เงินอุดหนุนเด็ก เงินอุดหนุนบุตร

เปิดลงทะเบียนแล้ว เงินอุดหนุนเด็ก แจกเดือนละ600บาท

event
เงินอุดหนุนเด็ก เงินอุดหนุนบุตร
เงินอุดหนุนเด็ก เงินอุดหนุนบุตร

เงินอุดหนุนเด็ก เปิดให้แม่ๆ ได้ลงทะเบียนแล้ว เพิ่มวิธีรับเงินให้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านแอป “เงินเด็ก” สามารถลงทะเบียนขอรับ เงินอุดหนุนบุตร ได้วันไหน เช็กด่วน!!

เปิดลงทะเบียนแล้ว เงินอุดหนุนเด็ก แจกเดือนละ 600 บาท!!

เปิดลงทะเบียนแล้ว โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนการเหมาะสมตามวัย โดยในครั้งนี้ได้เปิดรับลงทะเบียนโครงการ เงินอุดหนุนเด็ก ผ่านระบบดิจิทัล เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อผู้มีสิทธิมากยิ่งขึ้น

วันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบฯกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 933.6 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่ม เฉพาะในรอบเดือนกันยายน 2565 จำนวน 2,354,558 คน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

เงินอุดหนุนเด็ก แรกเกิด เงินอุดหนุนบุตร
เงินอุดหนุนเด็ก แรกเกิด เงินอุดหนุนบุตร

น.ส.รัชดากล่าวว่า เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ที่ได้รับจัดสรรมานั้น ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ได้รับสิทธิเงินอุดหนุนฯ ในรอบเดือนกันยายน 2565 ที่เพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการณ์ไว้ ที่ผ่านมา ครม. เคยมีมติอนุมัติงบฯกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมาแล้ว 6 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,498.6 ล้านบาท

น.ส.รัชดากล่าวว่า โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต โดยรัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ ที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยต่ำกว่า 100,000 บาท/คน/ปี ในอัตรา 600 บาท/คน/เดือน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน นับเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลส่งผ่านบิดา มารดา หรือผู้ปกครองไปยังเด็กแรกเกิด

ที่มา : https://www.prachachat.net/

16 กันยายน 2565 เริ่มลงทะเบียน !!

นโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง กับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยมีมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นมา ได้เปิดให้ผู้ปกครองที่มีสัญชาติไทยลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ ส่วนราชการในท้องที่ที่อาศัยอยู่ ในงวดปีใหม่นี้ ได้เปิดให้พ่อแม่ หรือผู้ที่เลี้ยงดู สามารถลงทะเบียนได้แล้วในวันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยสามารถลงทะเบียนได้ 2 วิธี คือ

1.ลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียน

ผู้ปกครอง สามารถลงทะเบียนได้ในเทศบาล/ตำบล/เขต ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้
กรุงเทพมหานคร  : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต
เมืองพัทยา            : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ส่วนภูมิภาค           : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

เงินอุดหนุนบุตร โครงการเพื่ออนาคตของชาติ
เงินอุดหนุนบุตร โครงการเพื่ออนาคตของชาติ

เอกสารที่ใช้ ณ หน่วยลงทะเบียน

 1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 3. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 4. บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ของผู้ปกครอง
 5. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่ประกอบอาชีพ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท
 6. สำเนาเอกสาร หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 7. บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
2.บริการใหม่!! แอปพลิเคชั่น “เงินเด็ก”
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง ให้สามารถเข้าถึงสิทธิ และการให้บริการภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนออนไลน์ขอรับ เงินอุดหนุนเด็ก ผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร.02-6516902 026516920 หรือ082-0917245
แอปพลิเคชั่นเงินเด็ก ใช้งานง่าย สามารถลงทะเบียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยผู้ปกครองที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นเงินเด็ก จะต้องยืนยันตัวตนผ่าน D.DOPA ของกรมการปกครอง ได้ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
กรุงเทพมหานคร   : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต
เมืองพัทยา            : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ส่วนภูมิภาค           : ที่ว่าการอำเภอ

แอปพลิเคชั่น เงินเด็ก บริการใหม่รับ เงินอุดหนุนเด็ก
แอปพลิเคชั่น เงินเด็ก บริการใหม่รับ เงินอุดหนุนเด็ก

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นเงินเด็ก สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ได้ที่

 • ระบบ IOS ดาวน์โหลดผ่าน App Store
 • ระบบ Android ดาวน์โหลดผ่าน Play Store
เอกสารประกอบการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “เงินเด็ก”
ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นเงินเด็ก โดยให้ยืนยันตัวตนผ่าน D.DOPA ของกรมการปกครองก่อน พร้อมแนบเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 1. หลักฐานในการรับรองสถานะครัวเรือน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะ  หรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1  และผู้รับรองคนที่ 2
 2. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยทุกคน โดยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับสิทธิ ควรตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เป็นประจำ หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  และควรตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนว่ายังสามารถใช้งานได้ปกติ หรือไม่

อ่านต่อ>> คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับ เงินอุดหนุนเด็ก และไทม์ไลน์การโอนเงิน คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up