ยกเว้นภาษี

แม่เฮ! คลังออกกฎ ยกเว้นภาษี ค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร

Alternative Textaccount_circle
event
ยกเว้นภาษี
ยกเว้นภาษี

มาปั๊มลูกกันเถอะ! ทีมงาน Amarin Baby & Kids มีข่าวดีมาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ เนื่องจากสมัยนี้คนไทยมีลูกกันน้อยลง ในบางบ้านก็มีลูกเพียงแค่ 1-2 คนเท่านั้น ทำให้ประเทศไทยมีอัตราการเกิดของประชากรลดลงเป็นอย่างมาก ประชากรวัยแรงงานลดลง ในขณะที่อัตราส่วนของผู้สูงอายุมีเพิ่มขึ้น กระทรวงการคลังจึงเล็งเห็นถึงปัญหานี้ที่จะส่งผลให้โครงสร้างประชากรของประเทศไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงออกมาตรการมาจูงใจให้ผู้มีเงินได้มีลูกเพิ่มขึ้น โดยการ ยกเว้นภาษี ค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แม่เฮ! คลังออกกฎ ยกเว้นภาษี ค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร

27 มิ.ย.25614 – นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในกฎกระทรวง ฉบับที่ 338 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 135 ตอนที่ 44 ก แล้ว ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ ระบุว่าโดยที่ประเทศไทยมีอัตราการเกิดของประชากรลดลง ทำให้มีประชากรวัยแรงงานลดลงและอัตราส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้มีเงินได้มีบุตรเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลให้โครงสร้างประชากรของประเทศมีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต สมควรกำหนดให้เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสได้จ่ายเป็นค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรของตนตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินหกหมื่นบาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

สำหรับเนื้อหากฎกระทรวงระบุว่า  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (99) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

“(99) เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสได้จ่ายเป็นค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรของตนตามจำนวนที่จ่ายจริงสำหรับการตั้งครรภ์แต่ละคราวแต่ไม่เกินหกหมื่นบาท หากการจ่ายค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตรสำหรับการตั้งครรภ์แต่ละคราวมิได้จ่ายในปีภาษีเดียวกัน ให้ได้รับยกเว้นภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริงในแต่ละปีภาษี แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินหกหมื่นบาท ทั้งนี้ สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด”

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : ไทยโพสต์

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

จากข่าวสรุปได้ดังนี้ อ่านต่อหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up