ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์

รวม ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ เสริมดวงเป็นมงคลให้ลูกรัก

event
ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์
ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์

รวมชื่อมงคล ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ สำหรับลูกชาย ตั้งแต่ ก-ฮ

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ก

ชื่อ สะกด ความหมาย
กชอินทร์ กด-ชะ-อิน แปลว่า ดอกบัวใหญ่
กณวรรธน์ กะ – นะ – วัด เจริญรุ่งเรืองดุจประกายเพชร
กณิกนันต์ กะ-นิก-นัน ละเอียดยิ่ง
กนกพล กะ – หนก – พน มีพลังคือทอง
กนกภัทร กะ – หนก – พัด ใจที่ดีงาม, ใจที่เจริญ
กนกภู กะ – หนก – พู ภูเขาทอง
กนกรัชต์ กะ-หนก-รัด มีทั้งทองและเงิน
กนต์ธร กน – ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
กนธี กน – ที ทะเล มหาสมุทร
กมนดนัย กะ – มน – ดะ – ไน ลูกผู้น่ารัก เป็นที่ปรารถนา
กมล กะ-มน บัว, ดอกบัว, หัวใจ
กมลเทพ กะ – มน – เทพ เทพแห่งทรัพย์, เทพผู้มีจิตใจสูง
กมลนัทธ์ กะ-มน-นัด เป็นที่ผูกพันใจ,เกลียวใจ
กมลภพ กะ – มน – ละ – พบ เกิดจากดอกบัว พระพรหม
กมลภู กะ – มน – ละ – พู เกิดจากดอกบัว พระพรหม
กมลโลจน์ กะ-มน-โลด ตางามดุจดอกบัว
กมลวร กะ-มน-ละ-วอน ประเสริฐเหมือนดอกบัว
กมลวรรธน์ กะ – มน – วัด เจริญดังดอกบัว
กมัยเทพ กะ – ไม – เทพ เทพแห่งความสุขและความเจริญรุ่งเรือง
กมุท กะ – มุด ดอกบัว
กรกช กอ-ระ-กด ไหว้,การกระพุ่มมือ
กรชวัล กอน-ชะ-วัน รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง
กรณ์ดนัย กอน – ดะ – ไน ลูกชายผู้ฉลาด ชำนาญ
กรณินท์ณัฐกร กอ – ระ – นิน – นัด – ถะ – กอน ปราชญ์ผู้มีความสามารถและเป็นผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่
กรนันท์ กอ – ระ – นัน ยินดีเพลิดเพลินในรัศมี
กรพัฒน์ กอ – ระ – พัด เจริญในเรื่องที่ทำ
กรรมณัย กัม – มะ – ไน ฉลาด ชำนาญ
กรฤทธ์ กอ – ระ – ริด เจริญรุ่งเรืองด้วยมือ
กรวิชญ์ กอ – ระ – วิด ความรุ่งโรจน์ของนักปราชญ์
กรินทร์ กริน จอมช้าง พญาช้าง
กฤตนัน กริด – ตะ – นัน ผู้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่
กฤตนัย กริด – ตะ – ไน ผู้มีคำแนะนำที่ดี, ผู้มีนโยบายที่ดี
กฤตบุณย์ กริด – ตะ – บุน ทำบุญไว้แล้ว
กฤตพรต กริด – ตะ – พรด ผู้ประพฤติพรต
กฤตเมธ กริด – ตะ – เมด สร้างปัญญา มีปัญญา
กฤตย์ กริด ควรกระทำ หน้าที่การงาน
กฤตยชญ์ กริด – ตะ – ยด นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
กฤตวยา กริด – ตะ – วะ – ยา การกระทำอันสำเร็จแล้ว
กฤตัชญ์ กริ – ตัด ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู
กฤติธี กริด – ติ – ที นักปราชญ์
กฤติน กริด – ติน ผู้คงแก่เรียน
กฤติมา กริด – ติ – มา นักปราชญ์
กลทีบ์ กน – ละ – ที เปรียบเสมือนแสงสว่าง เปรียบเสมือนเกาะหรือที่พึ่ง
กลวัชร กน – ละ – วัด ดุจดังเพชร
กวิน กะ – วิน ดีงาม
กวินภพ กะ – วิ – พบ มีภพหรือกำเนิดอันดีงาม
กวิราช กะ – วิ – ราด เจ้าแห่งกวี, กวีผู้ยิ่งใหญ่
ก้องกิดากร ก้อง – กิ – ดา – กอน เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง
ก้องภพ ก้อง – พบ มีชื่อเสียงก้องโลก
ก้องฤทธา ก้อง – ริด – ทา มีอำนาจกึกก้อง
กัญจน์ กัน ทอง
กัญญาวีร์ กัน – ยา – วี หญิงสาวผู้กล้าหาญ
กันต์ กัน น่ารัก น่าพอใจ
กันต์กร กัน – กอน ที่ให้ความสุข
กันต์กวี กัน – กะ – วี กวีผู้น่ารัก
กันต์ดนัย กัน – ดะ – ไน ลูกผู้เป็นที่รัก
กันต์ธร กัน – ทอน ทรงไว้ซึ่งสิ่งเป็นที่รัก
กันต์ธีร์ กัน – ที นักปราชญ์ผู้น่ารัก
กันตพล กัน – ตะ – พน มีพลังน่าชอบใจ
กันตพิชญ์ กัน – ตะ – พิด ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กันตภณ กัน – ตะ – พน พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี
กันตยศ กัน – ตะ – ยด น่ารักและมีอำนาจ
กันตวิชญ์ กัน – ตะ – วิด ผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ
กันติทัต กัน – ติ – ทัด ผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ
กันตินันท์ กัน – ติ – นัน ยินดีในความรัก
กัลยกร กัน – ยะ – กอน สร้างสิริมงคล,สร้างความสมบูรณ์พูนสุข
กาจพล กาด – พน มีพลังกล้าแข็ง
กานต์ กาน น่ารัก น่าพึงพอใจ
กิตติทัต กิด – ติ – ทัด ผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง
กิตติธร กิด – ติ – ทอน ทรงเกียรติ
กิตติธัช กิด – ติ – ทัด มีชื่อเสียงปรากฏ
กิตตินันท์ กิด – ติ – นัน ยินดีในชื่อเสียง
กิตติพร กิด – ติ – พอน มีชื่อเสียงอันประเสริฐ
กิตติพัทธ์ กิด – ติ – พัด เกี่ยวข้องกับเกียรติ
กิตติพิชญ์ กิด – ติ – พิด นำปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
กิตติภณ กิด – ติ – พน มีชื่อเสียงด้านการพูด
กิตติภพ กิด – ติ – พบ ความมีเกียรติ
กิตติ์ภาธร กิด – พา – ทอน ชื่อเสียงที่รุ่งเรือง
กิตติมา กิด – ติ – มา ผู้มีเกียรติ
กิตติวินท์ กิด – ติ – วิน ผู้ได้รับเกียรติ ผู้มีเกียรติ
กีรติ กี – ระ – ติ เลื่องลือ, ชื่อเสียงที่ดี
กุณช์ กุน งาช้าง บรรณศาลา
กุนต์ กุน ทวน ศรภู่
กุนทร กุน – ทอน พระวิษณุ
กุลชาต กุน – ละ – ชาด เกิดในตระกูลดี
กุลโชต กุน – ละ – โชด ผู้เจริญรุ่งเรืองของตระกูล
กุลดิลก กุน – ละ – ดีลก เป็นมิ่งขวัญของตระกูล
กุลเดช กุน – ละ – เดด มีเดชในตระกูล
เกรียงไกรเดช เกรียง – ไกร – เดด มีอำนาจอย่างเกรียงไกร
โกลัญญา โก – ลัน – ยา สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง
ไกรธนวิชญ์ ไกร – ทะ – นะ – วิด มีความร่ำรวยเกรียงไกร
ไกรวิชญ์ ไกร – วิด นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
ไกรวิน ไกร – วิน ดอกบัว
ไกรวี ไกร – ระ – วี ดอกบัว

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ข

ชื่อ สะกด ความหมาย
ขจรเกียรติ ขะ – จอน – เกียด ผู้มีเกียรติฟุ้งไป
ขรรค์ ขัน อาวุธคล้ายหอกมีคมสองด้าน
ขรรค์ชัย ขัน – ชัย อาวุธแห่งชัยชนะ
ขัตติยะ ขัด – ติ – ยะ พระเจ้าแผ่นดิน
เขม เขม ความเกษม
เขมกร เขม – มะ – กอน ที่ให้ความเกษม,สร้างความสำราญ
เขมทัต เข – มะ – ทัด ผู้ให้ความเกษมสำราญ
เขมทิน เข – มะ – ทิน ผู้ให้ความเกษม
เขมภัทร เข – มะ – พัด สุขใจในความเจริญ
เขมวันต์ เขม – มะ – วัน ที่แห่งความเกษม,เจริญรุ่งเรือง
เขมินท์ เข – มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
เขมินทร์ เข – มิน ผู้เป็นใหญ่เหนือความเกษม
เขมินทรา เข – มิน – ทรา ผู้เป็นใหญ่เหนือความเกษม

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ค

ชื่อ สะกด ความหมาย
คชากร คะ – ชา – กอน การกระทำยิ่งใหญ่ดั่งช้าง
คฑา คะ – ทา กระบอง,อาวุธ
คฑาวุธ คะ – ทา – วุด กระบอง,อาวุธ
คณนาถ คะ – นะ – นาด ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย นามหนึ่งของพระคเณศ
คณิน คะ – นิน เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
คณินทร์ คะ – นิน ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คณุตม์ คะ – นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
คทาธร คะ – ทา – ทอน ผู้ถือตะบองเป็นอาวุธ
คีรเทพ คี – ระ – เทพ เทพแห่งการพูด
คุณัชญ์ คุ – นัด ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณัญญา คุ – นัน – ยา ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณากร คุ – นา – กอน บ่อแห่งเกิดความดี
คุณานนท์ คุ – นา – นน มีคุณความดีมากมาย

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ฆ

ชื่อ สะกด ความหมาย
ฆนรุจ คะ – นะ – รุด ผู้ฉายแสงเหนือเมฆคือพระอาทิตย์
ฆนัตว์ คะ – นัด ความมั่นคง,ความหนาแน่นหนา
ฆนีกร คะ – นี – กอน ทำให้เข้มแข็งมั่นคง

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ จ

ชื่อ สะกด ความหมาย
จณกร จะ – นะ – กอน ที่กระทำชื่อเสียง
จตุรงค์ จะ – ตุ – รง องค์สี่, สี่
จรกฤตย์ จอ – ระ – กริด มีชื่อเสียง มีผู้คงความรู้ถึงด้วยการสรรเสริฐ
จรณินท์ จะ – ระ – นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
จรณินทร์ จะ – ระ – นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
จองชัย จอง – ชัย หมายชัยชนะ, ต้องการชัยชนะ
จักรชัย จัก – ชัย จักรแห่งชัยชนะ
จักรดุลย์ จัก – กระ – ดุน คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ อย่างเสมอภาค
จักรธร จัก – กระ – ทอน ทรงไว้ซึ่งจักร,พระราชา,พระนารายณ์
จักรพล จัก – พน กำลังแห่งจักร
จักรภพ จัก – กะ – พบ เอกภพ
จักรภฤต จัก – กระ – พรึด ชื่อพระวิษณุ
จักรภัทร จัก – กระ – พัด ผู้เจริญในแว่นแคว้น
จักราวุธ จัก – กรา – วุด ผู้มีจักรเป็นอาวุธ
จักริน จัก – กริน พระราชา
จักรินพล จัก – กะ – ริน – พน มีจักรเป็นอาวุธยิ่งใหญ่
จาตุรงค์ จา – ตุ – รง เจ้าแห่งโลก
จาตุรนต์ จา – ตุ – รน องค์สี่
จารุกิตต์ จา – รุ – กิด มีชื่อเสียงดีงาม
จารุกิตติ์ จา – รุ – กิด ผู้มีชื่อเสียงอันดีงาม
จารุเดช จา – รุ – เดด มีเดชงาม
จารุวิทย์ จา – รุ – วิด มีความรู้งาม
จิณณ์ จิน ประพฤติดีแล้ว
จิณณธรรม จิน – นะ – ทำ ประพฤติธรรม
จิณณวัตร จิน – นะ – วัด ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
จิณณะ จิน – นะ ประพฤติแล้ว
จิณพรต จิน – พะ – รด ประพฤติดี
จิตบุณย์ จิ – ตะ – บุน มีความดีที่ซึ่งสั่งสมไว้แล้ว มีใจดีงาม
จิตรนาถ จิด – ตระ – นาด ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์คือพระอินทร์
จิตริน จิด – ตะ – ริน นักวาด, ศิลปิน
จิรกิตต์ จิ – ระ – กิด มีชื่อเสียงยืนนาน
จิรทีปต์ จิ – ระ – ทีบ รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
จิรพนธ์ จิ – ระ – พน เป็นที่รักผูกพันยืนนาน
จิรโพธิ จิ – ระ – โพด มีความรู้ตลอดกาลนาน
จิรภัทร จิ – ระ – พัด ผู้ดีงามตลอดกาล
จิรเมธ จิ – ระ – เมด มีความรู้ฉลาดตลอดกาล
จิรวัชร จิ – ระ – วัด ยั่งยืนดุจเพชร
จิรัฐกิตติ์ จิ – รัด – ถะ – กิด ดำรงมั่นอยู่ในเกียรติและความรู้
จิรายุทธ จิ – รา – ยุด การรบที่ยาวนาน
จีรชยา จี – ระ – ชะ – ยา ชัยชนะอันยืนนาน,มีชัยชนะตลอดกาล
จีรภัทร จี – ระ – พัด เจริญ,มีสิริมงคลยั่งยืนนาน
เจตดิลก เจด – ดิ – หลก มีความคิดเป็นเลิศ
เจนธรรม เจน – ทัม ผู้จัดเจนหรือผู้เชี่ยวชาญในธรรม

