วันออมสิน

เตรียมท้องด่วน! เด็กเกิด 1 เม.ย. “วันออมสิน” รับเงินคนละ 500

Alternative Textaccount_circle
event
วันออมสิน
วันออมสิน

วันออมสิน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เม.ย. ของทุกปี ธนาคารออมสินต้องการสร้างนิสัยการออมให้แก่เด็ก จึงได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เตรียมท้องด่วน! เด็กเกิด 1 เม.ย. “วันออมสิน” รับเงินคนละ 500

ข่าวดีสำหรับเด็กที่เกิด 1 เม.ย. ในปีนี้ และเด็กที่จะคลอดในวันที่ 1 เม.ย. ในปีหน้า เนื่องจากธนาคารออมสินได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เรื่องการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสิน โดยจะจ่ายให้เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เม.ย. ของทุกปี เป็นจำนวนเงิน 500 บาทต่อคน นอกจากนี้ หากเด็กที่เกิดใน วันออมสิน มีชื่อในสูติบัตรว่าชื่อ “ออมสิน” ธนาคารออมสินจะจ่ายเงินทุนประเดิม เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทต่อคน โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดการจ่ายเงิน ดังนี้

เด็กเกิดวันออมสิน
เด็กเกิดวันออมสิน

คุณสมบัติของเด็กที่จะได้รับเงินทุนประเดิม

  1. เป็นเด็กที่เกิดวันที่ 1 เม.ย. หรือ วันออมสิน จะได้รับเงินทุนประเดิม จํานวนเงิน 500 บาทต่อราย หรือ
  2. เป็นเด็กที่เกิดวันออมสินและได้มีการตั้งชื่อเด็ก โดยปรากฏในสูติบัตรว่า “ออมสิน” จะได้รับเงินทุนประเดิม จำนวนเงิน 5,000 บาทต่อคน

หลักเกณฑ์ในการขอรับเงินทุนประเดิม

  1. ผู้ขอรับเงินทุนประเดิมต้องเป็นบิดาหรือมารดาของเด็กที่มีคุณสมบัติในการรับเงินทุนประเดิม
  2. บิดาหรือมารดามีสัญชาติไทย

ขอรับเงินทุนประเดิมได้ที่ธนาคารออมสินสาขา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของปีที่เด็กเกิด

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินทุนประเดิม มีดังนี้

  • ต้นฉบับและสำเนาสูติบัตรของเด็ก
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ของบิดาหรือมารดา หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการให้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคล ที่ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนไว้
  • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา

โดยธนาคารจะนำเงินทุนประเดิม ฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสินตามประกาศนี้ได้ในภายหลังตามที่เห็นสมควร

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ วิธีคำนวณกำหนดคลอด ท้องอย่างไรให้คลอด วันออมสิน

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up