MOM INFLUENCER CONTEST SEASON 3

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเข้ารอบ รอบที่ 1 MOM INFLUENCER CONTEST SEASON 3

event
MOM INFLUENCER CONTEST SEASON 3
MOM INFLUENCER CONTEST SEASON 3

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเข้ารอบ รอบที่ 1 MOM INFLUENCER CONTEST SEASON 3 กับการประกวดคุณแม่นักรีวิวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย มาเป็นหนึ่งในทีมคุณแม่ Influencer มืออาชีพกับ Amarin Baby & Kids และชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโอกาสเป็น Influencer มืออาชีพ กับ Amarin Baby & Kids

ใครจะมีสิทธิ์ได้ร่วมประกวดกันบ้าง…เช็กรายชื่อได้ที่นี่!!

กรุงเทพมหานครฯ

กนกวรรณ แต่งอักษร

กมลฉัตร โสมประยูร

กลิ่นสุคนธ์ วันหมัด

กอบกุล กาญจนมุกดา

กัลยานิษฐ์  สิริธีรนนท์

กุลธิดา ดีชัยยะ

จิตติพร ตั้งจิตรเที่ยง

จินห์จุฑา ประกายแก้วสกุล

ชไมพร เกิดสุทธิ

ชณุตพร ศรีจำลอง

ชรินทร์ทิพย์ ทองสุกโชติ

ญดา วัฒนาศิริพานิช

ณวัสนนท์ พงศ์เกษมฐิรกุล

ณัชชา พงศ์พิสุทธิ์วณิช

ณัฐธิดา ดียิ่ง

ณัฐมล ว็อล์ช

ณัฐหทัย กรรณสูต

ณิชา ยมสมิต

ธนวรรณ เดชชุษณะนาถ

ธนารีย์  แซ่เติน

นนท์ชยลักษณ์ พรรณาผลากูล

นวมนรัศมิ์ วชิระธนานนท์

นัฐยา ปานรักษ์

นุศรา สุภาษร

นุสรา สุขเทียบ

บุศรินทร์ งามกร

เปรม​ยุ​ดา​ กฤษณ​จินดา​

ปุณยวีร์ ปาละ

ผกามาศ ไชยวิสุทธิกุล

แพรวเพ็ญ พิณพิพัฒน์

พกุล เสริฐสุวรรณกุล

พธพร รัตนสิโรจน์กุล

พัชต์วรินทรา วงศ์ฉัตรทอง

พิมพร  โรจนวิภาต

พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล

พิมพ์วิภา วงศ์ไทย

ภัสราวดี เผ่าจินดา

เมย์ วังพัฒนมงคล

เมวิกา เพ่งผล

มัณฑนา โชคศิริวัฒนาวาณิช

มานิตา ชะนะวิวัฒน์

รุ่งจอมขวัญ สวัสดิ์วัฒนดล

แววมณี เผือกสกนธ์

วรณิชชา แสงสุพรรณ

วราลักษณ์ อาตวงษ์

วิภาวัณย์ อรรณพพรชัย

สลิลดา บานแย้ม

สุทธิภา โมฬี

สุทธิลักษณ์ สกุลไทย

สุนิสา ไกรวงศ์

สุภัทรา จักร์แก้ว

หทัยชนก จุฑาเจริญสุข

อนิสา ทองทา

อนุสรา เชาว์ไว

อภัสนันท์ ศรีสกุล

อรชพร​ สวัสดี

อรอนงค์ จินตาไชยวิชญ์

อริสรา ติรณสวัสดิ์

อลิษา เหมือนวงศ์ทำ

ไอรฎา มะทา

May Wangpatanamongkol

Phatwarinthara wongchatthong

 

