เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าเดือนนี้

เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าเดือนนี้ เช็คที่นี่

เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าเดือนนี้
เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าเดือนนี้

บทความนี้ ทีมงาน Amarin Baby & Kids ขอรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตร ว่าจะต้องทำอย่างไร ถึงจะได้รับเงินอุดหนุน ขั้นตอนการลงทะเบียน และ ไขข้อข้องใจ ทำไม เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าเดือนนี้ แล้วจะต้องทำอย่างไรให้เงินอุดหนุนบุตรเข้า ได้ที่นี่

เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าเดือนนี้ เช็คที่นี่

ใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบุตร?

 1. แม่ท้อง และ แม่ของเด็กที่เกิดระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561
 2. พ่อหรือแม่ของเด็กมีสัญชาติไทย
 3. มีรายได้รวมต่อบ้านไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน
 4. ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ (ยกเว้นการได้รับเงินสงเคราห์เป็นครั้งคราว หรือ เบี้ยคนพิการ หรือ เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม)
 5. **พ่อแม่มีประกันสังคม ก็มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้**
เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าเดือนนี้
เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าเดือนนี้

ได้เงินอุดหนุนถึงเมื่อไร?

 1. เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2560 (ได้รับรายละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน จนเด็กอายุครบ 3 ปี) **ปิดรับลงทะเบียนไปแล้ว**
 2. เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 (ได้รับรายละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิด จนเด็กอายุครบ 3 ปี)

ลงทะเบียนได้ที่ไหน?

 1. ต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่ เทศบาล หรือ อบต.จังหวัดที่ตนอยู่
 2. พัทยา ลงทะเบียนที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 3. กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนที่ สำนักงานเขต

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2561

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าเดือนนี้ เช็คอย่างไร ก่อนอื่นแม่ ๆ ควรจะตรวจสอบก่อนค่ะ ว่าเราได้ยื่นเอกสารในการลงทะเบียนไป ได้ยื่นไปครบหรือไม่ ข้ามขั้นตอนใดไปบ้าง เอกสารตกหล่นหรือไม่

เอกสารที่ต้องเตรียมไปก่อนลงทะเบียน

 1. แบบลงทะเบียน (ดร.01) (รับที่สถานที่ลงทะเบียน) หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้ว ดาวน์โหลดได้ที่นี่
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์/แม่ของเด็ก
 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดาเด็กหรือผู้ปกครอง (กรณีลงทะเบียนแทน)
 5. สําเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือ สําเนาสมดุบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1
 6. สําเนาสตูิบัตรเด็ก 1 ฉบับ (ยื่นหลังคลอด)
 7. สําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร
 8. สําเนาเอกสารยืนยันสถานะของมารดาเด็กแล้วแต่กรณี ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ (กรณีมารดาเด็กเป็นบุคคลต่างด้าว หรือเป็นบุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาของเด็กตามสตูิบัตรผู้มีคุณสมบัติซึ่งมีสัญชาติไทย ลงทะเบียนแทน)

การจ่ายเงิน

การจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ประเภทบัญชีเงินฝากจะต้องเป็น ออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เผื่อเรียก กระแสรายวัน เท่านั้น โดยมีทั้งหมด 3 ธนาคาร ดังนี้

 1. ธนาคารกรุงไทย
 2. ธนาคารออมสิน
 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หากมีบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารต่อไปนี้ สามารถแจ้งชื่อธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ พร้อมเลขที่บัญชีและเลขประจำตัวประชาชนเจ้าของบัญชี เงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคารนั้นๆ

 • บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • บจก. ธนาคารออมสิน
 • บมจ. ธนาคารทหารไทย
 • บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
 • บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
 • บจก. ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์
 • บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน
 • บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 • บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 • บมจ. ธนาคารทิสโก้
 • บมจ. ธนาคารธนชาต
 • บจก. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • บจก. ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร

การโอนเงินประจำเดือน

กรณีกรมบัญชีกลางส่งข้อมูลให้ธนาคารแล้ว หากไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิได้ (Reject) กรมบัญชีกลางจะดำเนินการ ดังนี้

1. นำเงินดังกล่าวส่งคืนคลังแทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน(ดย.)

2. ส่งรายงานตรวจสอบรายการนำเงินส่งคืนคลัง (Reject) พร้อมสำเนาใบนำฝากเงินเข้าบัญชีเข้าบัญชีธนาคาร (Pay-In Slip)ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน(ดย.) เพื่อบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS

3. ส่งข้อมูลรายที่ Reject ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนส่งข้อมูลที่แก้ไขถูกต้อง แล้วให้กรมบัญชีกลางเพื่อเบิกจ่ายในรอบหรือเดือนถัดไป(ถ้ามี)

วันที่จ่ายเงินอุดหนุนบุตร

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อ ขั้นตอนการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร และ เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าเดือนนี้ ตามที่ไหน

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up