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ฉ

ชื่อ สะกด ความหมาย
ฉลองรัฐ ฉะ – หลอง – รัด งานเฉลิมฉลองของบ้านเมือง
ฉัตรเฉลิม ฉัด – ฉะ – เหลิม เพิ่มพูนเครื่องสูงประดับเกียรติยศ,ร่มอันเป็นเลิศ
ฉัตรชยา ฉัด – ชะ – ยา ร่มอันมาซึ่งชัยชนะ
ฉัตรชัย ฉัด – ชัย ชัยชนะของพระราชา
ฉัตรชารี ฉัด – ชา – รี ร่มของหญิงอันเป็นที่รัก
ฉัตรวัต ฉัด – ตระ – วัด ประดับด้วยฉัตร
ฉันทกร ฉัน – ทะ – กอน ผู้สร้างความพอใจ
ฉันทชา ฉัน – ทะ – ชา เกิดจากความพอใจของตนคือเทวดา
ฉันทนัทธ์ ฉัน – ทะ – นัด ผูกไว้ด้วยความรัก,ความรักและผูกพัน
ฉันทพล ฉัน – ทะ – พน พลังแห่งความพึงพอใจ
ฉันทภณ ฉัน – ทะ – พน พูดได้พอใจ,พูดให้เป็นที่รักใคร่
ฉันทวัต ฉัน – ทะ – วัด มีความพอใจ
ฉันทิต ฉัน – ทิด พอใจ,พึงพอใจ
ฉินนรณ ฉิน – นะ – รน ตัดการรบได้ ไม่ต้องรบคือมีชัยชนะ

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ช

ชื่อ สะกด ความหมาย
ชคทัณฑ์ ชะ – คะ – ทัน จักรวาล
ชญงค์ ชะ – ยง องค์แห่งความคิดความรู้
ชญานนท์ ชะ – ยา – นน ยินดีในความรู้
ชญานิน ชะ – ยา – นิน นักปราชญ์
ชนกเดช ชะ – นก – เดด ให้กำเนิดอำนาจ
ชนกันต์ ชะ – นะ – กัน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนวิท ชน – นะ – วิด ผู้รอบรู้เกี่ยวกับปวงชน
ชนัญชิดา ชะ – นัน – ธิ – ดา ผู้ชนะคนอื่น
ชนาเทพ ชะ – นา – เทบ ผู้เป็นเทพแห่งชนทั้งหลาย
ชนาธิป ชนา – ทิบ ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ชนาพัทธ์ ชะ – นา – พัด ผูกพันกับชนทั้งปวง
ชนาเมธ ชะ – นา – เมด ปัญญาแห่งชนทั้งปวง,นักปราชญ์
ชนิตพล ชะ – นิด – ตะ – พน ให้เกิดพลัง
ชนุดม ชะ – นุ – ดม คนผู้สูงสุด คนผู้ประเสริฐ
ชนุตม์ ชะ – นุด คนที่สูงสุด
ชนุตร์ ชะ – นุด คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น
ชโนดม ชะ – โน – ดม คนที่สูงสุด
ชยทัต ชะ – ยะ – ทัด ให้ชัยชนะ
ชยธร ชะ – ยะ – ทอน ทรงชัย
ชยพล ชะ – ยะ – พน มีพลังคือชัยชนะ
ชยพัทธ์ ชะ – ยะ – พัด เกี่ยวเนื่องกับความชนะ
ชยรพ ชะ – ยะ – รบ เสียงร้อยด้วยชัยชนะ เสียงแห่งชัยชนะ
ชยังกูร ชะ – ยัง – กูน หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
ชยันต์ ชะ – ยัน ผู้ชนะ
ชยากร ชะ – ยะ – กอน ผู้สร้างหรือบ่อเกิดแห่งชัยชนะ
ชยางกูร ชะ – ยาง – กูน หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
ชยานันต์ ชะ – ยา – นัน มีชัยชนะหาที่สุดมิได้
ชยาพล ชะ – ยา – พน อำนาจที่นำมาซึ่งชัยชนะ
ชยิน ชะ – ยิน ชัยชนะ
ชยุต ชะ – ยุด รุ่งเรือง
ชยุตม์ ชะ – ยุด มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
ชโยดม ชะ – โย – ดม มีชัยอันอุดม
ชลันทร ชะ – ลัน – ทอน ทะเลหรือมหาสมุทร
ชลาธิป ชะ – ลา – ทิป ชื่อพระวิษณุ
ชลิต ชะ – ลิด ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ชวกร ชะ – วะ – กอน ผู้สร้างเชาวน์,ผู้มีเชาวน์
ชวลิต ชะ – วะ – ลิด รุ่งเรือง รุ่งโรจน์
ชวัลวิทย์ ชะ – วัน – วิด มีความรุ่งเรือง
ชวิน ชะ – วิน มีความไว มีเชาวน์ปัญญา
ชัชชัย ชัด – ไช ชัยชนะของนักรบ
ชัชนันท์ ชัด – ชะ – นัน ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข
ชัชพล ชัด – ชะ – พน กำลังแห่งนักรบ
ชัชฤทธิ์ ชัด – ชะ – ริด ฤทธิ์ของนักรบ
ชัพวิชญ์ ชับ – พะ – วิด มีความรู้ฉับไว
ชัยกร ไช – ยะ – กอน การทำให้มีชัยชนะ
ชัยกฤต ไช – ยะ – กริด ประกอบชัยชนะ
ชัยนันท์ ไช – ยะ – นัน นักรบผู้ยินดีแห่งชัยชนะ
ชัยพล ไช – ยะ – พน ชัยชนะเป็นพลัง
ชัยพัทธ์ ไช – ยะ – พัด เกี่ยวเนื่องกับชัยชนะ
ชัยมงคล ไช – ยะ – มง – คล ชัยชนะที่นำความสุข
ชัยเมธ ไช – ยะ – เมด ชัยชนะในความรู้
ชัยวัฒน์ ไช – ยะ – วัด เจริญด้วยความชัยชนะ
ชาญวิรัช ชาน – วิ – รัด ชำนาญเรื่องต่างประเทศ
ชานน ชา – นน ความรู้
ชิตวร ชิ – ตะ – วอน มีชัยอันประเสริฐ
ชิติพัทธ์ ชิ – ติ – พัด เกี่ยวข้องกับชัยชนะ มีชัยชนะอันมั่นคง
ชินกฤต ชิ – นะ – กริด สร้างชัยชนะ มีชัยชนะ
ชินดนัย ชิน – ดะ – ไน บุตรผู้ชนะ บุตรของพระชินะ (พุทธบุตร)
ชินภัทร ชิน – นะ – พัด ได้รับชัยชนะและสิริมงคล
ชินาธิป ชิ – นา – ทิบ ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่
ชีพนนท์ ชีบ – พะ – นน ยินดีในชีวิต
ชีวเทพ ชี – วะ – เทบ เทพแห่งชีวิต
ชุติเดช ชุ – ต – เดด มีเดชอันรุ่งเรือง
ชุติเทพ ชุ – ติ – เทบ เทวดาผู้รุ่งเรือง
ชุติพนธ์ ชุ – ติ – พน มีความรุ่งเรืองมั่นคง
ชุติวัต ชุ – ติ – วัด ผู้มีความรุ่งเรือง

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ญ

ชื่อ สะกด ความหมาย
ญาณกิตติ์ ยา – นะ – กิด ผู้มีปัญญาโด่งดัง
ญาณฐิติ ญา – นะ – ถิติ ดำรงอยู่ในญาณ
ญาณเทพ ยา – นะ – เทบ เทพแห่งปัญญา
ญาณเมธี ยา – นะ – เม – ที นักปราชญ์ผู้มีปรีชาหยั่งรู้
ญาณโรจน์ ยา – นะ – โรด รุ่งเรืองด้วยความรู้
ญาณวรุตม์ ยา – นะ – วะ – รุด มีความรู้ประเสริฐสุด
ญาณวัฒน์ ยา – นะ – วัด เจริญในความรู้
ญาณวิชญ์ ยา – นะ – วิด ปัญญาอันรุ่งเรือง
ญาณวิทย์ ยา – นะ – วิด ความรู้ประกอบด้วยปัญญา
ญาณวุฒิ ยา – นะ – วุด เจริญด้วยความรู้
ญาณัช ยา – นัด เกิดมาเพื่อความรู้
ญาณัท ยา – นัด ผู้ให้ความรู้
ญาณากร ยา – นา – กอน บ่อเกิแห่งความรู้
ญาณาธิป ยา – นา – ทิบ เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญานภัทร ยา – นะ – พัด ดีงามด้วยความรู้
ญานุจจัย ยา – นุด – ไจ สะสมความรู้ มีความรู้มาก
ญารพล ยา – นะ – พน กำลังแห่งความรู้

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์

ชื่อ สะกด ความหมาย
ฐากูร ถา – กูน รูปเคารพ,เทพเจ้าที่นับถือ
ฐานันตร์ ถา – นัน ฐานันดร,ลำดับ,ตำแหน่ง
ฐิตาวัตร ถิ – ตา – วัด ผู้ดำรงอยู่โดยมีระเบียบ
ฐิติญาณ ถิ – ติ – ยาน มีปรีชาหยั่งรู้อย่างมั่นคง
ฐิติวัฒน์ ถิ – ติ – วัด เจริญมั่นคง
ฐิติวุฒน์ ถิ – ติ – วุด เจริญมั่นคงตลอดไป

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ณ

ชื่อ สะกด ความหมาย
ณรงค์เดช นะ – นง – เดด อำนาจนักรบ
ณรงค์ฤทธิ์ นะ – รง – ริด มีฤทธิ์ในการรบ
ณัช นัด เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้
ณัชชรงค์ นัด – ชะ – รง มีความรู้และความรักที่ดี
ณัชดล นัด – ชะ – ดน บันดาลให้เป็นไปในทางที่ดี
ณัชพล นัด – ชะ – พน มีพลังของนักปราชญ์
ณัฎฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
ณัฐกิตติ์ นัด – ถะ – กิด ผู้รุ่งเรืองเพราะความรู้
ณัฐชนน นัด – ชะ – นน เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ณัฐดนัย นัด – ดะ – ไน บุตรของนักปราชญ์
ณัฐนนท์ นัด – ถะ – นน ผู้เป็นที่ชื่นชมของเหล่านักปราชญ์
ณัฐนัย นัด – ถะ – ไน อุบายหรือแนวทางของนักปราชญ์
ณัฐปคัลภ์ นัด – ปะ – คัน ปราชญ์ผู้องอาจ
ณัฐพนธ์ นัด – ถะ – พน ผูกพันกับนักปราชญ์
ณัฐพล นัด – ถะ – พน พลังแห่งนักปราชญ์
ณัฐพันธ์ นัด – ถะ – พัน เหล่ากอของนักปราชญ์
ณัฐภาส นัด – ถะ – พาด ความรุ่งเรืองนักปราชญ์
ณัฐรณ นัด – ถะ – รน การรบของนักปราชญ์
ณัฐวร นัด – ถะ – วอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐวัฒน์ นัด – ถะ – วัด ความประพฤติของนักปราชญ์
ณัฐวัตร นัด – ถะ – วัด ผู้มีความประพฤติดังนักปราชญ์
ณัฐวุฒิ นัด – ถะ – วุด ผู้มีความเจริญเพราะความรู้
ณิชพน นิด – ชะ – พน มีใจบริสุทธิ์

