ไว้ผมยาว

เฮได้! เด็กนักเรียนชาย-หญิง “ไว้ผมยาว” ได้ ไม่ผิดกฎ!

Alternative Textaccount_circle
event
ไว้ผมยาว
ไว้ผมยาว

กระทรวงศึกษาธิการไฟเขียว ออกกฎระเบียบใหม่ ให้นักเรียน ไว้ผมยาว-สั้นก็ได้ แต่ห้ามไม่ให้ดัด ย้อมสี ไว้หนวดเครา หรือตัดแต่งเป็นลวดลายที่ไม่เหมาะสม

เฮ!! เด็กนักเรียนชาย-หญิง “ไว้ผมยาว” ได้ ไม่ผิดกฎ!

เด็กนักเรียนทุกคน ย่อมอยากที่จะมีสิทธิ์ในการเลือกทรงผมของตัวเอง โดยที่ผ่านมาจะต้องปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน และกฎของแทบทุกโรงเรียน มักจะให้เด็กนักเรียนชายและหญิงไว้ผมสั้น ซึ่งจากกฎดังกล่าว ทางกระทรวงศึกษาธิการมักจะได้รับการร้องเรียนว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของนักเรียน ดังนั้น ทางศธ. จึงได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดทรงผมของนักเรียนไว้ ดังนี้

ในวันที่ 1 พ.ค. 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการของสถานศึกษา มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวมทั้งเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563”

ข้อ2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ “นักเรียน” หมายความว่า บุคคลซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาในสังกัดหรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เว้นแต่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ “หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

ข้อ 4 นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้
(1) นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย
(2) นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย

ข้อ 5 นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้

 1. ดัดผม
 2. ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม
 3. ไว้หนวดหรือเครา
 4. การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

ข้อ 6 ความในข้อ 4 และข้อ 5 มิให้นำมาใช้บังคับแก่นักเรียนที่มีเหตุผลความจำเป็นในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนหรือการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต

ข้อ 7 ภายใต้บังคับข้อ 4 ให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้ยึดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น

ข้อ 8 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

เมื่อสามารถไว้ผมยาวได้แล้ว การดูแลผมให้ลูกนั้นจึงมีความสำคัญ เพราะเมื่อลูกมีผมยาว ก็ง่ายต่อการที่ผมจะยุ่งและพันกัน ผมชี้ฟู ผมเสีย ผมแตกปลาย รวมถึงหากดูแลความสะอาดได้ไม่ทั่วถึง ก็อาจทำให้ลูกมีเหาได้ ดังนั้น เราจึงมีเคล็ดลับในการดูแลผมให้ลูกสาวและลูกชายมาฝากกันค่ะ

