เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เฮได้! พ่อแม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ลูกมีสิทธิได้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เหตุที่มีผู้ถูกระงับการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

โดยผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีข้อเรียกร้องว่าไม่ควรถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตรเกิดจากผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเอง ดังนั้นจึงเป็นสิทธิ์ที่ตนเองพึงได้รับจากประกันสังคมและเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

*สำหรับผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 2533 มี 2 ประเภท คือ

  • ผู้ประกันตนในสถานประกอบการตามมาตรา 33 ส่วนใหญ่มีรายได้เกิน 3,000 บาท
  • และส่วนน้อยเป็นลูกจ้างสถานประกอบการต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย

ดังนั้น แม้ว่าคนกลุ่มนี้จะมีรายได้แต่ก็มีฐานะยากจน ต้องทำงานเพื่อเลี้ยงดูคนทั้งครอบครัว จึงเห็นว่าไม่ควรตัดสิทธิ์คนกลุ่มนี้

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตเพื่อให้การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง และฐานข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ด้าน สำนักงานประกันสังคมชี้แจงว่า…

เงินสงเคราะห์บุตรมีหลักเกณฑ์การจ่ายให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเป็นระยะเวลา 6 ปี และจะมีการตรวจสอบภายในระยะเวลา 3 ปี ว่าผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคมครบ 12 เดือนหรือไม่? หากไม่ครบสำนักงานประกันสงคมจะตัดสิทธิ์!
สำหรับผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพ สำนักงานประกันสังคมจะระงับการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร ซึ่งจะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน 3 เดือน และผู้ยื่นคำขอเงินสงเคราะห์บุตรกับสำนักงานประกันสังคมสามารถยื่นคำขอภายใน 2 ปี จึงทำให้เกิดความล่าช้า

การลงทะเบียน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2561

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ทั้งนี้สำหรับการขึ้นทะเบียน รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ในปีงบประมาณ 2561 คุณแม่สามารถไปลงทะเบียนได้แล้ว ตามสำนักงานเขต/เทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

โดยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในครอบครัวยากจน รายได้น้อยตั้งแต่แรกเกิด – 1 ปี รายละ 400 บาท ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2559 และเพิ่มเงินอุดหนุนเป็นรายละ 600 บาท ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่เด็กแรกเกิด – 3 ปี โดยกลุ่มเป้าหมายที่รับลงทะเบียน ดังนี้

  1. เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – วันที่ 30 กันยายน 2560) จะได้รับเงินรายละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่มาลงทะเบียนจนเด็กอายุครบ 3 ปี
  2. หญิงตั้งครรภ์ และเด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) จะได้รับเงินรายละ 600 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่เกิดจนอายุครบ 3 ปี

จึงให้คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ และคุณแม่ที่มีลูกน้อย ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา สามารถไปลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่องได้ที่สำนักงานเขตของแต่ละท้องที่ที่ท่านอาศัยอยู่ได้ ณ บัดนี้แล้ว

อ่านต่อ “บทความดี ๆ น่าสนใจ” คลิก!


ขอบคุณข้อมูลจาก : www.prachachat.net

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up