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ด

ชื่อ สะกด ความหมาย
ดนุเดช ดะ – นุ – เดด ผู้มีเดชด้วยตนเองคือเทวดา
ดนุนันท์ ดะ – นุ – นัน มีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง
ดรัญภพ ดะ – รัน – พบ ข้ามทุกข์ในโลกได้
ดลฤทธิ์ ดน – ริด บันดาลให้เกิดฤทธิ์
ดาราธิป ดา – รา – ทิบ พระจันทร์ลพระพฤหัสบดี
ดาวัตคุณ ดา – วัด – ตะ – คุน มีคุณภาพหลายประการ
ดำรงพล ดำ – รง – พน คงไว้ซึ่งกำลัง
ดิถดนัย ดิด – ดะ – ไน ลูกรัก
ดิลกธรรม ดิ – หลก – ทำ มีคุณธรรมเป็นยอด
เดชทัต เด – ชะ – ทัด ผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก
เดชพนต์ เดด – ชะ – พน ผู้มีอำนาจมีความยิ่งใหญ่
เดชาธร เด – ชา – ทอน ทรงไว้ซึ่งเดช
เดชาภัทร เด – ชา – พัด มีเดชและความเจริญ
เด่นธำรง เด่น – ทำ – รง เชิดชูไว้ให้โดดเด่น

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ต

ชื่อ สะกด ความหมาย
ตนัยเดช ตะ – ไน – เดด ลูกชายผู้มีอำนาจ
ตนุภัทร ตะ – นุ – พัด ดีงามด้วยตนเอง
ตยาคี ตะ – ยา – คี วีรบุรุษ,นักพรต
ต้องครรลอง ต้อง – คัน – ลอง ถูกแนวทาง ถูกคลองธรรม
ตั้งปณิธาน ตั้ง – ปะ – นิ – ทาน ตั้งใจทำสิ่งที่ดี
ตีรณ ตี – รน ปัญญาพิจารณา, ไตร่ตรอง
ตุลธร ตุน – ละ – ทอน ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
ตุลยวัต ตุน – ยะ – วัด ผู้เที่ยงธรรม
เตชธรรม เต – ชะ – ทำ มีความดีเป็นเดช มีเดชคือความดี
เตชภณ เต – ชะ – พน พูดมีเดช พูดอย่างอาจหาญ
เตชิต เต – ชิด คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม
เตชินท์ เต – ชิน เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
เตโชดม เต – โช – ดม มีเดชสูงสุด
เตวิช เต – วิด มีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ
โตณณาการ โต – นา – การ อาการปลื้มปิติยินดี

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ถ

ชื่อ สะกด ความหมาย
ถนิต ถะ – นิด เสียงฟ้าคำรณ
ถามวัต ถาม – วัด มีกำลัง แข็งแรง
ถิรคุณ ถิ – ระ – คุณ มีคุณธรรมมั่นคง
ถิรคุปต์ ถิ – ระ – คุบ ความคุ้มครองอันมั่นคง
ถิรชนม์ ถิ – ระ – ชน ผู้มีอายุยืน
ถิรนัทธ์ ถิ – ระ – นัท ความผูกพันอันมั่นคง
ถิรพล ถิ – ระ – พน ผู้มีกำลังแข็งแรง
ถิรพุทธ ถิ – ระ – พุด มีความรู้มั่นคง
ถิรพุทธิ์ ถิ – ระ – พุด ผู้มีความรู้อันมั่นคง
ถิรวัฒน์ ถิ – ระ – วัด มีความเจริญอย่างมั่นคง
ถิรวิทย์ ถิ – ระ – วิด มีความรู้มั่นคง
ถิระคุณ ถิ – ระ – คุน ผู้มีคุณธรรมตลอดกาล

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ท

ชื่อ สะกด ความหมาย
ทนุธรรม ทะ – นุ – ทำ รักษาความดี
ทรงทรัพย์ ซง – ซับ มีทรัพย์มาก
ทรงภพ ซง – พบ ทรงไว้ซึ่งโลก อุ้มโลก ทรงความเจริญ
ทรงวุฒิ ซง – วุด ทรงไว้ซึ่งความเจริญ
ทัดเทพ ทัด – เทบ เทพประทาน
ทัดธน ทัด – ทน ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้
ทัตพร ทัด – พอน ได้รับการประทานพร, รับพร
ทัตพล ทัด – พน มีพลังอันเขาให้แล้ว, มีพลัง
ทัพพ์ ทับ ทรัพย์สมบัติ
ทิตภูมิ ทิด – ตะ – พูม แผ่นดินที่รุ่งเรือง
ทินกฤต ทิน – นะ – กริด ทำกลางวัน พระอาทิตย์
ทินโชติ ทิน – นะ – โชด แสงอาทิตย์
ทินพันธุ์ ทิน – นะ – พัน พระอาทิตย์
ทินภัทร ทิน – นะ – พัด วันที่เป็นสิริมงคล
ทิพกร ทิบ – พะ – กอน แสงสว่างแห่งวัน
ทิวกร ทิ – วะ – กอน พระอาทิตย์
ทิวัตถ์ ทิ – วัด มีความสำเร็จเป็นเลิศ
ทีฆายุ ที – คา – ยุ อายุยืน
ทีปต์ ทีบ รุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล
เทพชา เทบ – พะ – ชา เกิดแต่เทพเจ้า
เทพทัต เทพ – พะ – ทัด ผู้ที่เทวดาประทานมา
เทวะกฤต เท – วะ – กริด เทวดาสร้าง
ไทวะ ไท – วะ วาสนา,สวรรค์
ไทวิชญ์ ไท – วิด อิสระด้านความรู้

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ธ

ชื่อ สะกด ความหมาย

 

ธนกร ทะ – นะ – กอน สร้างทรัพย์สิน, มั่งมี
ธนกฤต ทะ – นะ – กริด ผู้สร้างทรัพย์สิน
ธนกฤติ ทะ – นะ – กริด สร้างทรัพย์ ทำเงิน
ธนชาต ทะ – นะ – ชาด เกิดแต่ทรัพย์
ธนชิต ทะ – นะ – ชิด ชนะด้วยทรัพย์
ธนโชติ ทะ – นะ – โชด รุ่งเรืองด้วยทรัพย์, มีทรัพย์มาก
ธนดล ทะ – นะ – ดน บันดาลทรัพย์
ธนทัต ทะ – นะ – ทัด มีทรัพย์
ธนธรณ์ ทะ – นะ – ทอน ทรงไว้ซึ่งทรัพย์,มั่งมี
ธนนันท์ ทะ – นะ – นัน ยินดีในทรัพย์
ธนบรูณ์ ทะ – นะ – บูน มีทรัพย์มาก
ธนพนธ์ ทะ – นะ – พน รวบรวมทรัพย์สิน
ธนภัทร์ ทะ – นะ – พัด สิริมงคล, ทรัพย์อันเป็นมงคล
ธนภัทร ทะ – นะ – พัด เจริญด้วยทรัพย์
ธนภูมิ ทะ – นะ – พูม พื้นที่แห่งทรัพย์
ธนลภย์ ทะ – นะ – ลบ ได้ทรัพย์
ธนวัฒน์ ทะ – นะ – วัด เจริญด้วยทรัพย์
ธนวัต ทะ – นะ – วัด มีทรัพย์
ธนวิชญ์ ทะ – นะ – วิด มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธนวินท์ ทะ – นะ – วิน ได้ทรัพย์สิน, มีทรัพย์
ธนะดี ทะ – นะ – ดี ทรัพย์ดี
ธนัช ทะ – นัด เกิดมามีทรัพย์
ธนัชญ์ ทะ – นัด รู้เรื่องทรัพย์สมบัติ
ธนัฐ ทะ – นัด ดำรงอย่างมีทรัพย์
ธนัตถ์ ทะ – นัด มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์
ธนัท ทะ – นัด ให้ทรัพย์สมบัติ
ธนัทเทพ ทะ – นัด – เทบ เทพผู้ให้ทรัพย์คือท้าวกุเวร
ธนันดร ทะ – นัน – ดอน ผู้อยู่ท่ามกลางทรัพย์สมบัติคือเศรษฐี
ธนา ทะ – นา มั่งคั่ง,มั่งมี
ธนากร ทะ – นา – กอน สร้างความร่ำรวย, สร้างทรัพย์สมบัติ
ธนาคม ทะ – นา – คม ผู้มีความสามารถในการหาทรัพย์
ธนาดล ทะ – นา – ดน ผู้มีทรัพย์มาก, ผู้บันดาลทรัพย์คือเศรษฐี
ธนาดุล ทะ – นา – ดุน มีทรัพย์นับไม่ได้ มีทรัพย์มาก
ธนาธิป ทะ – นา – ทิป เจ้าแห่งทรัพย์คือท้าวกุเวร
ธนานพ ทะ – นา – นบ มีทรัพย์ใหม่
ธนาพิเชฐ ทะ – นา – พิ – เชด มั่งคั่งและประเสริฐสุด
ธนายุต ทะ – นา – ยุด ขวนขวายในทรัพย์
ธนิก ทะ – นิก มีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย
ธนิน ทะ – นิน มีทรัพย์
ธมพัชร ทม – มะ – พัด ยิ่งใหญ่ดั่งเพชร
ธมฤทธา ทม – ริด – ทา มีอำนาจใหญ่โต
ธยศ ทะ – ยด มีความรู้เป็นยศ
ธรกฤต ทะ – นะ – กริด สร้างทรัพย์,ทำเงิน
ธรณ์ ทอน ทรงไว้ ความทรงจำ แผ่นดิน
ธรณ์ธันย์ ทอน – ทัน มีโชคดี
ธรณ์ธันย์ ทอน – ทัน ทรงไว้ซึ่งโชคดี
ธรนันท์ ทอ – ระ – นัน ทรงไว้ซึ่งความบันเทิง ทรงไว้ซึ่งความสุข
ธรม ทาม ยศศักดิ์
ธรรมเกียรติ ทำ – มะ – เกียด ความรุ่งเรืองโดยธรรม
ธรรมโชติ ทำ – มะ – โชด ธรรมอันรุ่งเรือง, รุ่งเรืองด้วยธรรม
ธรรมธัช ทำ – มะ – ทัด มีธรรมเป็นธง เด่นด้วยธรรม
ธรรมนิตย์ ทำ – มะ – นิด มีธรรมมั่นคง
ธรรมปพน ทำ – ปะ – พน มีคุณธรรมบริสุทธิ์
ธรรมภณ ทำ – มะ – พน ผู้พูดสิ่งที่เป็นธรรม
ธรรมวัตร ทำ – มะ – วัด เป็นการเทศน์อย่างหนึ่ง, ผู้ประกอบในธรรม
ธราดล ทะ – รา – ดน แผ่นดิน, พื้นดิน
ธราเทพ ทะ – รา – เทบ ผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน
ธราธร ทะ – รา – ทอน ชื่อของพระวิษณุ, พระกฤษณะ
ธราธิป ทะ – รา – ทิบ พระเจ้าแผ่นดิน, ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ธัชชัย ทัด – ไช ธงชัย
ธัชธรรม ทัด – ทำ, ทัด – ชะ – ทำ ธงชัยแห่งธรรม, ผู้มีธรรมเป็นธงชัย
ธัชนนท์ ทัด – ชะ – นน มีความบันเทิงเป็นธงชัย
ธัชพล ทัด – ชะ – พน มีกำลังเด่น, เด่นทางกำลัง
ธัญชนิต ทัน – ยะ – ชะ – นิด ผู้ให้เกิดโชคดี, ให้เกิดสิริมงคล
ธัญฐิติชัย ทัน – ถิ – ติ – ไช โชคดีมีชัยชนะอันมั่นคง
ธันยกร ทัน – ยะ – กอน ผู้ทรงไว้ซึ่งโชคลาภ
ธันยดล ทัน – ยะ – ดน บันดาลให้มั่งมี
ธันยปรัชญ์ ทัน – ยะ – ปรัด ปราชญ์ผู้มั่งมี
ธาดา ทา – ดา ผู้สร้าง, ผู้ทรงไว้, พระพรหม
ธาตรี ทา – ตรี แผ่นดิน, โลก
ธานินทร์ ทา – นิน เมือง, เมืองใหญ่
ธายุกร ทา – ยุ – กอน ผู้ให้, ผู้ใจกว้าง
ธาวัน ทา – วัน วิ่ง ว่องไว บริสุทธิ์
ธาวิต ทา – วิด บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
ธาวิน ทา – วิน ผู้บริสุทธิ์, วิ่ง, ว่องไว
ธิติ ทิ – ติ ความเพียร ความรู้ ความอดทน
ธิติพัทธ์ ทิ – ติ – พัด ผูกพันกับปัญญา
ธิติวุฒิ ทิ – ติ – วุด เจริญด้วยความเพียร ความอดทน ความรู้
ธิปก ทิ – ปก ผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า
ธีเดช ที – เดด มีเดชคือความรู้ มีความรู้เป็นเดช
ธีทัต ที – ทัด ให้ปัญญา
ธีธัช ที – ทัด มีปัญญาเป็นธงชัย
ธีภพ ที – พบ มีปัญญา
ธีมา ที – มา ผู้มีปัญญา
ธีรโชติ ที – ระ – โชด ความรุ่งเรืองของปราชญ์
ธีรดนย์ ที – ระ – ดน ลูกชายผู้เป็นปราชญ์
ธีรธรรม ที – ระ – ทัม คุณธรรมของนักปราชญ์
ธีร์ธวัช ที – ทะ – วัด นักปราชญ์ผู้เป็นดุจธงชัย
ธีรนพ ที – ระ – นบ นักปราชญ์ผู้สดชื่น
ธีรนัย ที – ระ – ไน นโยบายของนักปราชญ์, การแนะนำของนักปราชญ์
ธีรไนย ที – ระ – ไน ผู้ที่นักปราชญ์พึงแนะนำ
ธีร์ปภพ ที – ปะ – พบ ปราชญ์แห่งแผ่นดิน
ธีรพัฒน์ ที – ระ – พัด นักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญรอบรู้
ธีรภัทร ที – ระ – พัด นักปราชญ์ผู้เจริญ
ธีรเมธ ที – ระ – เมด ผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์
ธีรวีร์ ที – ระ – วี วีระบุรุษผู้ฉลาดและกล้าหาญ
ธีรัช ที – รัด เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์
ธีรัตม์ ที – รัด ผู้ฉลาดที่สุด
ธีราทร ที – รา – ทอน เอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์
ธีริทธ์ ที – ริด นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
ธีริทธิ์ ที – ริด นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
ธีรินทร์ ที – ริน เจ้าแห่งความฉลาดและชำนาญ
ธีรุตน์ ที – รุด นักปราชญ์ผู้สูงสุด
ธีวุตม์ ที – วุด นักปราชญ์ผู้สูงสุด
ธุวชิต ทุ – วะ – ชิด ผู้ชนะเป็นนิตย์
ธุวนิช ทุ – วะ – นิด มีความรู้ยั่งยืน
ธุววิช ทุ – วะ – วิด ผู้มีความรู้ยั่งยืน
ธุวานนท์ ทุ – วา – นน มีความดียั่งยืน