ดูแลผมลูก
ดูแลผมลูก
 1. เลือกใช้แชมพู – ครีมนวดให้เหมาะกับช่วงวัยและสภาพเส้นผม เพราะผิวหนังของเด็กแต่ละวัยมีความบอบบางไม่เท่ากัน ในเด็กเล็กและเด็กโต ที่ผิวมีความบอบบางมาก จึงไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีมากไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระคายเคือง และนอกจากช่วงอายุแล้ว สภาพเส้นผมก็เป็นอีก 1 ปัจจัยที่คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงถึง โดยปัจจัยที่ทำให้เส้นผมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนั้นขึ้นอยู่กับ 1. กรรมพันธุ์ 2. อาหาร 3. การใช้ยาและโรคบางชนิด 4. ความเครียด 5. มลภาวะ และ 6. การใช้ชีวิต ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรอ่านฉลากก่อนซื้อทุกครั้งว่าแชมพู – ครีมนวดที่กำลังจะซื้อนั้น เหมาะกับอายุเท่าไรขึ้นไป และเหมาะกับสภาพเส้นผมแบบไหน
 2. สระผม – นวดผม อย่างถูกวิธี เด็กวัยซนจำเป็นต้องสระผมบ่อย ๆ เพราะทั้งเหงื่อทั้งฝุ่นทำให้ผมสกปรกได้ง่าย แต่การสระผมผิด ๆ ก็อาจทำให้เส้มผมเสียได้ คุณพ่อคุณแม่จึงควรสระผมให้ลูกตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • ล้างผมจนชุ่มทั้งศีรษะ น้ำจะช่วยชะล้างน้ำมันบนหนังศีรษะและเปิดรูขุมขนบนหนังศีรษะ หากลูกผมยุ่งมาก ควรหวีผมก่อนสระผม หรือจะลงแชมพูก่อนหวีผมก็ได้ แล้วจึงค่อยสระผม
  • ทาแชมพูลงบนผม วิธีทาแชมพูได้อย่างมีประสิทธิผลคือ การทาแชมพูบนหนังศีรษะหรือใกล้กับรากผม แล้วทำให้เกิดฟองโดยเริ่มจากรากผมไปยังปลายผม ที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพราะว่าเส้นผมที่ใกล้กับหนังศีรษะมากที่สุดมีแนวโน้มที่จะมันที่สุด ดังนั้นเราจำเป็นต้องทำความสะอาดบริเวณนี้ให้มากขึ้น ในขณะที่ปลายผมมีอายุมากที่สุด และอาจแห้งมากกว่าหรือแม้แต่เสียหายเมื่อเทียบกับส่วนอื่นของเส้นผม ซึ่งผมส่วนนี้อาจเปราะบางและไม่ทนต่อการตีฟองและถูอย่างแรง
  • อย่ามองข้ามการนวดผม โดยต้องนวดผมให้ถูกวิธี คือ นวดบริเวณปลายผม เพราะปลายผมเป็นส่วนที่อาจไม่ได้รับสารอาหารมาเลี้ยงเพียงพอ โดยเฉพาะผู้ที่ไว้ผมยาวมาก มักพบปัญหาผมแตกปลาย จึงควรใช้ครีมนวดผมเป็นตัวช่วย
  • ใช้น้ำเย็นล้างเส้นผม เพราะน้ำเย็นจะช่วยปิดเกล็ดผม
 3. เช็ดผม – หวีผมให้ลูกอย่างถูกต้อง ควรเช็ดตามแนวดิ่งของเส้นผม ไม่ออกแรงขยี้ เพราะจะทำให้เกล็ดผมเปิด ผมสูญเสียสารอาหารที่ไปหล่อเลี้ยง และถ้าจะหวีผมตอนผมเปียก ควรเลือกใช้หวีที่แปรงซี่ห่าง ๆ หรือหวีที่มีพลาสติกหุ้มปลายเหมือนหัวไม้ขีด หากจะใช้ไดร์เป่าผม ควรเลือกใช้ลมแบบเย็นและเบอร์เบาที่สุด สำหรับการหวีผมตอนผมแห้ง ควรใช้มือจับโคนผมลูกแล้วค่อยหวี เพื่อลดแรงดึงที่หนังศีรษะ
 4. การทำผม – การดูแลและบำรุงเส้นผม การทำผม ไม่ควรมัดหรือถักเปียแน่นเกินไป ควรกินอาหารที่มีส่วนช่วยลำรุงเส้นผม เช่น อาหารที่มีโปรตีน วิตามินบี ฟอสฟอรัส และแคลเซียม เป็นต้น

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

ทำผมลูกสาวไปโรงเรียน 30 ทรง แสนง่าย (มีคลิป)

20 ทรงผมสุดน่ารัก สำหรับลูกสาว พร้อมเคล็ดลับสำหรับลูกสาวผมน้อย

หล่อโดนใจแม่! 50 ทรงผมผู้ชาย สุดฮิตประจำปี “พ่อลูก” ควรตัดคู่กัน!

ลูกผมน้อย คุณแม่ช่วยได้ด้วย 5 วิธีนี้!

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/103/T_0006.PDF, www.posttoday.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X momrathon