โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน โรงเรียนอินเตอร์เก่าแก่ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่อิสระและปลอดภัย

event

NIVA American International School โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน โรงเรียนอินเตอร์เก่าแก่ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่อิสระและปลอดภัย บูรณาการรอบด้าน ให้เด็กๆเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งกายและใจ

หากจะกล่าวถึงโรงเรียนนานาชาติเก่าแก่ในกรุงเทพมหานคร  1ใน 7 แห่งนั้นต้องมี NIVA American International School  โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกันชื่อดังย่านลาดพร้าว – นวมินทร์ แม้จะก่อตั้งมากว่า 30 ปีแล้ว แต่ด้านวิชาการยังคงเข้มข้น ทันสมัย ทักษะชีวิตของนักเรียนก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ จน ทีมแม่ ABK และ ทีมงาน School Visit ต้องแอบลัดเลาะรอบรั้วมาดูกันเลยทีเดียว

กิจกรรม Hands-on ในชีวิตประจำวันทุกอย่างคือการเรียนรู้

สนามกีฬาต่าง ๆ ในโรงเรียน

 

NIVA American International School ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยม  แต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียนเพียง 15 ถึง 26 คน โดยที่อัตราส่วนนักเรียนต่อครูจะอยู่ระหว่าง 13:1 ถึง 20:1 ทำให้เด็ก ๆ ได้รับการดูแลที่ทั่วถึง โดยมี คุณครู คอยดูแลเอาใจใส่อย่างอบอุ่นเสมือนครอบครัว  เราจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนทุกคนตั้งเป้าหมายให้สูงและใช้ชีวิตที่ประสบความสําเร็จตามนิยามความสำเร็จของตน

Holistic Education : เรียนรู้เพื่อพัฒนาการรอบด้าน

ในส่วนของหลักสูตรนั้น NIVA ยึดตาม American Common Core ซึ่งเป็นหลักสูตรยอดนิยมอันดับ 1 ใน U.S.A.

 • เน้น “การลงมือทำ” ทั้งกิจกรรมเดี่ยว , กลุ่ม , ทำโครงงาน หรือการนำเสนอผลงาน ที่รู้จักกันในนาม Project-Based Learning นั่นเอง
 • หลักสูตรจะมีเนื้อหาที่ยืดหยุ่นและกว้าง ไม่ได้เน้นแค่วิชาหลัก เช่น Mathematic, Science หรือภาษา แต่ให้ความสำคัญกับวิชารอง เช่น สังคมศาสตร์ ศิลปะ และวิชาเลือกที่หลากหลายมากมายด้วยเช่นกัน
 • เป็นหลักสูตรที่ไม่ทอดทิ้งศาสตร์ไหนไว้เบื้องหลังเลยค่ะ แถมยังส่งเสริมความชอบและความถนัดส่วนบุคคลของเด็ก ๆ ได้ตรงจุด ชัดเจน ถูกใจผู้เรียนแน่นอน

 บรรยากาศห้องเรียนต่าง ๆ

 

Kindergarten : นักสำรวจที่ NIVA

วัยอนุบาล คือ วัยแห่งการสำรวจ ทดลอง และค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ดังนั้นการกระตุ้นให้เด็ก ๆ อยากเรียนรู้ให้เหมาะสมตามวัยจะสร้างพัฒนาการได้อย่างก้าวกระโดดเลยค่ะ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ในรูปแบบ Theme-based ที่เชื่อมโยงวิชาและหัวข้อต่าง ๆ ผ่านธีมหรือแนวคิดเดียวกัน สนุกสนานตื่นเต้นไปกับกิจกรรม Hands-on activity และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนารอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น คุณธรรม จริยธรรม ทักษะ(ความสามารถ หรือ สมรรถนะ) รู้จักเล่น รู้จักแบ่งปัน ที่สำคัญคือ School Safety คุณครู สถานที่ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในโรงเรียน “ปลอดภัย” เพื่อให้เด็ก ๆ ไว้วางใจและกล้าที่จะเรียนรู้ไปในโลกกว้างค่ะ