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ น

ชื่อ สะกด ความหมาย
นครินทร์ นะ – คะ – ริน เจ้าเมือง, เมืองใหญ่
นครินทร นะ – คิน – ทอน เขาใหญ่
นนทกร นน – ทะ – กอน กระทำความเพลิดเพลิน
นนทนัตถ์ นน – ทะ – นัด ทรัพย์เป็นที่น่ายินดี, ชื่นชมในทรัพย์
นนท์ปวิธ นน – ปะ – วิด ผู้สร้างความสุข ผู้สร้างความบันเทิง
นนทพัทธ์ นน – ทะ – พัด ผูกพันด้วยความสุข
นนทัช นน – ทัด เกิดมาเพื่อให้ความบันเทิง
นนทิยุต นน – ทิ – ยุด ผู้ประกอบด้วยความยินดี
นพคุณ นบ – พะ – คุน ทองเนื้อแท้, ทองบริสุทธิ์
นพณัฐ นบ – พะ – นัด นักปราชญ์ใหม่ ๆ นักปราชญ์ผู้สดชื่น
นพนนท์ นบ – พะ – นน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ๆ
นพพิชญ์ นบ – พะ – พิด นักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ
นพวิชญ์ นบ – พะ – วิด มีความรู้ใหม่เสมอ
นพวิน นบ – พะ – วิน ได้ประสบสิ่งใหม่ ๆ เสมอ
นพวินท์ นบ – พะ – วิน ได้ประสบสิ่งใหม่ ๆ เสมอ
นภทีป์ นบ – พะ – ที เมฆ
นภนันท์ นบ – พะ – นัน เป็นที่ยินดีแก่ฟ้า
นภัทร นะ – พัด มีความรู้เป็นศิริมงคล
นรณัฏฐ์ นอ – ระ – นัด นักปราชญ์
นรธีร์ นอ – ระ – ที คนผู้เป็นนักปราชญ์
นรบดี นะ – ระ – บอ – ดี ผู้เป็นใหญ่เหนือคนอื่น
นรพนธ์ นอ – ระ – พน ผูกใจคน
นรภัทร นอ – ระ – พัด คนผู้ดีงาม, คนเจริญ
นรวร นอ – ระ – วอน คนผู้ประเสริฐ
นรวิชญ์ นอ – ระ – วิด คนที่เป็นนักปราชญ์
นรวีร์ นอ – ระ – วี ผู้กล้า, วีรบุรุษ
นราวิชญ์ นะ – รา – วิด ชนผู้มีวิชาความรู้สูงคือนักปราชญ์
นฤเทพ นะ – รึ – เทบ พระราชา
นฤวัต นะ – รึ – วัด แข็งแรง, มากมาย
นวัตกร นะ – วัด – ตะ – กอน สร้างสรรค์สิ่งใหม่
นวัตกรณ์ นะ – วัด – ตะ – กอน การกระทำสิ่งใหม่
นวัตธร นะ – วัด – ตะ – ทอน สร้างสรรค์สิ่งใหม่
นักขัต นัก – ขัด ดาวฤกษ์
นัทธ์เดชภาคย์ นัด – เด – ชะ – พาก ผูกพันกับอำนาจและมีโชค
นัทธ์ตะวัน นัด – ตะ – วัน ผูกพันกับพระอาทิตย์
นันทณัฐ นัน – ทะ – นัด ปราชญ์ผู้น่ายินดี
นันท์ทัต นัน – ทัด ให้ความบันเทิง ให้ความสุข
นันท์ธร นัน – ทอน ทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข
นันทภพ นัน – ทะ – พบ เป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก
นันทิช นัน – ทิด ผู้เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
นันทิน นัน – ทิน มีความบันเทิง มีความสุข
นันทิวร นัน – ทิ – วอน มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
นารเมธ นา – ระ – เมด ปัญญาของคน, ผู้มีปัญญา
นิชฌาน นิด – ชาน การเพ่งพินิจ ปัญญา
นิทธันต์ นิด – ทัน ผู้ขจัดมลทิน ขจัดความชั่ว
นิธิ นิ – ทิ ขุมทรัพย์
นิธิกร นิ – ทิ – กอน ผู้สร้างขุมทรัพย์
นิธินาถ นิ – ทิ – นาด ชื่อท้าวกุเวรเจ้าแห่งทรัพย์
นิธูร นิ – ทูน กำไลมือ
นิพพิชฌน์ นิบ – พิด ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
นิพัทธ์ นิ – พัด นิรันดร
นิพิฐ นิ – พิด ตั้งมั่น, ตั้งใจมั่น
นิพิฐพนธ์ นิ – พิด – พน มีความผูกพันมั่นคง
นิพิท นิ – พิด รู้ชัด
นิรชา นิ – ระ – ชา ปราศจากความเศร้าหมอง
นิรพันธ์ นิ – ระ – พัน ความพรากเพียรพยายาม
นิรวิทธ์ นิ – ระ – วิด แทงทะลุ มีปัญญาเจาะลึก
นิรวิทย์ นิ – ระ – วิด แทงทะลุ, มีปัญญาเจาะลึก
นิรัช นิ – รัด ไม่มีกิเลส
นิรินธน์ นิ – ริน ไม่มีกิเลส
นิรุช นิ – รุด ดับทุกข์สนิท
นิรุทธ์ นิ – รุด ดับทุกข์สนิท
เนืองนิมมาน เนือง – นิม – มาน สร้างสรรค์ค์เป็นนิตย์

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ บ

ชื่อ สะกด ความหมาย
บดินทร์ บะ – ดิน พระเจ้าแผ่นดิน
บรรณชโย บัน – ชะ – โย มีชัยชนะด้านหนังสือ
บรรณธีร์ บัน – นะ – ที นักปราชญ์ผู้โชคดี
บรรณรต บัน – นะ – รด ผู้ยินดีในหนังสือ หมายถึงคงแก่เรียน
บรรณวัชร บัน – นะ – วัด เพชรคือหนังสือ
บรรณวิชญ์ บัน – นะ – วัด ฉลาดในเรื่องหนังสือ
บรรณวิทิต บัน – นะ – วิ – ทิด ผู้ฉลาดในเรื่องหนังสือ
บริณต บอ – ริ – นด ทุนทรัพย์ สิ่งที่มุ่งหมาย ผู้นอบน้อม
บริณัย บอ – ริ – ไน การแต่งงาน
บวรทัต บอ – วอน – ทัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ
บวรนันท์ บอ – วอน – นัน มีความสุขอันประเสริฐ
บวรพจน์ บอ – วอน – พด มีถ้อยคำอันประเสริฐ
บัญญพนต์ บัน – ยะ – พน ผู้มีปัญญา
บัญญวัต บัน – ยะ – วัด ผู้มีปัญญา
บัณฑัต บัน – นะ – ทัด ผู้ให้ทรัพย์สิน
บัณฑิตา บัน – ดิ – ตา ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้
บันฑิตย์ บัน – ดิต ความรอบรู้, การเรียนรู้
บุญณชัย บุน – นะ – ไช มีบุญและมีชัยชนะ
บุญฤทธิ์ บุน – ยะ – ริด ความสำเร็จด้วยบุญ
บุณยกร บุน – ยะ – กอน การสร้างบุญกุศล, สร้างคุณงามความดี
บุณยภู บุน – ยะ – พู มีบุญ,ชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
บุพกร บุบ – พะ – กอน กระทำก่อน สร้างสรรค์
บุรธัช บุ – ระ – ทัด เป็นธงชัยแห่งเมือง
บุรพล บุ – ระ – พน มีกำลังเข้มแข็ง หรือเป็นกำลังแห่งบ้านเมือง
บุรันทร์ บุ – รัน ชื่อพระอินทร์, พระศิวะ, พระอัคนี, พระวิษณุ
บุลกิต บุ – ละ – กิด มีความปลื้มใจ
บูรณ์พิภพ บูน – พิ – พบ มีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ป

