เช็คสิทธิ์ประกันสังคม

วิธี เช็คสิทธิ์ประกันสังคม ง่ายๆ แต่ละมาตรา 33 39 40 ต่างกันอย่างไร?

event
เช็คสิทธิ์ประกันสังคม
เช็คสิทธิ์ประกันสังคม

แนะวิธี เช็คสิทธิ์ประกันสังคม ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ทั้งข้อมูลยอดการส่งเงินสมทบ การขอเบิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ว่างงาน ต้องทำยังไงบ้างมาดูกัน

เช็คสิทธิ์ประกันสังคม มาตรา 33 39 40 ต่างกันอย่างไร?

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ทำงานบริษัทหรือห้างร้านต่างๆ ในทุกๆ เดือนจะต้องจ่าย ประกันสังคม ซึ่งเป็นสวัสดิการที่ทางรัฐมอบให้แก่ลูกจ้าง โดยลูกจ้างและนายจ้างต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย โดยจะทำการหักเงินจากฐานเงินเดือน 5% สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน

ถือเป็นการสร้างหลักประกันสังคมในการดำรงชีวิตของสมาชิกที่มีรายได้ ในการคุ้มครองลูกจ้างจากการเจ็บป่วย ทั้งที่เกิดขึ้นจากการทำงานและนอกเหนือจากการทำงาน โดย “ผู้ประกันตน” (ลูกจ้างหรือพนักงาน) จะต้องเลือกสถานพยาบาลที่ตนเองสะดวก ซึ่งผู้ประกันตนได้รับการดูแลและการทดแทนรายได้ เช่น เมื่อผู้ประกันตนไปหาหมอเพื่อรักษาอาการป่วย ก็สามารถใช้สิทธิประกันสังคมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา โดยสามารถใช้สิทธิเบิกได้ทั้งค่า รักษาพยาบาล การคลอดบุตร ทุพพลภาพ ว่างงาน สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และกรณีเสียชีวิต

คนทำงานหลายคนอาจจะยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดมากพอ รู้เพียงแต่ว่าในแต่ละเดือนเราต้องจ่ายค่าประกันสังคม แต่ไม่รู้ว่าทำไมเราต้องจ่าย แล้วเราจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างจากการจ่ายเงินในแต่ละเดือน บางครั้งคนทำงานหลายคนจะรู้สึกว่าการจ่ายเงินประกันสังคมเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเลย เพราะแทบจะไม่ได้ใช้สิทธิดังกล่าว การที่หลายคนคิดเช่นนั้น เป็นเพราะเขาไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้สิทธิอะไรจากประกันสังคมบ้าง หากรู้แล้วก็จะเข้าใจระบบประกันสังคมได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน

ผู้ประกันตนมีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร

ทั้งนี้ทางกองทุนประกันสังคม จะแบ่งผู้ประกันตนออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

  • พนักงานเอกชนทั่วไป (มาตรา 33) ได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี

  • เคยเป็นพนักงานแต่ลาออก (มาตรา 39) ได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี

  • อาชีพอิสระ/แรงงานนอกระบบ (มาตรา 40) ได้รับความคุ้มครอง 3 หรือ 4 กรณี

เช็คสิทธิ์ประกันสังคม มาตรา 33 39 40 ต่างกันอย่างไร

แม้ว่าผู้ประกันตนแต่ละประเภทจะได้รับความคุ้มครองด้วยสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกัน แต่มีหน้าที่ที่จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนเหมือนกัน เพื่อเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เห็นความแตกต่างของผู้ประกันตนแต่ละประเภทอย่างชัดเจน ลองมาดูข้อสรุปของสิทธิประโยชน์ คุณสมบัติของผู้ประกันตนว่ามีอะไรบ้าง

ผู้ประกันตนภาคบังคับ มาตรา 33

สิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ผู้ประกันตนในกลุ่มนี้ คือ ลูกจ้าง “ผู้ซึ่งทํางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง” หรือ พนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป … โดยมีสถานะเป็นลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องเป็นลูกจ้างที่ไม่ได้รับการยกเว้นตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 4 มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี

ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุน คิดเป็นสัดส่วนดังนี้ ลูกจ้าง 5% + นายจ้าง 5% + รัฐบาล 2.75% ของฐานเงินค่าจ้าง ขั้นต่ำตั้งแต่ 1,650 บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

สิทธิประโยชน์ ของผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี คือ

1.กรณีเจ็บป่วย
2.กรณีคลอดบุตร
3.กรณีทุพพลภาพ
4.กรณีตาย
5.กรณีสงเคราะห์บุตร
6. กรณีชราภาพ
7. กรณีว่างงาน

อ่านต่อ >> “วิธีเช็คสิทธิประกันสังคม
ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40” คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up