 

Elementary : วัยแห่งความตื่นเต้นที่ NIVA

เด็ก ๆ ในวัยนี้จะเริ่มเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้น ชอบความตื่นเต้นในสิ่งแปลกใหม่ จะหันเหไปสู่การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อมนอกบ้าน เช่น เรียนรู้เกี่ยวกับเพื่อน ครู การเรียน การเล่นกับเพื่อน เด็ก ๆ จะใฝ่เรียนรู้และพยายามทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เห็นว่า “I can do it” และอยากให้ผู้อื่นยอมรับในความสามารถของตนเอง และสร้างประสบการณ์เรียนรู้ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  หรือที่เรียกว่า Discovery-based learning  เพื่อสร้าง + กระตุ้น + เติมเต็ม ความคิดสร้างสรรค์ การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหา คุณครูจะคอยบ่มเพาะให้เด็ก ๆ มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักตามแบบฉบับโรงเรียนนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีคาบเรียนภาษาไทย และภาษาจีน 3-4 คลาสต่อสัปดาห์อีกด้วย

ชั้นอนุบาลมีรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย

ชั้นเรียนภาษาจีนของประถมศึกษา

ช่วงพักเบรค ออกมายืดเส้นยืดสายกันเถอะ

 

Middle School : วัยรุ่นเต็มตัวที่ NIVA

วัยนี้มักเป็นวัยที่มีคำถามเกี่ยวกับตัวเขาเองมากมาย ร่างกายและสภาพอารมณ์มีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โกรธ – รัก – กลัว ยังคงเป็นพื้นฐานทางอารมณ์ของจิตใจวัยรุ่น ดังนั้นที่ NIVA จึงให้ความสำคัญกับการปลูกฝังความมีวินัย การทำงานร่วมกัน การสร้างภาวะผู้นำ โดยดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ  เพื่อให้พร้อมกับความท้าทายในช่วง High school และอนาคตต่อไป

การเรียนจะเป็นแบบ Skill-based learning, hands -on and project based approach เน้นทักษะภาคปฎิบัติที่จำเป็นในชีวิตจริง การเรียนจะมีทั้งแบบรวมกลุ่มเพื่อทำงาน และแบบเดี่ยว ส่งเสริมให้เด็ก ๆ แสดงความเป็นตัวตน กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก อย่างมีกาละเทศะ  นอกจากนี้ยังมี Personalized Learning ใน Extra-curricular Activities หรือวิชาเลือก เช่น กีฬาประเภทต่างๆ ศิลปะ , Codementum , Film Studies ,Theatre, ภาษา ,Geometry & Statistics , Life skills & values เป็นต้น จากกว่า 25 วิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนค่ะ

 

High School : วัยพี่ใหญ่ที่ NIVA

 

เป็นวัยแห่งการวางเป้าหมายและการเตรียมตัวตาม Pathway ที่เลือกจากทั้งหมด 4 เส้นทางได้แก่ Medical , Business , Communication , Engineering

 • การเลือกแผนการเรียนที่ NIVA จะเริ่มตั้งแต่8 เลยค่ะ ใน Pathway Meeting อันเป็นการประชุมกันระหว่าง ผู้ปกครอง + นักเรียน + Counselor โดยจะอ้างอิงจาก พอร์ท, เกรด ,ความต้องการ และ Requirement ของมหาวิทยาลัย เพื่อแนะนำว่าเด็ก ๆ ควรเรียนอะไร และจะสนับสนุนให้เด็ก ๆ เลือก Pathway ที่ใช่ จริง ๆ
 • ในด้านการเรียนเป็นรูปแบบ Mastery-based learning ลงลึก เข้มข้น เข้าไปถึงแก่น – เน้นความเข้าใจกระจ่างแจ้งที่ไม่ใช่จากการท่องจำ!
 • Personalized and flexible แม้จะเป็นการเตรียมพร้อมที่เข้มข้นแต่ก็เป็นไป ”ตามจังหวะ“ ของเด็ก ๆ แต่ละคน ไม่เปรียบเทียบระหว่างใครกับใคร เพราะทุกคนมีทางเดินของตัวเองค่ะ
 • มี AP Courses และ วิชาเลือกที่มากมาย เฉพาะทางมากกว่าเก่าและตอบโจทย์กับคุณลักษณะที่จำเป็นต่อมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ทั้งนั้นเลยค่ะ

