ยาพาราเซตามอล

แม่เช็กเลย 25 ตำรับ ยาพาราเซตามอล ถูกระงับทันที ป้องกันแพ้ยา พิษต่อตับ รับยาเกินขนาด

account_circle
event
ยาพาราเซตามอล
ยาพาราเซตามอล

แม่ต้องรู้!!  ประกาศถอดถอน 25 ตำรับยา ที่มี ยาพาราเซตามอล เป็นส่วนผสม หลังพบผู้ใช้เกิดอาการแพ้ยา เป็นพิษต่อตับ และได้รับยาเกินขนาด โดยเฉพาะบางคนที่กินยาร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต

ด่วน! ประกาศระงับ ยาพาราเซตามอล 25 ตำรับ หลังพบเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ คำสั่งกระทรวงสาธารณสุช ที่ 780/2562 เรื่องเพิกถอนทะเบียนตำรับยา  โดยระบุว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ปรากฏพบปัญหาจากการใช้ ยาพาราเซตามอล มากขึ้น โดยพบทั้งอาการไม่พึงประสงค์ในลักษณะการแพ้ยา และอาการผลข้างเคียง เช่น การเกิดพิษต่อตับ จากการใช้ยา ไม่เหมาะสม การได้รับยาซ้ำซ้อน การใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจ หรือการใช้ยาร่วมกับการดื่มเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดอัน ตรายต่อผู้บริโภค เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย ของผู้ใช้ยา

ยาพาราเซตามอล

ภายหลังจากได้มีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยา หรือผู้รับอนุญาตนําหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งมี ยาพาราเซตามอล เป็นส่วนประกอบชนิดรับประทาน (ทั้งชนิดเม็ดและน้ำ) ไปแก้ไขฉลาก และเอกสาร กํากับยาตามกำหนด แต่ปรากฏว่าผู้รับอนุญาตไม่ดําเนินการแก้ไขทะเบียนตํารับยาดังกล่าวให้เป็นไปตามคําสั่งข้างต้นจํานวน 25 ตํารับ จึงอาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยาได้

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนํา ของคณะกรรม การยาในการประชุมครั้งที่ 389-3/2562 เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2562จึงมีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ ชนิดรับประทาน จํานวน 25 ตํารับ ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้

ยาพาราเซตามอล

ก่อนกรณีที่หน้านี้ทาง องค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา (USFDA) มีคำสั่งยกเลิกทะเบียน ยาพาราเซตามอล เฉพาะสูตรผสมตามใบสั่งยา (Precription combination durg products) ซึ่งมีปริมาณของพาราเซดามอนเกินกว่า 325 มิลลิกัม เพราะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อตับ  ทางคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของไทยเองได้เฝ้าระวังพิจารณาตำรับยาต่างๆอย่างใกล้ชิด

ยาพาราเซตามอล

โดยเป็นการศึกษาขนาดยา วิธีใช้ สูตรคำรับยาเดี่ยวและสูตรตำรับยาผสม ร่วมพิจารณากับข้อมูลการพิจารณายกเลิกทะเบียนยาสูตรผสมของ USFDA ด้วย เพื่อปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับคนไทย และลดปัญหาอันตรายจากการใช้ยา

ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ระบุว่า อย.มีกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ยาทุกตำรับที่มีส่วนผสมของพาราเซตามอล ต้องแสดงข้อความคำเตือนเกี่ยวกับพิษต่อตับให้ผู้บริโภครับทราบ พร้อมกับข้อแนะนำไม่ให้กินยาติดต่อกันเกิน 5 วัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการกินยานานเกินไป และเกินขนาด

 อ่านข้อควรระวังเมื่อกินพายาราเซตามอล หน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up