โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ มอนเตสซอรี่ หลักสูตรอังกฤษ เรียนรู้ผ่านการเล่น เน้นทักษะชีวิต บูรณาการผ่านแนวคิดมอนเตสซอรี่

event
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ

เพราะช่วงวัยเด็กเป็นช่วงเวลาทองในการสร้างตัวตนของเด็ก ๆ เองในอนาคต นอกเหนือจาก ครอบครัว หรือ สังคมแรก ของเด็ก ๆ แล้ว สังคมต่อไปที่เด็ก ๆ ต้องเข้าไปใช้ชีวิตและเรียนรู้ก็คือ “โรงเรียนอนุบาล” การเลือกโรงเรียนอนุบาลที่เหมาะสมกับลูกหรือครอบครัวนั้นไม่ได้มีกฏเกณฑ์ตายตัว  แต่ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ให้ความสำคัญกับทักษะทางด้านวิชาการ ควบคู่ไปกับพัฒนาการผ่านประสบการณ์พร้อมความสนุกและความสุข ต้องที่โรงเรียนแห่งนี้เลยค่ะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ มอนเตสซอรี่ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 3 ภาษา ย่านสุทธิสาร และลาดพร้าว 88 สอง Campus ที่ School Visit อยากจะแนะนำให้รู้จักกัน

 

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ

การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงมือทำ

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ

ชั้นเรียนภาษาจีนกับเหล่าซือ เด็ก ๆ แย่งกันตอบเสียงดังเลยค่ะ

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ

สุทธิสารแคมปัสเป็นสาขาแรก ต้นไม้เขียวครึ้มสูงใหญ่เด็ก ๆชอบมาเล่นใต้ต้นไม้กันมาก ๆ

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ

ภูมิทัศน์ของลาดพร้าว 88 แคมปัสก็เขียวสดชื่นไม่แพ้กัน

Learn : ภายใต้คำขวัญของโรงเรียน Play is the language of kid

การเรียนการสอนของ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ มอนเตสซอรี่ ใช้หลักสูตรอังกฤษ โดยยึดตาม The national curriculum for England

หลักสูตรของเด็กเล็ก ( เตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 ) ใช้ Early Year Foundation Stage Curriculum เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น ( Play-Based Learning ) เพื่อพัฒนาเด็ก ๆ รอบด้านตามช่วงอายุ และแม้จะเป็นโรงเรียนนานาชาติ แต่การเรียนการสอนนั้นได้ปรับให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทย ซึ่งนอกจากจะได้พัฒนาทั้ง 4 ด้านแล้ว ( ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ) เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ความสงบ และมีความเมตตาอีกด้วย  คุณครูจะสอนเป็นรายวิชา ( Subject based teacher ) และใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เพราะธรรมชาติของแต่ละคนนั้นมีวิธีการเข้าใจแตกต่างกัน

และจัดการเรียนการสอนที่เด็ก ๆ เป็นศูนย์กลาง โดยการนำระบบมอนเตสซอรี่มาใช้เพื่อให้เด็ก ๆ การเรียนรู้ของเด็ก ๆ “จับต้องได้และเป็นจริงขึ้นมา”

 

EYFS + มอนเตสซอรี่ = การผสมผสานหลักสูตรสุดพิเศษ

วิถีของมอนเตสซอรี่เชื่อว่า ความสามารถด้านสติปัญญาขึ้นอยู่กับประสาทสัมผัส  การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่จึงให้ความสำคัญกับสื่อ เน้นอุปกรณ์ที่ช่วยพัฒนาประสาทสัมผัสและคอนเซปต่าง ๆเช่น ให้เด็ก ๆ ใช้มือจับ บิด หมุน เพื่อให้สมองตอบสนอง เน้นการช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด  เด็ก ๆ จะรู้จักควบคุมการทำงาน พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวและเรียนรู้ทั้งความสำเร็จ ความล้มเหลว ตลอดจนการหาทางแก้ไขปัญหาและจดจำบทเรียนได้ในระยะยาว

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ

Montessori Corner ที่สุทธิสารแคมปัส

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ

Focus Group ที่สุทธิสารแคมปัส

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ

Montessori room ที่ลาดพร้าว88แคมปัส

 

สาระสำคัญที่เด็กๆ Prep จะได้เรียนรู้

Physical Development – การพัฒนาร่างกาย

Personal, Social and Emotional Development – การพัฒนาด้านบุคคล สังคมและอารมณ์

Communication and Language – การสื่อสารและภาษา

Literacy – วรรณกรรม

Mathematics – คณิตศาสตร์

Expressive Art and Design – ศิลปะและการออกแบบตามความรู้สึก

Understanding of the World – ความเข้าใจในโลก

ภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาษาจีน (ฟังและพูด)

