สาธิตพัฒนา…ปลูกต้นกล้าแห่งการเรียนรู้

จุดเริ่มต้นของโรงเรียนแห่งนี้มาจากกลุ่มผู้ก่อตั้งที่อยากให้ประเทศไทยมีโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กจริงๆ และได้ความร่วมมือจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาช่วยพัฒนาในทุกๆ ส่วนตั้งแต่การจัดระบบบริหาร จัดทำหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร กำหนดมาตรฐานบุคลากรและคัดเลือก ไปจนถึงการรับนักเรียน ซึ่งปัจจุบันมีอดีตทีมจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ มาเป็นผู้บริหาร โดยมีทัพหน้าอย่างรองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 

การเรียนการสอนแบบบูรณาการ

สำหรับชั้นอนุบาล โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการบนพื้นฐานแนวคิด ทฤษฏี นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เลือกสรรแล้วว่าสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย พร้อมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดขึ้นได้ในทุกที่ ทุกเวลา จากธรรมชาติรอบตัว เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ที่สำคัญทางโรงเรียนจะใส่ใจในเรื่องสภาพแวดล้อมเป็นพิเศษ โดยจัดการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างสมดุล มีทักษะการคิด สร้างสรรค์เชื่อมโยง สามารถใช้ทักษะและประสาทสัมผัสหาความรู้เพิ่มเติมได้ เด็กจะได้เรียนรู้ผ่านการลงปฏิบัติจริง สามารถสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย รวมทั้งมีความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ มีความสุขในการมาโรงเรียน กล้าแสดงออก รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง และต่อผู้อื่น

IMG_8059

เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

เป็นประสบการณ์ที่ครูจัดให้กับเด็กๆ เพื่อให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โรงเรียนสาธิตพัฒนาจึงเน้นให้นักเรียนมีทักษะ การเรียนรู้ 6 ด้าน ในการจัดกิจกรรมแต่ละวันให้กับเด็ก ได้แก่

  1. การรู้จักตนเอง สังคม และอารมณ์ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ที่จะรู้จัก และเข้าใจตนเอง รู้ขีดความสามารถ และช่วยเหลือตนเอง ได้อย่างเหมาะสมกับวัย และได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น
  2. การสื่อสารและภาษา เด็กๆ จะได้รับการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน การเขียน รวมถึงการฝึกมารยาทที่ดีในการสื่อสารและการแสดงออก ที่สำคัญทางโรงเรียนจะให้เด็กๆ ได้เรียนรู้กับอาจารย์ชาวต่างชาติเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ
  3. คณิตศาสตร์ ทางโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ผ่านการเล่นเกมและลงมือทำกิจกรรมที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน ทำให้คณิตศาสตร์กลายเป็นเกมที่สนุกสนานและท้าทาย
  4. ความรู้รอบตัว โดยมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และหาคำตอบในสิ่งที่สนใจ โดยการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการลงมือทำกิจกรรมอย่างหลากหลายทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม
  5. การพัฒนาด้านร่างกาย มีการฝึกฝนทักษะการใช้ร่างกายทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ผ่านการทำกิจกรรมที่กระตุ้นประสาทสัมผัสต่างๆ
  6. ความคิดสร้างสรรค์ โดยการจัดกิจกรรมฝึกทักษะให้คิดได้อย่างคล่องแคล่ว คิดได้หลายแง่มุม นำไปสู่ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น ได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง

IMG_8198

เดินถูกทางเพราะค้นพบตัวเอง

นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ทางโรงเรียนยังมีหลักสูตร 4F คือ FUN FIND FOCUS และ FULFILLMENT เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เริ่มต้นจากระดับป.1 – 3 เด็กๆ จะได้เรียนรู้และสำรวจตนเองอย่างสนุกสนาน (FUN) ผ่านกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ นักเรียนระดับป.4 – ม. 3 จะได้รับโอกาสในการค้นหา (FIND) และเจาะลึก (FOCUS) ศักยภาพของตนเองอีกระดับหนึ่ง ด้วยการเลือกเรียนในรายวิชาบังคับ เช่น พลศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ เป็นต้น นอกจากนั้น นักเรียนยังได้เรียนในรายวิชาเลือกเสรีตามความสนใจ ความชอบ และความถนัด เพื่อเจาะลึก (FOCUS) และเติมเต็ม (FULFILLMENT) ตามความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคลอีกด้วย เช่น โขน ดุริยางค์ Mini Company เย็บปักถักร้อย เป็นต้น ส่วนนักเรียนระดับม. 4-6 จะมีโอกาสตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาที่ตนเองถนัดและมีศักยภาพที่จะเรียนได้เพื่อนำไปสู่การเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไป

 

Information

โรงเรียนสาธิตพัฒนา โทร. 0 2915 5390-2 www.satitpattana.ac.th

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up