ชื่อ สะกด ความหมาย
ปกรณ์ ปะ – กอน หนังสือ,ตำรา
ปฏิพน ปะ – ติ – พน ผู้มีความสามารถ
ปฏิพล ปะ – ติ – พน ผู้มีความรู้ความสามารถสูง
ปฏิเวธ ปะ – ติ – เวด เข้าใจตลอด, ตรัสรู้
ปณต ปะ – นด นอบน้อม,น้อมไหว้
ปณิธิ ปะ – นิ – ทิ ความตั้งใจแน่วแน่
ปทิต ปะ – ทิด รุ่งเรืองแล้ว
ปทีป ปะ – ทีบ แสงสว่าง
ปธานิน ปะ – ทา – นิน ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
ปพน ปะ – พน บริสุทธิ์
ปพนธนัย ปะ – พน – ทะ – ไน แต่งความ วิธีประพันธุ์
ปพนธีร์ ปะ – พน – ที นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ปพนวิช ปะ – พน – วิด ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
ปภพ ปะ – พบ เค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ
ปภังกร ปะ – พัง – กอน ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง
ปภาวิชญ์ ปะ – พา – วิด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
ปภาวิน ปะ – พา – วิน ผู้มีเดช มีอำนาจ
ปภินวิช ปะ – พิน – วิด มีความรู้แตกฉาน
ปมุต ปะ – มุด หลุดพ้นแล้ว
ปยุต ปะ – ยุด ผู้ขยันขันแข็ง
ปรมะ ปะ – ระ – มะ ยอดเยี่ยม สูงสุด
ปรมัตถ์ ปะ – ระ – มัด ประโยชน์สูงสุด ความเจริญสูงสุด
ประกฤตเดชา ประ – กิด – เด – ชา เดชอำนาจที่ทำมามาก
ประณพ ประ – นบ ชื่อพระผู้เป็นเจ้า กลองเล็ก
ประไณย ประ – ไน ผู้ว่านอนสอนง่าย
ประพจน์ ประ – พด คำพูดประเสริฐ คำพูดสำคัญ
ประพล ประ – พน แข็งแรง, มีอำนาจ
ประโมทย์ ประ – โมด ความบันเทิงใจ
ประลภย์ ประ – ลบ ได้รับ ได้กำไร
ประวันวิทย์ ประ – วัน – วิด ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
ประวิทยาภัทร ประ – วิด – ทะ – ยา – พัด เจริญด้วยความรู้
ประวีณ ประ – วีน นักปราชญ์ ชำนาญ
ประวีณกร ประ – วีน – กอน มีฝีมือ
ประวีร์ ประ – วี ผู้กล้าหาญ, นักรบผู้กล้าหาญ
ปรัช ป – รัด เกิดมาดียิ่ง
ปรัชญ์คชานันท์ ป – รัด – ชะ – คา – นัน ปราชญ์ผู้มีความยินดียิ่งดั่งช้าง
ปรัชญ์ฐาภัทร ป – รัด – ถา – พัด มีปรัชญาแห่งความเจริญมั่นคง
ปรัญชัย ปะ – รัน – ไช ผู้ชนะคนอื่น
ปรัตถ์ ปะ – รัด ประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
ปรัตถกร ปะ – รัด – ถะ – กอน ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
ปราชญ์ธนัน ปราด – ทะ – นัน มีปัญญาและมั่งมี
ปราชญ์ธนา ปราด – ทะ – นา มีปัญญารอบรู้และร่ำรวย
ปริชญ์ ปริด ผู้รอบรู้
ปริญญา ปะ – ริน – ยา ความกำหนดรู้, เอกสารรับรองวุฒิ
ปรินทร ปะ – ริน – ทอน เป็นใหญ่กว่าผู้อื่น
ปวรปรัชญ์ ปะ – วอน – ปรัด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง
ปวรา ปะ – วะ – รา ผู้ประเสริฐ ผู้ล้ำเลิศ
ปวรุตม์ ปะ – วะ – รุด ผู้ประเสริฐสุด
ปวัตน์ ปะ – วัด ผู้บริสุทธิ์
ปวิตร ปะ – วิด ผู้บริสุทธิ์ สะอาด
ปวิธ ปะ – วิด ผู้สร้าง ผู้กำหนด
ปวีณ ปะ – วีน ฉลาด เชี่ยวชาญ ปราชญ์ผู้ฉลาด
ปวีณวัช ปะ – วีน – วัด คำพูดของนักปราชญ์
ปวีณา ปะ – วี – นา ฉลาด ชำนาญ
ปองธรรม ปอง – ทำ หวังคุณความดี
ปองภพ ปอง – พบ ปรารถนาความเจริญ
ปัญจพล ปัน – จะ – พน มีพลังห้าอย่าง
ปัญญ์ชยุตม์ภู ปัน – ชะ – ยุด – พู ชนะยิ่งใหญ่ด้วยปัญญา
ปัญญากร ปัน – ยา – กอน บ่อเกิดแห่งปัญญา
ปัฐน์ ปัด การอ่าน การพูด
ปัณฑ์ชนิต ปัน – ชะ – นิด ให้เกิดปัญญา
ปัณฑ์ธร ปัน – ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
ปัณณ์ ปัน หนังสือ
ปัณณทัต ปัน – นะ – ทัด ให้ความรู้
ปัณณธร ปัน – นะ – ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งหนังสือ มีความรู้หรือฉลาด
ปัณณพร ปัน – นะ – พอน ประเสริฐทางหนังสือ
ปัณณวัฒน์ ปัน – นะ – วัด เจริญด้วยหนังสือ
ปัณณวิชญ์ ปัน – นะ – วิด ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
ปัทม์ธนะ ปัด – ทะ – นะ ทรัพย์สินประเสริฐดั่งดอกบัว
ปาณชัย ปาน – นะ – ไช ชนะสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ชนะทุกคน
ปาพจน์ ปา – พด คำสอนสำคัญ หลักคำสอนของศาสนา
ปารณ ปา – รน ความพอใจ ยินดี
ปารณัท ปา – ระ – นัด ผู้ให้ความยินดี
ปารย์ ปาน ผู้สามารถ เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ
ปารัช ปา – รัด ทอง
ปิฎก ปิ – ดก ตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา
ปิติกร ปิ – ติ – กอน ผู้สร้างหรือก่อให้เกิดความปิติยินดี
ปิติพล ปิ – ติ – พน พลังแห่งความชื่นชมยินดี
ปิติวัฒน์ ปิ – ติ – วัด ความรักอันเพิ่มพูน, ความยินดี
ปิยชนน์ ปิ – ยะ – ชน สร้งความรัก เป็นที่รัก
ปิยดนัย ปิ – ยะ – ดะ – นัย ลูกรัก, บุตรอันเป็นที่รัก
ปิยพนธ์ ปิ – ยะ – พน เป็นที่รักที่ผูกพัน
ปิยพัทธ์ ปิ – ยะ – พัด เป็นที่รักที่ผูกพัน
ปิยวัฒน์ ปิ – ยะ – วัด เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก
ปิยะ ปิ – ยะ เป็นที่รัก
ปิยะนันท์ ปิ – ยะ – นัน ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก
ปิยะพัทธ์ ปิ – ยะ – พัด เป็นที่รักและผูกพัน
ปิยะวัฒน์ ปิ – ยะ – วัด เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก
ปิยังกูร ปิ – ยัง – กูน ลูกชายผู้เป็นที่รัก
ปิยากร ปิ – ยา – กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งอันเป็นที่รัก มีผู้รักใคร่ชอบพอมาก
ปีติกร ปี – ติ – กอน ผู้สร้างความดี
ปีติพล ปี – ติ – พน ผู้เป็นพลังแห่งปีติ
ปีติภัทร ปี – ติ – พัด ผู้เจริญด้วยปีติ
ปีติเวช ปี- ติ – เวด ความปลื้มปีติของหมอ
ปุญญพัฒน์ ปุน – ยะ – พัด เจริญด้วยบุญ
ปุณณวิช ปุน – นะ – วิด มีความรู้เต็มเปี่ยม
ปุณพจนา ปุน – นะ – พด – จะ – นา มีคำพูดบริสุทธิ์ พูดดี
ปุณยธร ปุน – นะ – ดา ทรงไว้ซึ่งบุญ, ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม
ปุณยวัจน์ ปุน – ยะ – วัด มีคำพูดศักดิ์สิทธิ์
ปุริม ปุ – ริม หัวหน้า เป็นใหญ่
ปุลวัชร ปุ – ละ – วัด มีเพชรมาก
เปรมชนัน เปรม – ชะ – นัน ทำให้เกิดความรักความเอ็นดู
เปรมปรีดิ์ เปรม – ปรี รักด้วยความยินดี
เปรมพันธ์ เปร – มะ – พัน ผูกพันด้วยความรัก
เปรมวัต เปรม – มะ – วัด รักใคร่

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ผ

ชื่อ สะกด ความหมาย
เผดิมวัฒน์ ผะ – เดิม – วัด เริ่มต้นความเจริญ
ไผท ผะ – ไท แผ่นดิน
ไผทเทพ ผะ – ไท – เทบ เทพบนพื้นพิภพ

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ พ

ชื่อ สะกด ความหมาย
พจณิชา พด – จะ – นิ – ชา มีคำพูดบริสุทธิ์
พชร พด – ชะ – ระ เพชร
พชรดนัย พด – ชะ – ระ – ดะ – ไน ลูกชายผู้กล้าแข็ง ลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร
พชรพล พด – ชะ – ระ – พน มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
พนธิตร พน – ทิด ความรัก ความสนิทสนม
พบธรรม พบ – ทำ พบคุณความดี
พรกรัณย์ พอน – กะ – รัน การกระทำอันประเสริฐ
พรดรัล พอน – ดะ – รัน รัตนะอันประเสริฐ
พรรธน์ชาญเทพ พัด – ชาน – เทบ เจริญชำนาญดั่งเทพ
พลกฤต พน – ละ – กริด ผู้สร้างพลัง
พลช พะ – ลด ผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากอำนาจ
พลทัต พน – ละ – ทัด ให้พลัง
พลธร พน – ละ – ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งกำลัง
พลพจน์ พน – ละ – พด มีคำพูดเป็นพลัง
พลพัต พน – ละ – พัด เข้มแข็ง, มีอำนาจ
พลลภัตม์ พน – ละ – พัด มีกำลังและมีลาภอันยิ่งใหญ่
พลวัต พน – ละ – วัด ผู้มีพลัง
พลอธิป พน – อะ – ทิบ มีกำลังยิ่งใหญ่
พลังธรรม พะ – ลัง – ทำ กำลังแห่งธรรมะ
พลัช พะ – ลัด เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์
พลัฎฐ์ พะ – ลัด ตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง
พลาธิป พะ – ลา – ทิบ ผู้มีพลังยิ่งใหญ่
พลาภร พะ – ลา – พอน กองทัพเมฆ
พลิน พะ – ลิน แข็งแรง มีพลัง
พัชร พัด – ชะ – ระ เพชร
พัชรดนัย พัด – ชะ – ระ – ไน ลูกชายผู้กล้าแข็งดังเพชร
พัชรธร พัด – ชะ – ระ – ทอน ชื่อพระอินทร์
พัชรพล พัด – ชะ – ระ – พน มีกำลังแข็งแกร่งดุจเพชร
พัฒน์ธนันภู พัด – ทะ – นัน – พู มีทรัพย์สินมากมายในแผ่นดิน
พัทธพล พัด – ทะ – พน มีพลังเข้มแข็ง
พัทธวรรณ พัด – ทะ – วัน ผูกพันกับหนังสือ
พันธิตร พัน – ทิด ความรัก
พันธุ์ธัช พัน – ทัด ผู้เป็นธงชัยแห่งเผ่าพันธุ์
พิชชญาณ พิดชะยาน ควมรู้, ความเข้าใจ, มีสติปัญญา
พิชชากร พิด – ชา – กอน สร้างความรู้
พิชญ์ พิด นักปราชญ์
พิชญะ พิด – ชะ – ยะ นักปราชญ์
พิชญุตม์ พิด – ชะ – ยุด ฉลาดและยิ่งใหญ่
พิชยะ พิด – ชะ – ยะ ชัยชนะ
พิชัยยุทธ พิ – ไช – ยุด รบชนะ
พิชาทยุตม์ พิ – ชา – ทะ – ยุด มีความรู้สูงสุด
พิชาภพ พิ – ชา – พบ โลกแห่งความรู้หรือมีความรู้
พิชินาถ พิด – ชิ – นาถ เจ้าแห่งชัยชนะ
พิตตินันท์ พิด – ติ – นัน เพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ
พิตติยานัน พิด – ติ – ยา – นัน มีทรัพย์และความยินดี
พิตรพิบูล พิด – พิ – บูน มีทรัพย์สมบัติมากมาย
พิตรมาโนชญ์ พิด – ตระ – มา – โนด พอใจในความร่ำรวย
พิทยุตม์ พิด – ทะ – ยุด ผู้มีความรู้สูงสุด
พิธา พิ – ทา ความเจริญรุ่งเรือง
พิธาดา พิ – ทา – ดา พระพรหม
พิธาน พิ – ทาน กฎเกณฑ์ หลักการ วิธีการ พิธี การจัดการ
พิธิวัฒน์ พิ – ทิ – วัด เจริญด้วยระเบียบแบบแผน
พิพิธธน พิ – พิด – ทน มีทรัพย์มากมาย มีทรัพย์ต่าง ๆ
พิภัช พิ – พัด การแจก แบ่ง (เป็นเครื่องหมายความเอื้อเฟื้อ)
พิมุกต์ พิ – มุก ผู้หลุดพ้น
พิโมกข์ พิ – โมก หลุดพ้น
พิร์ณญาพัชร พิ – นะ – ยา – พัด กล้าหาญมีความรู้และแกร่งดั่งเพชร
พิรภพ พิ – ระ – พบ ภพแห่งผู้กล้า ความเป็นผู้กล้า
พิรัชย์ พิ – รัด ชัยชนะของคนกล้า
พิริยกร พิ – ริ – ยา – กอน สร้างความเพียร มีความเพียร
พีชยา พี – ชะ – ยา ถือกำเนิดในสกุลที่ดี, กำเนิดในสกุลสูง
พีโชบล พี – โช – บล พืชบัว หน่อบัว
พีรณัฐ พี – ระ – นัด ปราชญ์ผู้กล้าหาญ
พีรดนย์ พี – ระ – ดน ผู้ชายผู้กล้าหาญ
พีรทัต พี – ระ – ทัด ผู้กล้าหาญประทานมา
พีรธัช พี – ระ – ทัด ผู้เป็นธงชัยแห่งผู้กล้าหาญ
พีรพร พี – ระ – พอน ผู้กล้าอันประเสริฐ
พีรพล พี – ระ – พน พลังของผู้กล้าหาญ
พีรพล พี – ระ – พน มีพลังกล้าหาญ
พีรพัฒน์ พี – ระ – พัด ความเจริญของผู้กล้าหาญ
พีรยช พี – ระ – ยด เกิดมาเพื่อความกล้าหาญ
พีรวิชญ์ พี – ระ – วิด นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
พีรัช พี – รัด ลูกชายของผู้กล้าหาญ หรือลูกของผู้กล้า
พีรัชชัย พี – รัด – ไช ลูกชายของผู้กล้าหาญ หรือลูกของผู้กล้า
พีราธิบดิ์ พี – รา – ทิบ กล้าหาญและยิ่งใหญ่
พุฒิเมธ พุด – ทิ – เมด เจริญด้วยปัญญา
เพ็ญโภคัย เพ็น – โพ – ไค เต็มไปด้วยทรัพย์สิน
โพธกฤต โพ – ทิ – กริด ทำอย่างฉลาด
โพธิกร โพ – ทิ – กอน ผู้สร้างความรู้
โพธิบูรพ์ โพ – ทิ – บูน ประกอบด้วยความตั้งใจ
โพธิพฤทธิ์ โพ – ทิ – พรึด ยิ่งด้วยความฉลาด
โพธิมัต โพ – ทิ – มัด ฉลาด, หลักแหลม
โพธิมัย โพ – ทิ – ไม ฉลาด, หลักแหลม
โพธิวัฒน์ โพ – ทิ – วัด เจริญด้วยปัญญา
ไพน์ทวี ไพ – ทะ – วี ชื่อชนเผ่านักรบ