 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ

  ธรรมชาติคือแหล่งการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ

วัฒนธรรมไทยที่โรงเรียนให้ความสำคัญมากแม้จะเป็นโรงเรียนนานาชาติ

 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ

 อุปกรณ์สำหรับพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่

 

Life : Let everyone involved

ที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ มอนเตสซอรี่ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ครบตาม Goal ของแต่ละช่วงวัยและกิจกรรมรูปแบบมอนเตสซอรี่นั้นก็ทำให้เด็ก ๆ enjoy มากเช่นกัน นอกเหนือจากเด็ก ๆจะกล้าคิด กล้าแสดงออก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือทำ ซึ่งประสบการณ์ตรงนี้จะพัฒนาเด็ก ๆ อย่างรอบด้าน จนคุณพ่อคุณแม่อดที่จะแปลกใจไม่ได้เลย

เท่านั้นยังไม่หมดค่ะ ทางโรงเรียนมีกิจกรรมสนุก ๆ เพื่อบูรณาการทุกศาสตร์มาใช้ในชีวิตจริงที่ทั้ง 2 ครอบครัวของเด็ก ๆ (บ้านและโรงเรียน) ต่างก็จะมีส่วนร่วมในย่างก้าวของเด็ก ๆ ด้วยเช่นกัน

 

SHOW AND TELL : เป็นกิจกรรมที่ฝึกการพูด การใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งครูจะกำหนดหัวข้อให้ในแต่ละสัปดาห์ เด็ก ๆ จะนำสิ่งของของตนเองมาให้เพื่อน ๆ ได้ดู และจะเล่าถึงของสิ่งนั้น เช่น สิ่งนี้คืออะไร ? ทำไมถึงชอบ ? ได้มาอย่างไร ? เพื่อนที่สนใจสามารถขอยืมดูได้และถามสิ่งที่อยากรู้ ช่วยส่งเสริมให้เด็ก ๆ เป็น คนกล้าพูด กล้าแสดงออก

 

STORY TELLING : กิจกรรมการเล่านิทานที่จัดขึ้นทุกวัน เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และสอดแทรกคติสอนใจ คุณธรรม จริยธรรม  ให้เด็ก ๆ ได้เห็นตัวอย่างและปฏิบัติตาม

 

MASCOT SEND HOME : คุณครูจะผลัดให้เด็ก ๆ ได้นำ Mascot ประจำห้องกลับบ้านสัปดาห์ละ 1 คน เพื่อให้เด็ก ๆ ฝึกความรับผิดชอบ ดูแลสิ่งของส่วนรวม โดยสามารถพาไปทำกิจกรรมต่าง ๆ แล้วนำกลับมาเล่าให้เพื่อน ๆ ในห้องฟัง

 

LEARNING CORNERS : เป็นกิจกรรมกลุ่มย่อยที่คุณครูจะแบ่งเด็ก ๆ ออกเป็นกลุ่มประมาณ 5-7 คน และกระตุ้นการเรียนรู้ในลักษณะ Focus group ให้เด็ก ๆ ได้มีการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง การพูดคุยซักถามในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีกิจกรรม Free choice ที่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ตามความสนใจของตน

บรรยากาศภายในสุทธิสารแคมปัส

Environment

เพราะสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในห้องเรียนเหมาะสม สะอาด สวยงาม กระตุ้นให้เด็ก ๆ อยากเล่นและเรียนรู้ในโลกกว้าง ทั้ง 2 แคมปัสจัดมุมต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยเอง เช่น มุมบล็อก มุมอ่านหนังสือ มุมบทบาทสมมุติ มุมศิลปะ มีห้องเรียนมอนเตสซอรี่ และห้องอเนกประสงค์ สำหรับกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย

เมื่อเด็ก ๆ ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความสุขก็จะแสดงออกให้เห็นได้จาก “การหัวเราะ มีอารมณ์ดี”

ที่โรงเรียน จะมีการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้นเพื่อป้องกันการเกิดโรคที่ควรเฝ้าระวังในเด็กเล็ก โดยคุณครูจะวัดไข้ ตรวจภายในช่องปากและมือ ก่อนเข้าเรียนทุกวัน และจัดเตรียมเครื่องสเปรย์แอลกอฮอล์อัตโนมัติไว้รอบบริเวณโรงเรียน รวมถึงปลูกฝังวินัยในการรักษาสุขอนามัยโดยการให้เด็ก ๆ ล้างมืออย่างถูกต้องสม่ำเสมอ

หลังเลิกเรียนทุกวัน จะทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้และของเล่นต่าง ๆ ทุกชิ้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและตู้อบ UV และใช้เครื่องฉายแสง UV-C ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวและในอากาศด้วย รวมทั้งติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในห้องเรียนทุกห้อง

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ

บรรยากาศภายในลาดพร้าว 88 แคมปัส

 

