เตือนพ่อแม่ ทะเลาะกันที่ไหนก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่ต่อหน้าลูก! อย่าหาทำ พัฒนาการลูกถดถอย

event

เด็กที่มีปัญหาพ่อแม่ทะเลาะกันมีลักษณะอย่างไร?

ปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างพ่อและแม่สามารถเป็นตัวกำหนดอนาคตของลูกได้ โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงระดับความรุนแรงของปัญหา หรือสถานะของผู้ปกครอง ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันหรือแยกทางกัน ผลกระทบและความเจ็บปวดทั้งหมดล้วนตกไปอยู่ที่เด็ก โดยเด็กที่พ่อแม่ทะเลาะกันมักมีลักษณะที่เป็นปัญหาดังต่อไปนี้

  • เด็กแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่พึงประสงค์ เช่น ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ก้าวร้าว ชอบใช้กำลัง เกเร หรือมั่วสุมกับเพื่อน
  • เด็กมีระดับความเครียดสูง เด็กที่เป็นทุกข์จากปัญหาความขัดแย้งของผู้ปกครองมักมีฮอร์โมนความเครียด (Stress hormone) ในระดับสูง ซึ่งส่งผลกระทบด้านลบต่อเด็ก เช่น เด็กที่มีความเครียดจะมีข้อจำกัดในการรับมือกับปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียน อีกทั้งเด็กอาจพบปัญหาความยากลำบากในการประสบความสำเร็จตามขั้นพัฒนาการ (Developmental task) เช่น ประสบปัญหาในการพัฒนาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของตนเองใน (Identity) ช่วงวัยรุ่น เป็นต้น

Parents swear, and children suffer 2

  • เด็กรู้สึกไม่มั่นคงหรือปลอดภัยแม้จะอยู่ในบ้านของตัวเอง อันเกิดจากความเห็นที่ไม่ตรงกันของผู้ปกครอง หรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยที่เด็กไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ความรู้สึกไม่มั่นคงหรือไม่ปลอดภัยก็อาจทำให้เด็กมีลักษณะขาดความมั่นใจในตนเองด้วย โดยความรู้สึกในลักษณะนี้ สามารถขัดขวางพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ในช่วงต้น และจะยิ่งส่งผลกระทบต่อเด็กมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
  • เด็กขาดความภาคภูมิใจในตนเอง โดยปกติแล้ว เด็กจำเป็นต้องเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนในครอบครัวให้ความเคารพซึ่งกันและกัน อันจะช่วยส่งเสริมความรัก รวมถึงการให้ความสำคัญและยอมรับสิทธิของตนเองและของผู้อื่น หากเด็กขาดการสนับสนุนให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เด็กอาจรู้สึกว่าตนเองไม่มีความสำคัญ และอาจหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นหรือถอนตัวออกจากสังคม

อ่านต่อ >> “เด็กที่มีปัญหาพ่อแม่ทะเลาะกันมีลักษณะอย่างไร?” คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up