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ภ

ชื่อ สะกด ความหมาย
ภพนิพิฐ พบ – พิ – นิด ผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก
ภวนันท์ พะ – วะ – นัน ยินดีในความเป็นอยู่ทางโลก
ภวัต พะ – วัด เจริญ
ภวินท์ พะ – วิน เจ้าแห่งภพ เป็นใหญ่ในโลก
ภวินิน พะ – วิ – นิน กวี
ภวิล พะ – วิน ความเป็นอยู่ ดำรงอยู่ตลอดกาล
ภโวทัย พะ – โว – ไท รุ่งอรุณแห่งภพ รุ่งเรืองในโลก
ภัทรกร พัด – ทระ – กอน ผู้สร้างสิ่งที่ดีงามอันเป็นมงคล
ภัทรชนน พัด – ชะ – นน ผู้มีกำเนิดดีงาม
ภัทรชนินทร์ พัด – ชะ – นิน ให้เกิดสิ่งที่เจริญยิ่งใหญ่
ภัทรดนัย พัด – ทระ – ดะ – ไน ลูกชายผู้เจริญ
ภัทรดร พัด – ทระ – ดอน ประเสริฐ, เจริญยิ่ง
ภัทรธร พัด – ทระ – ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
ภัทรพล พัด – ทระ – พน พลังแห่งความสุข
ภัทรภณ พัด – ทระ – พน ผู้เจรจาแต่ในสิ่งที่ดีงาม
ภัทรวัต พัด – ทระ – วัด มีสิริมงคล
ภัทรวิน พัด – ทระ – วิน มีความสุข, ความรุ่งเรือง
ภัทราวุธ พัด – ทรา – วุด มีอาวุธอันประเสริฐ
ภากร พา – กอน ผู้ทำแสงสว่าง พระอาทิตย์
ภาคิน พา – คิน ผู้มีโชค มีกำไร
ภาณุวิชญ์ พา – นุ – วิด นักปราชญ์ผู้รุ่งโรจน์ดุจพระอาทิตย์
ภาธร พา – ทอน ทรงไว้ซึ่งรัศมี รุ่งเรือง
ภานรินทร์ พา – นะ – ริน รัศมีของจอมคน
ภานวีย์ พา – นะ – วี ผู้มาจากพระอาทิตย์
ภานุกร พา – นุ – กอน แสงอาทิตย์ แสงตะวัน
ภานุชา พา – นุ – ชา ชื่อดาวพระเสาร์
ภานุเดช พา – นุ – เดด อำนาจแห่งพระอาทิตย์
ภานุเทพ พา – นุ – เทบ เทพแห่งพระอาทิตย์
ภานุรุจ พา – นุ – รุด รุ่งโรจน์ดุจดวงอาทิตย์
ภานุวัฒน์ พา – นุ – วัด เจริญด้วยแสงตะวัน
ภาม พาม เดช
ภาวัช พา – วัด กามเทพ
ภาวัต พา – วัด มีแสงสว่าง มีความรุ่งเรือง
ภาวัน พา – วัน พระศิวะ, พระวิษณุ
ภีมเดช พี – มะ – เดด มีเดชน่าเกรงขาม
ภีมพล พี – มะ – พน มีพลังน่าเกรงขาม
ภีมวัจน์ พี – มะ – วัด พูดน่าเกรงขาม พูดมีอำนาจ
ภูดินันท์ พู – ดิ – นัน ผู้ยินดีอำนาจ
ภูธน พู – ทน มีทรัพย์ในแผ่นดิน พระราชา
ภูธิป พู – ทิบ เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระราชา
ภูบดี พู – พอ – ดี เจ้าแห่งแผ่นดิน พระราชา
ภูมิ พูม แผ่นดิน
ภูริช พู – ริด แผ่นดิน
ภูริณัฐ พู – นิ – รัด นักปราชญ์ ผู้มีปัญญากว้างขวาง
ภูรินท์ พู – ริน เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภูรี พู – รี แผ่นดิน ปัญญากว้างไกล
ภูวเดช พู – วะ – เดด ผู้มีเดชในแผ่นดิน
โภควัต โพ – คะ – วัด ให้ความบันเทิง
โภควินท์ โพ – คะ – วิน ได้รับโภคทรัพย์, มีโภคทรัพย์มาก

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ม

ชื่อ สะกด ความหมาย
มงคลภัทร มง – คน – พัด ประเสริฐยิ่ง
มนชิต มะ – นะ – ชิด ผู้ชนะใจ ผู้ที่ชนะใจตนเอง
มนต์ณัฐ มน – นัด มนต์ของนักปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้มีมนต์
มนัญชัย มะ – นัน – ไช ผู้ชนะใจ, ผูกจิตใจ
มนุนาถ มะ – นุ – นาด ผู้เป็นใหญ่เหนือคนอื่น
มนุราช มะ – นุ – ราด ชื่อท้าวกุเวรเจ้าแห่งทรัพย์
มนู มะ – นู ชื่อพระผู้สร้างมนุษย์
มโนเชาว์ มะ – โน – เชา หัวคิดไว, คิดได้รวดเร็ว, มีเชาว์ปัญญา
มรุเดช มะ – รุ – เดด มีเดชดุจเทวดา
มหัทธนะกิตติ์ มะ – หัด – ทะ – นะ – กิด มีเกียรติและร่ำรวยยิ่ง
มุขพล มุ – ขะ – พน ผู้มีกำลังมาก
เมธชนัน เมด – ชะ – นัน ให้กำเนิดปัญญา, ความฉลาด
เมธพนธ์ เม – ทะ – พน ผูกพันด้วยปัญญา
เมธวิน เมด – ทะ – วิน มีปัญญา, มีความรู้, ผู้คงแก่เรียน
เมธาพร เม – ทา – พอน ชื่อบุรุษเรืองปัญญา
เมธาวิน เม – ทา – วิน ชื่อบุรุษเรืองปัญญา
เมธิชัย เม – ทิ – ชัย ชัยชนะของผู้มีปัญญา
เมธีรา เม – ที – รา ฉลาด, มีปัญญา

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ย

ชื่อ สะกด ความหมาย
ยชญ์ ยด การบูชา การให้เกียรติ
ยิ่งคุณ ยิ่ง – คุน มีคุณยิ่ง

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ร

ชื่อ สะกด ความหมาย
รชต ระ – ชด เงิน
รฐนนท์ ระ – ถะ – นน เป็นที่ชื่นชอบของรัฐ
รณกร รน – นะ – กอน นักรบ, การรบ
รณเกร รน – นะ – กอน นักรบ, การรบ
รณชัช รน – นะ – ชัด ทหารในสนามรบ
รณพีร์ รน – นะ – พี วีรบุรุษในสนามรบ
รณภัฎ รน – นะ – พัด นักรบในสงคราม
รณรงค์ รน – นะ – รง การรบ, สนามรบ
รณรต รน – นะ – รด ผู้ยินดีในการรบ
รณวร รน – นะ – วอน ประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ
รณวิต รน – นะ – วิด สนุกสนานร่าเริง, รื่นรมย์
รตน ระ – ตะ – นะ ความรื่นรมย์
รถาพร ระ – ถา – พอน นักรบผู้เยี่ยมยอด
รถิก ระ – ถิก ทหารรถศึก
รมย์ รม น่ารื่นรมย์
รวิกร ระ – วิ – กอน แขนของตะวัน
รวินันทน์ ระ – วิ – นัน ชื่อของพระเสาร์
รวิพล ระ – วิ – พน มีกำลังดุจพระอาทิตย์
รวีโรจน์ ระ – วี – โรด รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
รัชชา รัด – ชา ราชสมบัติ,ราชา
รัชชานนท์ รัด – ชา – นน ยินดีในสมบัติ
รัชนาท รัด – ชะ – นาด มีอำนาจในประเทศ
รัชพล รัด – ชะ – พน เป็นกำลังของประเทศ
รัญชน์ รัน ความยินดี
รัฐนันท์ รัด – ถะ – นัน เป็นที่ยินดีของประเทศ
รัตนพัฒน์ รัด – ตะ – นะ – พัด เจริญและประเสริญยิ่ง
รัตนิน รัด – ตะ – นิน มีทรัพย์, มีรัตนะ
รางวัลวุฒิ ราง – วัน – วุด มีความเจริญเป็นรางวัล
รามิล รา – มิน กามเทพ
ราเมนทร์ รา – เมน พระรามผู้ยิ่งใหญ่
รุ่งภพ รุ่ง – พบ โลกสว่าง ทำให้โลกรุ่งเรือง
รุ่งรุจ รุ่ง – รุด รุ่งโรจน์ สว่างไสว
รุ่งวิกรัย รุ่ง – วิ – ไกร ค้าขายเจริญ
รุจ รุด รุ่งเรือง สว่าง
รุจินพ รุ – จิ – นบ มีความพอใจใหม่ ๆ มีความรุ่งโรจน์ใหม่ ๆ
โรจนวริทธิ์ โรด – จะ – นะ – วะ – ริด รุ่งเรืองประเสริฐและมีอำนาจ