ภาคกลาง

กนกวรรณ ทับทิมทอง

กนกวรรณ ประสิทธิ์

กัณนิกา  ปาระมี

กานต์พิชชา ธนาดิลก

จิตรกานต์ ภักดี

จิรัชญาณิช เบญจสกุล

ชมพูนุช ฐิติปุญญา

ชัญญา งิมสันเทียะ

ฐานิตย์รดา สาโรจน์วงศ์

ฐาปนี สุทธิสน

ฐิติยา นิ้มสุวรรณ

ณัฐธนภัทร์  แสงอุทัย

ดวงนภา สมสุขเจริญ

ธนัญญา สัตระ

ธัญลักษณ์ แมคกี

นริศรา ศรีมะปรางค์

นัทชา โสภณ

นันท์ชนก ไพฑูรย์มงคล

ปณัสยา ท้วมทอง

ปณิชา นพจิระเดช

ประกายรัตน์ เอื้อนุกูล

ปริตา สุรคุณารักษ์

ปลายลาณี ทัดทรัพย์ฤทธิ์

พรพรรณ โชติมโนธรรม

มชณต วงศา​โรจน์​

รมิดา โฆษิตวราสิน

วรรณวิศา เรืองเดช

วรันธร สุวัตถิกุล

วรางคณา วีระเศรษฐ์ศิริ

วิภาวัลย์ เจริญสุข

วิภาวี ชมิดท์

วิภาสิริ อุตตะกะ

วิมลสิริ เจริญมิตร

ศรศมน​ หวัง​เพิ่ม​พิทยา​

ศิริวรรณ สาพรม

ศุภนิมิต ปิ่นดี

สรารัตน์ ศรีชาลี

สิรินทรา ตันติวุฒิไกร

สิริภา  ยิ่งรัตน์

สิวิภรณ์ โสภณสิริวัฒน์

สุธิณี เกตุเจริญ

สุภัสรา พารักษา

สุภัสสรา โพธิ์เปี่ยม

หทัยชนกก์ แสงภู่

หทัยรัตน์ เหมือนดี

อรชพร​ เวช​ฌ​ณ​ะ​พาณิช​

อาทิตยา เมตตาประสพกิจ

อาทิตยา แย้มบางยาง

ภาคเหนือ

กนกพร จุระเพ็ชร

กรรณิการ์  สารกูมาร

กรวิกรานต์ เสรีสันติวงศ์

กัลญ์วิกา เยี่ยมแสง

กุลญาดา คำเขื่อน

เจนจิรา ระบิล

จิณณ์ณิตา แก้วมา

จีรภัส อยู่ยืน

ชนนิกานต์​  ชัยสาธิตพร

ณัฐธิดา อยู่ลือชา

ณิชนันท์ ชุ่มเย็น

ธิติกานต์ นวสุขารมย์

นิจจารีย์ เฉลิมทรัพย์

นิภาวรรณ นามวงศ์

นิลาวัลย์ ใจฉลาด

บุญธิดา ทองดี

ปิยะฉัตร ช่วยไทย

พรรณิกา ศิริ

พรรษา เครือแปง

พวงผกา สะเสริม

พัทธนันท์ เรือนสุภา

ไพลิน ธิติสรณ์กุล

ศิวิมล พานิชย์วิไล

สุกัญญา ณัฎฐาชาติ

สุดาทิพย์ กล้าโชติชัย

สุทิศา โองาวะ

อมรรัตน์ ชุมภู

อังศุลิน ตั้งใจ

อัฐฐภิรมย์ ธนัตถ์ธำรงกุล

เอกอัปสร จันทรวิลักษณ์

 

ภาคอีสาน

กัณตินันท์  เกินขุนทด

กาญจนาภรณ์ เสือสา

ชนมน​ สันติ​ธรรมา​กร​

ธนารีย์  แซ่เติน

ธัญวลัย แลม

พรชนิตว์  อินทะบุญศรี

พรนิภา​ เสน่ห์จันทร์

พรภัส เพชรตระกูลเจริญ

มณีรัตน์ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์

วาฐินี กะการดี

วารุณี ผิวงาม

วิภาดา​ ขัน​โคก​กรวด​

สายสกุล เบี้ยทอง

สุกัญญา  สารเศวก

สุธาศินี ทำจำปา

สุวรรณี สมศรี

 

