรณ์ สังข์แก้ว
 • โชติรส โรจน์รุ่งสัตยุ
 • ญาชิตา ธัญญาทวีกร
 • ฐิตารัตน์ ฐิรเรืองรัตน์
 • ณัฎฐกานต์ ธีรบุตรอนันต์
 • ณัฐนรี เนตรลักษณ์
 • ณัฐวดี ระวัง
 • ณัฐสลัลภร แสงวีระศิริ
 • ณิชชา นพกิจกำจร
 • ณิฐชมนต์ สวัสดิ์วัฒนดล
 • ณิรินทร์ญา เกตุวงษ์
 • ณีนภา
 • ดลหทัย เต็มสินสุข
 • ดารณีย์ แตงชุมพล
 • ธนวรรณ เดชชุษณะนาถ
 • ธนัฏฐา เนียมประดิษฐ์
 • ธนิดา จันธำรงค์
 • ธัญญ์ธิชา  อินปา
 • ธัญญา​ กอวิรัตน์
 • ธันย์ชนก ธิจีน
 • ธิดารัตน์ สว่างทิพย์
 • นนท์ชยลักษณ์ พรรณาผลากูล
 • นพจิรา เรืองวัฒนานนท์
 • นฤมล ลอง
 • นัญชิญาต์ ชาญวชิรวาณิช
 • นันท์ฐพร คูนพานิช
 • นาตนภา  สอนศรี
 • นิศารัตน์ แซ่ฟู
 • นิอร ชีวินเฉิดฉาย
 • บุษญาวรรณ​ ปรีดากรณ์​
 • ปณิชา นพจิระเดช
 • ปทิตตา เบาะจันทึก
 • ปภัชญา เลิศอัครธร
 • ปภิชญา สายสวาสดิ์
 • ประทุมพร​ มาลาค​ีสวัสดิชัย​
 • ประภัสสร พันธ์มะลี
 • ประภาศรี เบ้ตระกูล
 • ปริตา สุรคุณารักษ์
 • ปลายลาณี ทัดทรัพย์ฤทธิ์
 • ปัทมาพร ถนอมกลาง
 • ปาณิศา อนุสกุลโรจน์
 • ปิติมา อังสุรังษี
 • ปิยะวรรณ เจริญศิริ
 • ปิโร โรหิตเสถียร
 • เปรม​ยุ​ดา​ กฤษณ​จินดา​
 • พนิดา เต็มเปี่ยมเจนสุข
 • พรรณวดี ซากะ
 • พรรณวดี พงศ์ภัณฑารักษ์
 • พรรณวิภา ศุภสมุทร
 • พลอยนภัส ธนูทอง
 • พลอยนภัส เลรุ่งพัฒน์
 • พัชรพรรณ อ่อนพันธ์
 • พัชรินทร์ ชูชาติ
 • พัชรินทร์  เทศประสิทธิ์
 • พัทธกานต์ อนุรุทธิกร
 • พิชญา พูนนิพงษ์
 • พิชญาภา ลือชานิมิตจิต
 • พิชญา โรจนเดชานนท์
 • พินิจนันท์ คำนวน
 • พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล
 • พิมพ์ภัทรา สุพาณิชย์
 • พิมพร วงค์ฝั้น
 • เพชรลดา​ เพ็ชร​เรือน​ทอง
 • ภรทิพย์ กังวานพณิชย์
 • ภัทราวรรณ คิ้วสุวรรณศรี
 • ภัสราวดี เผ่าจินดา
 • ภาชินี วรรธกะวิกรานต์
 • มธุรดา เอกพัฒน์
 • มยุรฉัตร พฤกษ์ไพบูลย์
 • มาริตา​  อุดมวงศ์ศิริ
 • มินตรา คล่องวราการ
 • มินท์ธิตา พวงเพ็ชร์
 • เมวิกา เพ่งผล
 • ยุภาพร บุญเหลือ
 • รวีภัส ทองหอม
 • ระพีพรรณ พลาหาญ
 • ลลิตา วิลาศเลอพงศ์
 • ลักษณ์นารา พ่วงโชคอนันต์
 • วนิดา โวหารา
 • วรณัน อติเศรษฐพงศ์
 • วรณิชชา แสงสุพรรณ
 • วรวลัญฑ์ ลีลานิตย์กุล
 • วราภา ทรัพย์มี
 • วราลักษณ์ อาตวงษ์
 • วรีภรณ์ ทองประสาท
 • วิชญาดา ขันติยู
 • ศมาพร ภูติรัตน์
 • ศา​ตนันท์​ สว่างเนตร
 • ศิรินันท์ เกตุยั่งยืนวงศ์
 • ศิริรัตน์ สงวนวงศ์
 • ศิโรรัตน์ จันทา
 • ศิวพร เนียมปาน
 • สาธกานต์ ชัยยะ
 • สาริศา ประทีปพวงรัตน
 • สุชาดา กุศโลปกรณ์
 • สุณิษา อารีย์รักษ์วานิช
 • สุดาพร เหนือเมฆิน
 • สุทาวรรณ ไวยศิริ
 • สุนทรี จันทร์ผ่อง
 • สุนทรียา กาบคำ
 • สุพรรณี​ ไพศาล​พัฒน​สุข​
 • อนิสา ทองทา
 • อนุสรา คงกิตติโสภี
 • อรชพร​ สวัสดี
 • อรทัย  ภู่พิพัฒน์
 • อรอนงค์ เฟื่องฟู
 • อลิสา สุวรรณแสง
 • อัญพิมพิดา ภูวิชญาพิมุกข์
 • โอริสสา ปัทมาลัย
 • Arena Muadthong
 • Chutipa Charoennam
 • Kannika Suhatthaphorn
 • Kanokporn Thienghathaitham
 • Panjaporn kitgrongpaibul
 • Papatsorn Thammaprasit
 • Thanatha Phutanakul
 • Thnanchanok Tangaphiworakhun
 • Umpaka saingam
 • Varinda Pipatshukiat