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ล

ชื่อ สะกด ความหมาย
ลัทธกุลธิบดิ์ ลัด – ทะ – กุน – ทิบ ตระกูลที่ได้เป็นใหญ่
ลัทธพล ลัด – ทะ – พน มีพลัง,ทรงพลัง
ลาภวัต ลาบ – พะ – วัด ผู้อุดมด้วยโชคลาภ
เลอมาน เลอ – มาน สูงสุด เหนือจิตใจ สุดใจ

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ว

ชื่อ สะกด ความหมาย
วชิรวิทย์ วะ – ชิ – ระ – วิด มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
วทัญญู วะ – ทัน – ยู เอื้อเฟื้อ, ใจบุญสุนทาน
วทันยู วะ – ทัน – ยู ผู้ใจบุญสุนทาน
วรกมล วอ – ระ – กะ – มน ผู้มีจิตใจอันประเสริฐ
วรกันต์ วอ – ระ – กัน ผู้ประเสริฐและน่ารัก
วรชน วอ – ระ – ชน ผู้ประเสริฐ
วรชัย วอ – ระ – ไช ชัยชนะดี
วรชิต วอ – ระ – ชิด มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรโชติ วอ – ระ – โชด ผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
วรณ วะ – รน ป้อม กำแพง การป้องกันภัย
วรดร วอ – ระ – ดอน ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น
วรท วะ – รด ผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
วรทย์ วะ – รด ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรทัต วอ – ระ – ทัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ, การให้พร
วรธน วอ – ระ – ทน มีทรัพย์อันประเสริฐ
วรนิพิฐ วอ – ระ – นิ – พิด ผู้ประเสริฐและดำรงมั่น
วรบรรณ วอ – ระ – บัน ประเสริฐด้านหนังสือ, ผู้ฉลาด
วรปรัชญ์ วอ – ระ – ปรัด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
วรพรต วอ – ระ – พรด มีพรตอันประเสริฐ
วรพล วอ – ระ – พน มีกำลังอันประเสริฐ
วรภพ วอ – ระ – พบ มีภพประเสริฐ เกิดมาดี
วรภัทร วอ – ระ – พัด เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง
วรมน วอ – ระ – มน มีใจประเสริฐ
วรเมธ วอ – ระ – เมด ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
วรรณธัช วัน – นะ – ทัด เด่นทางหนังสือ
วรรณลภย์ วัน – ลบ ได้รับเกียรติ, มีชื่อเสียง
วรรณิก วัน – นิก ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เขียน เสมียน
วรวิช วอ – ระ – วิด มีความรู้อันประเสริฐ
วรัชญ์ วะ – รัด ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วรัญชิต วะ – รัน – ชิด มีชัยชนะอันประเสริฐ หรือชนะคนที่ประเสริฐ
วรัญญู วะ – รัน – ยู ผู้รู้อันประเสริฐ, ผู้ตรัสรู้ชอบ
วรัตนถ์ วะ – รัด มีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง
วรัตม์ วะ – รัด ผู้ประเสริฐสุด
วรัท วะ – รัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ผู้ให้พร
วรันธร วะ – รัน – ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร
วรากร วะ – รา – กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ
วรานนท์ วะ – รา – นน รื่นเริงในสิ่งที่ดี
วรายุทธ วะ – รา – ยุด ผู้มีความสามารถในการรบ
วริทธิ์ วะ – ริด ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ
วริทธิ์ธร วะ – ริด – ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ
วริทธิ์นันท์ วะ – ริด – นัน ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ
วรินทร วะ – ริน – ทอน ผู้ประเสริฐและผู้เป็นใหญ่
วรุดม วะ – รุ – ดม ประเสริญและสูงสุด
วรุดม วะ – รุ – ดม ประเสริญและสูงสุด
วรุตม์ วะ – รุด ผู้ประเสริฐสุด
วโรดม วะ – โร – ดม เลิศ, ประเสริฐ
วโรตนม์ วะ – โรด ผู้ประเสริฐสุด
วโรตม์ วะ – โรด ผู้ประเสริฐสุด
วัชพล วัด – ชะ – พน พูดดี, พูดเก่ง
วัทธิกร วัด – ทิ – กอน ทำกำไร
วาทิน วา – ทิน ผู้เล่นดนตรี
วารินาถ วา – ริ – นาด เจ้าแห่งน้ำคือพระวรุณ, เมฆ
วิกรม วิ – กรม พากเพียร ความห้าวหาญ
วิกรานต์ วิ – กราน ผู้ก้าวไปข้างหน้า, กล้าหาญ
วิจักขณ์ วิ – จัก รู้แจ้งฉลาด
วิชชากร วิด – ชา – กอน สร้างความรู้
วิชชาบูรณ์ วิด – ชา – บูน เต็มเปลี่ยมด้วยความรู้
วิชชุกร วิด – ชุ – กอน แสงสายฟ้า
วิชญ์ วิด ผู้รู้ นักปราชญ์
วิชญ์พล วิด – ชะ – พน กำลังของนักปราชญ์
วิชญะ วิด – ชะ – ยะ นักปราชญ์
วิชญาพร วิด – ชะ – ยา – พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
วิชยุตม์ วิด – ชะ – ยุด ชัยชนะอันสูงสุด
วิชวิทย์ วิด – ทะ – วิด มีความรู้หลายอย่าง
วิชานาถ วิ – ชา – นาด มีความรู้เป็นที่พึ่ง
วิชามัย วิ – ชา – ไม สำเร็จได้ด้วยความรู้
วิชาฤทธิ์ วิ – ชา – ริด สำเร็จด้วยความรู้
วิชาวิมล วิ – ชา – วิ – มน มีความรู้หามลทินมิได้ ไร้ความมัวหมองเพราะความรู้
วิญญู วิน – ยู ผู้รู้แจ้ง
วิญญูบูลย์ วิน – ยู – บูน นักปราชญ์ผู้กว้างขวาง
วิดรณ์ วิ – ดอน ข้ามพ้นความทุกข์
วิทิต วิ – ทิต ผู้รู้, ผู้คงแก่เรียน
วิทิต วิ – ทิด ผู้รู้
วิทูร วิ – ทูน ฉลาด,คงแก่เรียน
วิธวิทน์ วิด – ทะ – วิน มีความรู้หลายอย่าง
วิธวินท์ วิด – ทะ – วิน ได้สิ่งแปลก ๆ มีลาภเสมอ
วินิทร วิ – นิด ตื่นเสมอ ขยัน
วิพุธ วิ – พุด ผู้รู้แจ้ง นักปราชญ์
วิภพ วิ – พบ ทรัพย์สมบัติ ความเจริญ
วิภู วิ – พู ผู้เป็นเจ้า
วิมุต วิ – มุด ผู้หลุดพ้นแล้ว
วิรชัช วิ – ระ – ชัด นักรบผู้กล้าหาญ
วิรัญจ์ วิ – รัน ชื่อของพระพรหม
วิรากร วิ – รา – กอน สร้างความกล้าหาญ, บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ
วิริทธิ์พล วิ – ริด – พน มีกำลังคือความสำเร็จอันประเสริฐ
วิวิธชัย วิ – วิด – ทะ – ไช มีชัยชนะหลายอย่าง
วีรกร วี – ระ – กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้า
วีรชิต วี – ระ – ชิด ชัยชนะของคนกล้า วีรบุรุษผู้พิชิต
วีรพรรธน์ วี – ระ – พัน กล้าหาญและเจริญ
วีรัช วี – รัด เกิดจากผู้กล้าหาญ
วีรากร วี – รา – กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ
วีราทร วี – รา – ทอน ความเอื้อเฟื้อของผู้กล้าหาญ
วุฒิชัย วุด – ทิ – ไช ชัยชนะของความเจริญ
วุฒิพร วุด – ทิ – พอน ผู้มีวิชาความรู้อันประเสริฐ
วุฒิภัทร วุด – ทิ – พัด เจริญและดีงาม
เวธน์ เวด ปัญญาเฉียบแหลม
เวโรจน์ เว – โรด ความรุ่งเรือง
แววปราชญ์ แวว – ปราด มีแววของนักปราชญ์
ไวทย์ ไว มีความรู้
ไวทิน ไว – ทิน ผู้รู้
ไวภพ ไว – พบ อำนาจ ความเจริญ
ไววิทย์ ไว – วิด อำนาจ ความเจริญ

 

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ อ

ชื่อ สะกด ความหมาย

 

