ความสามารถพิเศษ

ความสามารถพิเศษ กับอาชีพในอนาคตของลูกน้อย

Alternative Textaccount_circle
event
ความสามารถพิเศษ
ความสามารถพิเศษ

คนทุกคนมีศักยภาพในแต่ละด้านไม่เท่ากัน นั่นเป็นส่วนผสมที่ทำให้เด็กๆ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เด็กบางคนมี ความสามารถพิเศษ ตั้งแต่ 2 ด้านขึ้นไป หากพวกเขาได้รับการส่งเสริมที่เหมาะสม ก็จะสามารถพัฒนาความสามารถและความถนัดที่เขามีอยู่ให้แสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่

ความสามารถพิเศษ 9 ด้านที่ต้องเรียนรู้และพัฒนา

1.ด้านภาษา มีความสามารถสูงในการใช้ภาษา เข้าใจคำสั่งและความหมายของคำ ชอบอ่าน เขียน เล่าเรื่อง อธิบายได้ชัดเจน ชอบสอน ชอบเรียนรู้ มีอารมณ์ขัน ความจำดี

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะจะพัฒนาเป็นบุคคลที่มีความสามารถ เป็นนักเล่านิทาน นักพูด นักการเมือง นักเขียนบทละคร บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ นักประดิษฐ์

2.ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ มีความสามารถสูงในการใช้ตัวเลข การเห็นความสัมพันธ์แบบแผนตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรม และการคิดเป็นเหตุเป็นผล การคิดคาดการณ์ สามารถจำสิ่งที่เป็นแบบแผนที่เป็นนามธรรมได้ มีเหตุผลเชิงสรุปความ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะจะพัฒนาเป็นนักคิด นักตรรกศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ และนักจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3.ด้านดนตรมีความสามารถสูงด้านดนตรี ชอบร้องเพลง ฟังเพลง ชอบเล่นดนตรี ตอบสนองต่อเสียงเพลง แยกแยะจำทำนอง เรียนรู้จังหวะดนตรีจังหวะเสียงได้ดี รู้จักโครงสร้างของดนตรี ไวต่อเสียง คิดท่วงทำนองจังหวะได้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะจะพัฒนาเป็นนักดนตรี นักแต่งเพลง วาทยกร นักวิจารณ์ดนตรี

ความสามารถพิเศษ

4.ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว มีความสามารถสูงในการใช้ร่างกายของตนเองแสดงความคิด ความรู้ สึก สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย รู้จักส่วนต่างๆ ของร่างกาย และสามารถแสดงออกได้ ชอบการเคลื่อนไหว สัมผัส พูด และใช้ภาษาทางกาย ทำกิจกรรมที่ต้องใช้ร่างกาย เช่น กีฬา เต้นรำ การแสดง และการประดิษฐ์ได้ดี มีความสามารถในการแสดงท่าทาง เรียนรู้ได้ดีถ้ามีโอกาสสัมผัส และเคลื่อนไหว

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะจะพัฒนาเป็นนักประดิษฐ์ นักเต้นรำ นักกีฬา ศัลยแพทย์ นักแสดง

5.ด้านมิติ มีความสามารถสูงในการมองเห็นความสัมพันธ์ของพื้นที่ มองเห็นแง่มุมต่างๆ ได้ สามารถแสดงออกด้วยภาพ มองเห็นรูปลักษณ์ของสิ่งต่างๆ สามารถหาทิศทางได้ จัดรูปฟอร์มต่างๆ ในสมองได้ดี มีจินตนาการดี มองเห็นการเปลี่ยนแปลง อ่านแผนที่แผนภูมิได้ดี เรียนรู้ได้ดีถ้าได้ใช้จินตนาการ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะจะพัฒนาเป็นนักเดินเรือ นักบิน ประติมากร ศิลปิน นักวาดภาพ และสถาปนิก

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่าน “ความสามารถพิเศษ กับอาชีพในอนาคตของลูกน้อย” (ต่อ) คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up