ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย คนเกิดวันพุธกลางคืน เป็นมงคลทั้งลูกสาวลูกชาย

event
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ถ

ชื่อ สะกด

ความหมาย

ถนิต ถะ – นิด เสียงฟ้าคำรณ
ถิรคุณ ถิ – ระ – คุณ มีคุณธรรมมั่นคง
ถิรธนา ถิ – ระ – ทะ – นา มั่นคงในทรัพย์
ถิรวิทย์ ถิ – ระ – วิด มีความรู้มั่นคง

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ท

ชื่อ สะกด

ความหมาย

ทยากร ทะ – ยา – กอน บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
ทักษ์ ทัก ขยัน ฉลาด มีทักษะ
ทักษ์ดนัย ทัก – ดะ – ไน ลูกชายผู้ฉลาด
ทัชชกร ทัด – ชะ – กอน สร้างสิ่งที่ควรให้
ทัดธน ทัด – ทน ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้
ทัตสรวง ทัด – สวง สวรรค์ประทานมา
ทิวัตถ์ ทิ – วัด มีความสำเร็จเป็นเลิศ
ทิศากร ทิ – สา – กอน ชี้ทิศ, แสดงทิศ
เทวทิณณ์ เท – วะ – ทิน เทพประทาน
เทวิษฎ์ เท – วิด ที่ปราถนาของเทวดา
ไทวิชญ์ ไท – วิด อิสระด้านความรู้

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ธ

ชื่อ สะกด

ความหมาย

ธนกฤติ ทะ – นะ – กริด สร้างทรัพย์ ทำเงิน
ธนชิต ทะ – นะ – ชิด ชนะด้วยทรัพย์
ธนโชติ ทะ – นะ – โชด รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
ธนดล ทะ – นะ – ดน บันดาลทรัพย์
ธนทัต ทะ – นะ – ทัด มีทรัพย์
ธนนท์ ทะ – นน มั่นคงยินดี
ธนวัฒน์ ทะ – นะ – วัด เจริญด้วยทรัพย์
ธนวัต ทะ – นะ – วัด มีทรัพย์
ธนวันต์ ทะ – นะ – วัน มีทรัพย์
ธนวิชญ์ ทะ – นะ – วิด มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธนวินท์ ทะ – นะ – วิน ได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์
ธนะดี ทะ – นะ – ดี ทรัพย์ดี
ธนัช ทะ – นัด เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
ธนัชชา ทะ – นัด – ชา เกิดจากทรัพย์
ธนัชญ์ ทะ – นัด รู้เรื่องทรัพย์สมบัติ
ธนัฐ ทะ – นัด ดำรงค์อย่างมีทรัพย์
ธนัตถ์ ทะ – นัด สำเร็จด้วยทรัพย์
ธนัท ทะ – นัด ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
ธนันณัฏฐ์ ทะ – นัน – นัด ปราชญ์ผู้มีทรัพย์
ธนา ทะ – นา ทรัพย์สิน,มั่งคั่ง
ธนาชาญ ทะ – นา – ชาน ชำนาญในเรื่องทรัพย์
ธนาดุล ทะ – นา – ดุน มีทรัพย์นับไม่ได้ มีทรัพย์มาก
ธนิก ทะ – นิก มีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย
ธนิน ทะ – นิน มีทรัพย์
ธนิวิศัลย์ ทะ – นิ – วิ – สัน มีทรัพย์และไม่มีทุกข์ร้อน
ธยศ ทะ – ยด มีความรู้เป็นยศ
ธยาน์ ทะ – ยา ปัญญาแห่งพินิจ
ธรนันท์ ทอ – ระ – นัน ทรงไว้ซึ่งความบันเทิง ทรงไว้
ธฤต ทะ – ริด มั่นคง ตั้งมั่น
ธัชชัย ทัด – ไช ธงชัย
ธัชนนท์ ทัด – ชะ – นน มีความบันเทิงเป็นธงชัย
ธัชวรรธน์ ทัช – ชะ – วัด ธงแห่งความเจริญ
ธัญกร ทัน – ยะ – กอน เสริมสร้างสิริมงคล
ธาวัน ทา – วัน วิ่ง ว่องไว บริสุทธิ์
ธาวิต ทา – วิด บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
ธาวิน ทา – วิน ผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
ธำรง ทำ – รง ทรงไว้
ธิติ ทิ – ติ ความเพียร ความรู้ ความอดทน
ธิติวุฒิ ทิ – ต – วุด เจริญด้วยความเพียร ความอดทน ความรู้
ธิติสรณ์ ทิ – ติ – สอน พึ่งความเพียร ความอดทน ความรู้
ธิติสรรค์ ทิ – ติ – สัน สร้างสรรค์ค์ความเพียร ความอดทน ความรู้
ธิษณ์ ทิด ฉลาด
ธิษณาธร ทิด – สะ – นา – ทอน ทรงความรู้ความเข้าใจ
ธีเดช ที – เดด มีเดชคือความรู้ มีความรู้เป็นเดช
ธีทัต ที – ทัด ให้ปัญญา
ธีธัช ที – ทัด แนะนำด้วยความรู้
ธียศ ที – ยด มีความรู้เป็นอำนาจ
ธีร์การุณ ที – กา – รุน ปราชญ์ผู้มีเมตตา
ธีรโชติ ที – ระ – โชด ความรุ่งเรืองของปราชญ์
ธีร์ไชยารัตน์ ที – ไช – ยา – รัด ปราชย์ผู้ยิ่งใหญ่และเจริญกว่า
ธีรดนย์ ที – ระ – ดน ลูกชายผู้เป็นปราชญ์
ธีร์ธนิตย์ ที – ทะ – นิด ปราชญ์ผู้มั่นคงเป็นนิตย์
ธีร์ธเนส ที – ทะ – เนด ปราชญ์ผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์
ธีร์ธวัช ที – ทะ – วัด นักปราชญ์ผู้เป็นดุจธงชัย
ธีร์ธัญนนท์ ที – ทัน – ยะ – นน ปราชญ์ผู้มีโชคและความยินดี
ธีรนัย ที – ระ – ไน นโยบายของนักปราชญ์ การแนะนำของนักปราชญ์
ธีรไนย ที – ระ – ไน ผู้ที่นักปราชญ์พึ่งแนะนำ
ธีร์วรณัฐ ธี – วะ – ระ – นัด ปราชญ์ผู้รู้ผู้ประเสริฐ
ธีร์ศรุต ที – สะ – รุด ปราชญ์ผู้รู้แจ้ง
ธีร์สิรธนัศ ที – สิ – ระ – ทะ – นัด ปราชญ์ผู้เป็นยอดและเป็นเจ้าแห่งทรัพย์
ธีร์สุด ที – สุด ลูกนักปราชญ์
ธีระนิตย์ ที – ระ – นิด ฉลาดเสมอไป
ธีรัช ที – รัด เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์
ธีราทร ที – รา – ทอน เอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์
ธีริทธ์ ที – ริด นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
ธีรุตน์ ที – รุด นักปราชญ์ผู้สูงสุด
ธีวสุ ที – วะ – สุ ทั้งฉลาดทั้งมีทรัพย์
ธุวชิต ทุ – วะ – ชิด ชนะเป็นนิตย์
ธุวนิช ทุ – วะ – นิด มีความรู้ยั่งยืน
ธุวานันท์ ทุ – วา – นัน มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up