ภาคใต้

กรวิกรานต์ เสรีสันติวงศ์

กฤษดี โทนุสิน

กาญจณี โนนุช

เจียระไน สุรัตน์วิมล

จิตราภรณ์ วงดา

จุฑาภรณ์ ปีนะกาตาโพธิ์

ญาดา ประเสริฐสม

ฐานิตย์รดา สาโรจน์วงศ์

ฐิตาภรณ์ อันสนั่น

ณัฐพร จิรศักยกุล

ทัชชมัย อนุรักษ์กมลกุล

นวพร  รัตนทิพย์

นันทิชา พานิชชีวะกุล

นาถลัดดา เลอวิศิษฎ์

พรสุภา ปิ่นแก้ว

มนัสชนก เรืองธารา

รัชนีกร รองเลื่อน

รัชภร สิทธิเดช

วิยะดา หวันหม๊ะ

ศศิวิมล รัตนนรเศรษฐ

เสาวลักษณ์ จรัสพันธ์

โสภิดา  สุภาจักร์

สาธิตา พุ่มอยู่

สุลาวัณย์ สราวุธรัตนานนท์

อัญชนา สุวรรณ์พุ่ม

อัญชศา ทองแกมแก้ว

อาภาพรรณ ศิริชาติ

 

♦ กติกาการประกวดคัดรอบที่ 1
MOM INFLUENCER CONTEST SEASON 

รายละเอียดการทำรีวิว แบบ  Photo Series

 • ผู้ผ่านเข้ารอบจะได้รับกล่อง “Mommy Box” สำหรับการเขียนรีวิวสินค้าและถ่ายภาพจำนวน 5 ภาพ(จัดส่งถึงบ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 • โพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัว หรือ Fanpage ตั้งเป็น “สาธารณะ” พร้อมใส่ #MomInfluencerContestSS3 #AmarinBabyAndKids และ #แบรนด์สินค้า โดยโพสต์ได้ 1 คน ต่อ 1 ครั้งเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ – 4 สิงหาคม 2566
 • ส่ง Link รีวิว มาที่ Google Form https://bit.ly/SubmitMICSS3 แนบลิ้งค์ส่งประกวดรอบ ที่ 1
 • ผู้เข้าประกวดสามารถแชร์โพสต์รีวิวสินค้าไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลอื่นๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสม

ประกาศชื่อผู้ผ่านเข้ารอบวันที่ 19 สิงหาคม 2566
ผ่านช่องทาง Facebook Amarin Baby & Kids

 เกณฑ์การตัดสิน ประกวด รอบที่ 1

พิจารณาคุณภาพของ Content รีวิว ตั้งแต่วันนี้ – 4 สิงหาคม 2566 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) ดังนี้

 • การเรียบเรียงเนื้อหา เต็ม 15 คะแนน
 • ความโดดเด่นของสินค้า (ภาพถ่าย) เต็ม 30 คะแนน
 • สื่อสาร Key message ครบถ้วนตามโจทย์ที่กำหนด เต็ม 25 คะแนน
 • สไตล์การเขียนรีวิว และ ความรู้ แรงบัลดาลใจ วิธีการเลี้ยงลูก เต็ม 30 คะแนน

 

*เงื่อนไข การประกวดคัดเลือก

 • ห้ามคัดลอก ลอกเลียน หรือดัดแปลงงานเขียนรีวิวของผู้อื่นเป็นอันขาด หากพบว่ากระทำการดังกล่าวจะถือว่าตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน
 • ข้อความรีวิว ภาพถ่ายและคลิปถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, พันธมิตร และคู่ค้ารวมถึงสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนกิจกรรมในอนาคต สามารถทำการปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน นอกจากนี้ สิทธิ์ใดๆ อันเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับข้อความรีวิว ภาพถ่ายและคลิป
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

 • วันและเวลาของกำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • การดำเนินงาน และการตัดสินอยู่ในดุลยพินิจจากคณะกรรมการ และการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
*หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเข้าไปทาง inbox Facebook : Amarin Baby & Kids โดยพิมพ์คำว่า MIC3 พร้อมคำถามที่ต้องการสอบถาม

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up