 

♦ กติกาการประกวดรอบคัดเลือก ♦

สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบจะได้รับอีเมลสำหรับทำคลิปรีวิว

รายละเอียดการถ่ายคลิปรีวิว

 • ทางทีมงานจะส่งบรีฟรายละเอียดการทำคลิปรีวิวให้คุณแม่ทุกท่านที่ผ่านเข้ารอบในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ทางอีเมลที่แจ้งไว้ในใบสมัคร
 • หลังได้รับอีเมลแล้ว จัดทำคลิปรีวิวตามความถนัด ความยาวไม่เกิน 2 นาที
 • ถ่ายทำคลิปเป็นแนวนอนโดยจัดแสงให้มีความสว่างเพียงพอ สามารถเห็นใบหน้าได้อย่างชัดเจน
 • ไม่ควรใช้ฉากหลังรก หรือปรับแต่งมากเกินไป
 • สามารถให้ลูกมีส่วนร่วมในการรีวิวได้

วิธีส่งคลิปวิดีโอ 

 • โพสต์คลิปลงใน Facebook ส่วนตัว หรือ Fanpage อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ตั้งค่าเป็น “สาธารณะ”
 • ใส่ #MomInfluencerContestss2 #เชื่อมัมมันเวิร์ค #AmarinBabyAndKids #ABK22
 • หลังโพสต์คลิปรีวิวเรียบร้อย ให้นำส่ง Link มาที่ใต้โพสต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด
  ที่ Facebook : Amarin Baby & Kids
 • โพสต์ได้ 1 คลิป และ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 7 กันยายน 2565 เท่านั้น!!

ประกาศชื่อผู้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ วันที่ 17 ก.ย. 65

ผ่านช่องทาง Facebook : Amarin Baby & Kids

 

เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก

พิจารณาจากจำนวนเข้าชม (ยอดวิว) สูงสุด และจากคุณภาพของคลิป

ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. – 7 ก.ย. 2565 

พิจารณาจำนวนเข้าชม (ยอดวิว) ครั้งเดียว ในวันที่ 7 ก.ย. 2565 เวลา 18.00 น.

เกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพของคลิป (100 คะแนน) ดังนี้

 • วิธีการนำเสนอ 30 คะแนน
 • สื่อสาร Key message ครบถ้วน 40 คะแนน
 • ความโดดเด่นของคลิป 30 คะแนน

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าประกวดสามารถแชร์คลิปไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • วันและเวลาของกำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • การดำเนินงาน และการตัดสินอยู่ในดุลยพินิจจากคณะกรรมการ และการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเข้าไปทาง inbox Facebook : Amarin Baby & Kids โดยพิมพ์คำว่า MOM INFLUENCER CONTEST SEASON 2 พร้อมคำถามที่ต้องการสอบถาม

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up