แบบฝึกหัดอนุบาล 3

แจกฟรี! แบบฝึกหัดอนุบาล 3 กว่า 100+ แผ่น เน้นพัฒนาทักษะการคิด

event
แบบฝึกหัดอนุบาล 3
แบบฝึกหัดอนุบาล 3

สำหรับ แบบฝึกหัดอนุบาล3 ที่ ทีมแม่ ABK รวบรวมมาให้เป็น แบบฝึกการพัฒนาทักษะการคิด เพื่อฝึกฝนและทดสอบดูว่า ลูกวัย 5 ขวบ ที่อยู่ชั้น อนุบาล 3 นั้น จะมีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ได้ดีหรือไม่ รวมไปถึงการมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย ซึ่งมีทั้งหมด 8 ชุดด้วยกัน โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพ เซฟออกมาแล้วปริ้น เพื่อให้ลูกฝึกทำได้เลยค่ะ

แบบฝึกหัดอนุบาล 3 เรื่อง ความเหมือน

แบบฝึกหัดอนุบาล3  เรื่อง ความแตกต่าง

แบบฝึกหัดอนุบาล3  เรื่อง การเรียงลาดับ-ขนาด

แบบฝึกหัดอนุบาล3 เรื่อง การจาแนกและการจัดกลุ่ม

แบบฝึกหัดอนุบาล3 เรื่อง การหาความสัมพันธ์

แบบฝึกหัดอนุบาล3  เรื่อง การเรียงลาดับ-เหตุการณ์

แบบฝึกหัดอนุบาล3 เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์

แบบฝึกหัดอนุบาล3 เรื่อง การแก้ไขปัญหาและเหตุผล

ขอบคุณไฟล์ แบบฝึกหัดอนุบาล3  พัฒนาทักษะการคิด จากโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ดาวน์โหลดต่อ >> ” แบบฝึกหัดอนุบาล3 เน้นฝึกทักษะ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์” คลิกหน้า 3

keyboard_arrow_up