ชั้นมัธยมจะเน้นการทำงานเป็นกลุ่ม (Collaboration)

รายวิชา STEM เป็นหนึ่งในจุดเด่นของโรงเรียนที่นักเรียนกวาดรางวัลมาแล้วทุกๆปี

 

STEM : หนึ่งในจุดแข็งของ NIVA

STEM คือการเติมเต็มจินตนาการ และ Learning by mistakes เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้จากความผิดพลาด ความล้มเหลว ความผิดหวัง อันจะเป็นการสร้างความมุมานะ ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ผ่านประสบการณ์ ( แบบนี้จัดว่าได้ผล 2 เด้งไปเลยค่ะ )

โดยเริ่มเรียน STEM กันตั้งแต่ G.3 กันเลยทีเดียว โดยจะเรียกว่า Mini Stem Project

เน้นการทำงานร่วมกัน (Collaborative Work) เพราะ 1 กลุ่มมี 4 คน มีหน้ารับผิดชอบแตกต่างกันไป ได้แก่

 • Student 1 : Science (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)
 • Student 2 : Technology (IT)
 • Student 3 : Engineering (งานสร้าง)
 • Student 4 : Math (shape, การคำนวณ)

 

โรงเรียนจะเก็บผลงาน โครงงานของเด็ก ๆ ไว้ เพื่อเป็นต้นแบบให้น้อง ๆ รุ่นถัดไป  โดยนำมาสร้างและปรับปรุงใหม่ และยังมีสัปดาห์ STEM EXPO จัดแสดงผลงานของทุกชั้นปี ( ตั้งแต่ G.3 ) ด้วยค่ะ เด็ก ๆ ภูมิใจที่สุด

และยังมีกิจกรรม STEM field trip  เช่น พาไปเยี่ยมชมโรงงานอลูมินั่มที่ผลิตชิ้นส่วนของหุ่นยนต์  เพื่อให้เด็กได้ลงพื้นที่จริงและเห็นการทำงานทั้งระบบ

ห้องสมุด ของโรงเรียน

มุมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

Character Building

 • Life skills + Soft skills จะปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็กในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ เช่น เราจะเข้าหาเพื่อนๆอย่างไรนะ? เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดีนะ?
 • Reteach Routine คุณลักษณะและพฤติกรรมที่เหมาะสมจะต้องได้รับการสอนทุกวัน แทรกซึมเข้าไปทุกวัน จนกลายเป็นนิสัย ผ่านแบบอย่างที่ดี (ใช้เวลานะคะ แต่ผลลัพธ์คุ้มค่าที่สุด)
 • ส่งผลให้เด็ก ๆ ที่ NIVA เป็นเด็กที่ใจดี มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือ เห็นได้ชัดเจนเวลาจัดกิจกรรม Fun Fair และอื่น ๆ เพราะเด็กจะช่วยเหลือกันและช่วยแก้ปัญหากัน
 • NIVA เน้นย้ำ เรื่อง Understanding Emotions – การอนุญาตและยอมรับอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็น สุข เศร้า โกรธ เสียใจ ใดๆก็ตาม NIVA สอนให้เด็กๆรู้จักการรับมือกับอารมณ์ต่างๆของตนเอง ต้องสื่อสาร และคุณครูจะต้องปฏิบัติต่อนักเรียนอย่าง healthy เพราะเรื่องจิตใจและอารมณ์เป็นหนึ่งใน School Safety ที่โรงเรียนให้ความสำคัญมากเช่นกันค่ะ

 

Mommy’s Love This! ถูกใจแม่

 1. กิจกรรมแน่น ทำให้เด็กๆอยากมาโรงเรียนทุกวัน ( จนไม่อยากกลับบ้าน )