อกิญจน์ อะ – กิน ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล
อจล อะ – จน ไม่หวั่นไหว
อจลวิชญ์ อะ – จะ – ละ – วิด มีความรู้ไม่หวั่นไหว
อชิตพล อะ – ชิด – พน มีพลังอันไม่มีใครเอาชนะได้
อดิเดช อะ – ดิ – เดด มีกำลังกล้า, พระอาทิตย์
อดิเทพ อะ – ดิ – เทบ เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
อดิรุจ อะ – ดิ – รุด สง่างามยิ่ง
อดิวีระ อะ – ดี – วี – ระ ผู้กล้าหาญยิ่ง
อดีบุณย์ อะ – ดิ – บุน มีความดีมาก
อดีประพล อะ – ดิ – ประ – พน มีอำนาจยิ่ง
อติคุณ อะ – ติ – คุน มีคุณธรรมยิ่ง
อติคุปต์ อะ – ติ – คุบ รักษาไว้ดี
อติจฉันท์ อะ – ติด – ฉัน เป็นที่ยินดียิ่ง
อติชาญ อะ – ติ – ชาน มีความช่ำชองยิ่ง
อติชาติ อะ – ติ – ชาด ผู้เกิดมาดี
อติเทพ อะ – ติ – เทบ เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
อติวิชญ์ อะ – ติ – วิด นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่,ฉลาดยิ่ง
อธิคม อะ – ทิ – คม ประสบผล
อธิคุณ อะ – ทิ – คุน มีความดียิ่ง
อธิชนัน อะ – ทิ – ชะ – นัน กำเนิดเหนือผู้อื่น
อธิเทพ อะ – ทิ – เทบ เทพผู้สูงสุด
อธิป อะ – ทิบ ผู้เป็นใหญ่
อธิภู อะ – ทิ – พู ผู้เป็นใหญ่
อธิยุต อะ – ทิ – ยุด ขวนขวายยิ่ง, ขยันขันแข็งยิ่ง
อธิราช อะ – ทิ – ราด พระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่
อธิวีระ อะ – ทิ – วี – ระ ผู้กล้าหาญยิ่ง
อนณ อะ – นน ผู้ไม่มีหนี้
อนนต์ อะ – นน ไม่มีที่สุด,มากมาย
อนรรฆ อะ – นัก หาค่ามิได้,มีค่ามากมาย
อนวร อะ – นะ – วอน สูงส่งกว่า
อนวัช อะ – นะ – วัด ผู้ไม่มีที่ติ,ไม่มีข้อเสียหาย
อนวัทย์ อะ – นะ – วัด ไม่มีโทษ,ไม่ม่ตำหนิ
อนวิต อะ – นะ – วิด เข้าใจแล้ว ได้รับแล้ว ที่เป็นเจ้าของ
อนันต์เทพ อะ – นัน – เทบ เทพคือพระวิษณุ พระศิวะ
อนันยช อะ – นัน – ยด เกิดมาเป็นที่หนึ่ง
อนาทีนพ อะ – นา – ที – นบ ไม่มีที่ติ
อนาวิล อะ – นา – วิน ไม่เคร้าหมอง,ผ่องใส
อนิก อะ – นิก กองทัพ
อนินทัต อะ – นิน – ทัด ปราศจากมลทิน,ไม่มีที่ติ
อนิรชิต อะ – นิ – ระ – ชิด ไม่มีอะไรชนะได้
อนิวัต อะ – นิ – วัด ผู้ไม่หวนกลับ (สู่ความชั่ว)
อนิวัตติ์ อะ – นิ – วัด การไม่หวนกลับ (สู่ความชั่ว)
อนิวัติ อะ – นิ – วัด ผู้ไม่หวนกลับ (สู่ความชั่ว)
อนุกิตติ อะ – นุ – กิด – ติ การสรรเสริญ
อนุชิต อะ – นุ – ชิด ชนะเสมอ
อนุตร อะ – นุด ผู้ประเสริฐ, ยอดเยี่ยม
อนุทัย อะ – นุ – ไท ความกรุณา ความใจดี
อนุนันท์ อะ – นุ – นัน สนุกสนาน ร่าเริง
อนุนัย อะ – นุ – ไน ความเป็นมิตร
อนุพนธ์ อะ – นุ – พน เกี่ยวพัน,ติดดามมั่นคง
อนุพัทธ์ อะ – นุ – พัด ผูกพันไว้
อนุพันธ์ อะ – นุ – พัน มีความผูกพัน
อนุภพ อะ – นุ – พบ ความรู้ ความเข้าใจ
อนุภัทร อะ – นุ – พัด เจริญเนือง ๆ ดีงามอยู่เสมอ
อนุภูต อะ – นุ – พูด ชื่นชม
อนุมาทย์ อะ – นุ – มาด ควรสรรเสริญ
อนุยุต อะ – นุ – ยุด ผู้ขวนขวาย,ผู้ขยัน
อนุวันท์ อะ – นุ – วัน สรรเสริญ
อนุวิท อะ – นุ – วิด รู้แจ้ง,รู้ทะลุปรุโปร่ง
อเนกคุณ อะ – เหนก – คุน มีคุณความดีมากมาย
อภิชน อะ – พิ – ชน ผู้สืบมาจากสกุลสูง
อภิชัจ อะ – พิ – ชัด มีชาติสูง
อภิชัย อะ – พิ – ไช ผู้มีชัยชนะเหนือใคร
อภิชาต อะ – พิ – ชาด ผู้เกิดมาในสกุลดี
อภิชิต อะ – พิ – ชิด ชนะแล้ว
อภินพ อะ – พิ – นบ สดชื่น
อภินัทธ์ อะ – พิ – นัด ผูกพันยิ่ง,เป็นที่รักที่ผูกพันอย่างยิ่ง
อภินันท์ อะ – พิ – นัน ความยินดียิ่ง,ความดีใจยิ่ง
อภิบาล อะ – พิ – บาน ผู้คุ้มครอง,ผู้ปกป้อง
อภิบูรณ์ อะ – พิ – บูน ที่เอาชนะได้ ทำให้เต็ม
อภิปัญญา อะ – พิ – ปัน – ยา มีปัญญายิ่ง
อภิภพ อะ – พิ – พบ ที่มีอำนาจ ที่มีชัยชนะ
อภิภู อะ – พิ – พู มีอำนาจเหนือ
อภิมัต อะ – พิ – มัด เป็นที่รัก
อภิมัน อะ – พิ – มัน ยินดีด้วย
อภิมุข อะ – พิ – มุก ผู้เป็นหัวหน้า
อภิยุกต์ อะ – พิ – ยุก ที่ชำนาญ คงแก่เรียนมีชื่อเสียง
อภิรมย์ อะ – พิ – รม รื่นเริง, ยินดี
อภิรักต์ อะ – พิ – รัก ภิกดีต่อ ผูกพันไว้
อภิวิชญ์ อะ – พิ – วิด ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง, ผู้ฉลาด
อภิวินิต อะ – พิ – วิ – นิด ประพฤติดี บริสุทธิ์
อภิวุฒิ อะ – พิ – วุด การเพิ่มขึ้น,ความเจริญ
อภีตวัต อะ – พี – ตะ – วัด ไม่กลัว
อภูดม อะ – พู – ดม อัศจรรย์ยิ่ง
อมรวัต อะ – มะ – ระ – วัด ดุจเทวดา
อมลณัฐ อะ – มน – นัด นักปราชญ์ผู้ไร้มนทิน
อมิตคุณ อะ – มิด – ตะ – คุณ มีความดีล้นเหลือ
อมิตเดช อะ – มิด – ตะ – เดด มีอำนาจมาก
อมิตโพธิ อะ – มิด – ตะ – โพ มีปัญญามาก
อยวัต อะ – ยะ – วัด มีโชค,มีความสุข
อยุทธ์ อะ – ยุด ผู้ไม่เคยแพ้
อรชัตว์ ออ – ระ – ชัด ความมีสุขภาพดี
อรรคพล อัก – คะ – พน มีกำลังเป็นเลิศ
อรรจกร อัด – จะ – กอน ที่ให้การสรรเสริญเคารพนับถือ
อรรจธร อัด – จะ – ทอน ที่ทรงไว้ซึ่งคำสรรเสริญ หรือแสงเรืองรอง
อรรจน์ อัด เครื่องบูชา
อรรจน์วิจิตร อัด – จะ – วิ – จิด รู้แจ้งและน่ายกย่องบูชา
อรรณวินทร์ อัน – นะ – วิน เจ้าทะเล เป็นใหญ่เหนือทะเล
อรรถกฤต อัด – ถะ – กริด ที่ให้ทรัพย์และผลประโยชน์
อรรถชาติ อัด – ถะ – ชาด ผู้เกิดในกองทรัพย์, กองเงินกองทอง
อรรถมาตร อัด – ถะ – มาด ทรัพย์สมบัติเงินทอง
อรรถวัติ อัด – ถะ – วัด มั่งคั่ง
อรรถวาท อัด – ถะ – วาด สรรเสริญ
อรรถวิท อัด – ถะ – วิด ผู้รู้ข้อความ,ผู้รู้หลักการ
อรรลาภ อัด – ถะ – ลาบ การได้มาซึ่งทรัพย์
อรัญชัย อะ – รัน – ไช ชัยชนะอันรวดเร็วแก่ศัตรู, มีชัยอันรวดเร็ว
อริชัย อะ – ริ – ไช ชนะศัตรู
อริญชย์ อะ – ริน ผู้ชนะศัตรู
อริญชัย อะ – ริน – ไช ผู้ชนะศัตรู
อริย์ธัช อะ – ริ – ทัด ธงของพระอริยะ,เครื่องหมายอันประเสริฐ
อรุช อะ – รุด ผู้ไม่มีอะไรเสียดแทง,ไม่มีโรค
อรุณโรจน์ อะ – รุน – โรด รุ่งเรืองดั่งยามเช้า
อลพ อะ – ลบ นักดนตรี
อวัช อะ – วัด ไม่มีโทษ,ไม่มีที่ติ
อัคคเดช อัก – คะ – เดด ความสง่างาม,ความยิ่งใหญ่,ความดีเลิศ
อัคคัญญ์ อัก – คัน สูงสุด
อัครชัย อัก – คระ – ไช มีชัยอันประเสริฐ
อัครดนัย อัก – คระ – ไน ลูกผู้เด่นเป็นเยี่ยม
อัครพนธ์ อัก – คระ – พน ผูกพันกับผู้เป็นเลิศ
อัครวัต อัก – คระ – วัด อยู่ที่ยอด เด่นเป็นยอด
อัครวินท์ อัก – คระ – วิน ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ
อัครวีระ อัก – คระ – วี – ระ ผู้ชนะเลิศ
อัจกิต อัด – จะ – กิต แน่นแฟ้น
อัจฉริยะ อัด – ฉะ – ริ – ยะ ความสามารถพิเศษ,น่าพิศวง
อัจฉิน อัด – ฉิน ไม่ขาดสาย
อัจยุต อัด – จะ – ยุด ชื่อพระวิษณุ พระกฤษณะ
อัชนโชติ อัด – ชะ – นะ – โชด แสงแห่งพระพรหม
อัฑฒ์ อัด ชายผู้ร่ำรวย
อัตรคุปต์ อัด – ตระ – คุบ คุ้มครองตน,ปกครองตน
อาจิต อา – จิด สะสมแล้ว
อาชนเทพ อาด – ชะ – นะ – เทบ เทพแต่กำเนิด
อาชยน อาด – ชะ – ยน ความมีชัยชนะ
อาชยัน อาด – ชะ – ยัน ชัยชนะ
อาชว์ อาด ความซื่อตรง
อาชวิน อาด – ชะ – วิน ผู้มีความซื่อตรง
อาชัญ อา – ชัน บุรุษอาชาไนย หมายถึงคนที่ดียิ่ง
อาฒกร อา – นะ – กอน ผู้สร้างอำนาจ
อาณกร อา – นะ – กอน ผู้สร้างอำนาจ
อาณัติ อา – นัด การบังคับบัญชา
อาณันย์ อา – นัน ความไม่มีหนี้
อาตมธัย อา – ตะ – มะ – ไท การชนะตนเอง
อาทฤต อา – ทริด เอาใจใส่,มีความคิด
อาทิเทพ อา – ทิ – เทบ บรรพเทวดา
อาทินันท์ อา – ทิ – นัน ลูกชายคนแรก
อาธิไท อา – ทิ – ไท เกี่ยวกับเทวดา
อานนท์ อา – นน ความเพลิดเพลิน
อานพ อา – นบ เมตตากรุณาแก่ผู้คน
อานัณย์ อา – นัน ความไม่มีหนี้
อานันตยา อา – นัน – ตะ – ยา ความเป็นอมตะ ไม่มีที่สิ้นสุด
อานันท์ อา – นัน ความบันเทิง,ความปลื้มใจ
อานันท์ปภา อา – นัน – ปะ – พา แสงแห่งความสุข ความเพลิดเพลินยินดี
อาเนช อา – เนด ไม่หวั่นไหว,มั่นคง
อาภูติ อา – พู – ติ กำลังอำนาจ
อาโภค อา – โพก อำนาจ
อาโมท อา – โมด ยินดี
อายุธ อา – ยุด อาวุธ,เครื่องรบ
อายุวัต อา – ยุ – วัด มีอายุยืน
อาโยชน์ อา – โยด อำนวยให้
อารชวิน อา – ระ – ชะ – วิน ซื่อสัตย์
อาริต อา – ริด ได้รับการสรรเสริญ
อิทธิกร อิด – ทิ – กอน ผู้สร้างความสำเร็จ
อิทธิชัย อิด – ทิ – ไช ชนะด้วยฤทธิ์
อิทธินพ อิด – ทิ – นบ มีความสำเร็จใหม่ๆ
อินทรชาล อิน – ทอ – ระ – ชาน ข่ายของพระอินทร์ อาวุธของอรชุน
อินทรายุธ อิน – ทรา – ยุด อาวุธพระอินทร์,รุ้ง
อินทัช อิน – ทัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่
อุชุกร อุ – ชุ – กอน คนซื่อตรงที่รุ่งเรือง,ทำให้ตรง
อุตรเดช อุด – ตะ – ระ – เดด มีเดชยิ่งใหญ่
อุตโรตร์ อุด – ตะ – โรด สูงยิ่งๆ เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป
อุทวิทธ์ อุด – ทะ – วิด สูง ยกขึ้นสูง
อุทัค อุ – ทัก ผู้เบิกบานใจ
อุภัยกร อุ – ไพ – กอน กระทำหรือเป็นผลทั้งสอง
อุภัยวิทย์ อุ – ไพ – ยะ – วิด ความรู้สองด้านทั้งทางโลกทางธรรม
เอกฉัท เอก – กะ – ฉัด ยินดีในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เอกธนิน เอก – ทะ – นิน ได้รับทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่ง
เอกนฤน เอก – นะ – ริน คนดีเยี่ยมคนเดียวเท่านั้น
เอกประภู เอก – ประ – พู มีอำนาจเป็นหนึ่ง
เอกภพ เอก – กะ – พบ เป็นหนึ่งในภพ,ความเป็นหนึ่ง
เอกภาวิน เอก – กะ – พา – วิน มีสัจ
เอกวีระ เอก – กะ – วี – ระ ยอดผู้กล้าหาญ
เอกองค์ เอก – อง ศรีษะ ชื่อดาวพระพุธ พระวิษณุ
เอกอัคร เอก – อัก มีชื่อเสียง
เอกอัครจรัล เอก – อัก – จะ – รัน ก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่และเป็นที่หนึ่ง
เอดาวัต เอ – ดา – วัด ผู้ยิ่งใหญ่
โอชวิน โอ – ชะ – วิน เรืองอำนาจ
โอบกิจ โอบกิจ เอากิจธุระ,เอาใจใส่ในหน้าที่

 

จบไปแล้วกับรวม “ชื่อลูกชาย” ซึ่งเป็น ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ตั้งแต่ ก-ฮ ส่วน “ชื่อลูกสาว” ที่เป็น ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ จะมีชื่ออะไรบ้าง ตามมาดูกันเลยค่ะ…ดังนี้ 

Summary
Review Date
Reviewed Item
ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคลวันอาทิตย์ ชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์ ชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up