 

สายใยของ 2 ครอบครัว (บ้านโรงเรียน)

 • OPEN DOOR POLICY บ้าน และ โรงเรียนต้องมีการสื่อสารที่รวดเร็วและชัดเจน เพื่อทราบข้อมูล สภาพปัญหา ความต้องการของผู้ปกครองและระบบนิเวศน์รอบตัวเด็ก ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพราะโรงเรียนเชื่อมั่นว่าการสื่อสารที่ดีจะนำมาสู่การพัฒนาเพื่อ “นักเรียน” ได้ 360 องศา
 • โรงเรียนจัดปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองของนักเรียนใหม่เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงมาตรการและการเตรียมความพร้อมของทางโรงเรียน แนะนำคุณครูและบุคคลากรของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองรู้จัก รวมทั้งวิธีการเตรียมความพร้อมของผู้ปกครองเอง พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง
 • กิจกรรม OPEN HOUSE เปิดให้ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การจัดหลักสูตร การจัดกิจกรรม และการบริหารจัดการ ตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาต่อ
 • ในระดับชั้นเนอสเซอรี่จะมีการส่ง Daily Report ให้ผู้ปกครองทุกวัน
 • ทุกวันศุกร์โรงเรียนจะส่ง Weekly Letter รายงานการเรียนรู้ + ใบงานที่นักเรียนทำระหว่างสัปดาห์ กลับบ้าน
 • ทุกภาคเรียนจะมี Private Parent Teacher Conference (ครั้งละ 1 ครอบครัว) เพื่อเปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ – คุณครู พูดคุยถึงพัฒนาการแต่ละด้านของลูก ๆ ด้วยค่ะ
 • กิจกรรม Prep Spirit Day เป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองเป็นผู้จัดขึ้น (โรงเรียนทำหน้าที่เป็นเพียงผู้สนับสนุน – ประสานงาน) โดยผู้ปกครองจะจัดฐานกิจกรรม – เกมส์ ให้เด็ก ๆ ทุกระดับชั้น คุณพ่อคุณแม่จะเห็นพัฒนาการและบุคลิกของเด็กๆในอีกสังคมได้ด้วยตาตนเองเลยค่ะ

 

Mommy’s Love This! ถูกใจแม่

 1. หลักสูตรสุดพิเศษ เรียนเป็นรายวิชา แต่เปิดประสบการณ์ด้วยรูปแบบมอนเตสซอรี่ weekday จึงเป็นวันสนุกทุกวัน
 2. ที่นี่เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ 1 ปีการศึกษา มี 2 เทอม ( ที่อื่น ๆ มี 3 เทอม) ตอบโจทย์ผู้ปกครองวัยทำงานเพื่อเด็ก ๆ จะไม่ได้หยุดเรียนถี่จนเกินไปจนกระทบกับวันทำงาน แถมยังมีภาคเรียนเปิดพิเศษในช่วงปิดเทอมเพื่อให้เด็ก ๆ ได้มาสนุกที่โรงเรียน
 3. การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียนดีเยี่ยม ทำให้การเลี้ยงลูกร่วมกันไม่มีข้อคับข้องใจค่ะ
 4. ไม่มีโทรทัศน์ หรือ คอมพิวเตอร์ ในห้องเรียนเพื่อให้เด็ก ๆ ได้โฟกัสกับ subject และ environment อย่างเต็มที่
 5. ทุกตารางนิ้วของเรียนเรียนนั้นสะอาดเป็นเลิศ มาตรการในการควบคุมโรคระบาดในเด็กเล็กชัดเจน ฝ่ายโภชนาการก็เยี่ยมยอดเช่นกัน ( คุณภาพของอาหาร ความสะอาด ได้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ที่สำคัญคืออร่อย!)

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ

ทีมผู้บริหาร สุทธิสารและลาดพร้าว 88 แคมปัส

 

ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (2 เทอมต่อปีการศึกษา)

Sutthisan Campus  : 204,000 บาท

Ladprao 88 Campus  : 228,000 บาท

ข้อมูลอื่นๆกรุณาติดต่อสอบถามโรงเรียนโดยตรง

 

Sutthisan Campus (สุทธิสาร)

78 Soi Song Sakun, Sutthisan Rd, Samsaenook, Huay Kwang, Bangkok, Thailand 10310

Tel. 02-2747426

E-Mail [email protected]

facebook – Sutthisan

www.prep.ac.th

 

Ladprao 88 Campus (ลาดพร้าว 88)

24 Soi Ladprao 88, Ladprao Rd, Wangthonglang, Bangkok, Thailand 10310

Tel. 02-9339388

E-mail [email protected]

Facebook – Ladprao 88

www.prep.ac.th

 

Editor : แม่พลอยผิง

ภาพ : นันทิยา บุษบงค์

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up