กีฬา : หลายประเภทมากๆ มีทั้งแข่งกันภายในและภายนอกโรงเรียน สร้างประสบการณ์ชีวิตได้เป็นอย่างดี

Club : ต่าง ๆ ที่คุณครูตั้ง นักเรียนตั้ง หรือที่ผู้ปกครองแนะนำ

Field trip : G.6-G.12 เดินทางด้วยกัน หรือที่เรียก Bonding Camp (7 คืน) สร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เรียนรู้การใช้ชีวิต – เรียนผ่านกิจกรรมสุดมันส์ เนื้อหาสอดคล้องกับสิ่งที่กำลังเรียน

 1. STEM ที่เป็นจุดแข็งของโรงเรียน

ในส่วนของ Coding – เด็ก ๆ เรียน Python Coding และที่สำคัญ STEMที่ NIVA ไม่ได้โดดเด่นแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังออกไปแข่งและได้รับเรียนในระดับ International มาแล้วค่ะ ซึ่งในปีนี้นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครูจะเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศเยอรมนีด้วยกัน ( นักเรียน 8 คน ) ซึ่งมีแค่ NIVA โรงเรียนเดียวในประเทศไทยที่เข้าร่วม

 1. EVENT สุดมันส์สานสัมพันธ์

FUN RUN (การกุศล)  : วิ่งไป – เล่นไป มีฐานกิจกรรมมากมายที่นักเรียน ผู้ปกครอง และครู ต้องวิ่งวนไป สนุกมาก กระแสตอบรับดีอย่างล้นหลามค่ะ

FUN FAIR  : กิจกรรมใน Business Class ที่เด็กๆต้องเรียนรู้การ “จัดงาน” ด้วยตัวเอง จัดสถานที่ การออกร้าน Agenda ต่างๆในกิจกรรม เป็นการตั้งร้านขายของที่ทุกคนมีส่วนร่วม มารู้จักกัน ทำกิจกรรมด้วยกัน และกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ : ของไทยและสากล .. อีเวนท์เองก็แน่นทั้งปีเช่นกันค่ะ

 1. School Safety – Mental Health

เพราะสุขภาพกายและสุขภาพจิตสำคัญต่อการเจริญเติบโต NIVA’s School Safety เป็นอีกหนึ่งจุดแข็ง เพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฝึกและปฏิบัติได้ในระดับที่ยอดเยี่ยม ไม่ใช่แค่การดูแลภายนอกแต่รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กๆตลอดเวลาเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้และซึมซับไปค่ะ

 1. เข้าถึงได้

NIVA จัดตั้งเพื่อมอบการศึกษาที่ดีที่สุดให้แก่เด็ก ๆ ในขณะที่ผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานเรียนโรงเรียนนานาชาติสามารถ afford ค่าเล่าเรียนได้ นอกจากนั้นการติดต่อสื่อสารกับคุณครู หรือ โรงเรียน สามารถพูดคุยผ่าน Google Chat หรือทำนัดหมายเพื่อเข้ามาพูดคุยที่โรงเรียนได้สบายมากเลยค่ะ

เด็ก ๆ เรียนอย่างสนุกสนานในบรรยากาศที่แสนสบาย

 

ค่าเล่าเรียนต่อปีโดยประมาณ

Nursery and Kindergarten

Nursery – K.3 ประมาณ 255,000 บาท – 306,000 บาท (ต่อปี)

Elementary

G.1-5 ประมาณ 337,000 – 359,000 บาท (ต่อปี)

Secondary

G.6-12 ประมาณ 375,000 – 397,000 บาท (ต่อปี)

 

NIVA AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL
18 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 11 ถ. ลาดพร้าว 101คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 10240

โทร. 02-948-4605, 095-264-9445 ,084-992-2955

[email protected]

www.niva.ac.th

 

Editor : แม่พลอยผิง

ภาพ : ฤทธิรงค์ จันทองสุข

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up