ลาคลอดบุตร

แม่ท้องเฮ! สนช.ผ่านกฎหมายเพิ่มวัน “ลาคลอดบุตร” เป็น 98 วัน

Alternative Textaccount_circle
event
ลาคลอดบุตร
ลาคลอดบุตร

จากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน โดยมีการแก้ไขร่างกฎหมายเพิ่มเติม ซึ่งมีสาระสำคัญ 4 ประเด็น คือ การเพิ่มค่าชดเชยเลิกจ้าง, สิทธิ ลาคลอดบุตร, สิทธิวันลากิจ และกรณีการเปลี่ยนตัวนายจ้าง

แม่ท้องเฮ! สนช.ผ่านกฎหมายเพิ่มวัน “ลาคลอดบุตร” เป็น 98 วัน

ข่าวดีสำหรับแม่ท้องที่เป็นลูกจ้าง! ตามที่ได้มีข่าวว่า กรมสวัสดิการและกรมคุ้มครองแรงงาน ได้เสนอให้มีการแก้กฎหมาย ปรับเพิ่มสิทธิวันลาคลอดบุตร เป็น 98 วัน จากเดิมที่กำหนดให้สามารถลาคลอดบุตรได้เพียง 90 วัน และวันลาคลอดบุตรที่ได้เพิ่มมานี้ ยังไม่นำไปนับรวมกับวันลาฝากครรภ์ หรือวันลาเพื่อตรวจครรภ์อีกด้วย โดยกฎหมายคุ้มครองแรงงานนี้ สำหรับลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 183 ว่าด้วยสิทธิการคุ้มครองความเป็นมารดาซึ่งได้กำหนดให้ภาครัฐต้องดูแลผู้หญิงตั้งครรภ์ ระหว่างและหลังคลอด และต้องให้วันหยุดมารดาหลังคลอด 14 สัปดาห์ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขวัน ลาคลอดบุตร ดังต่อไปนี้

สิทธิลาคลอด
เพิ่มสิทธิในการลาคลอดบุตรจากเดิม 90 วัน เป็น 98 วัน

สิทธิในการ ลาคลอดบุตร

  • เพิ่มสิทธิให้ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรได้ไม่เกิน 98 วัน จากเดิมมีสิทธิลา 90 วัน
  • โดยสิทธิในการลาคลอดบุตรนี้ ไม่นับรวมกับการลาฝากครรภ์ หรือหรือลาเพื่อตรวจครรภ์
  • แต่ในช่วงระยะที่ลาคลอดบุตร 98 วันนั้น ให้นับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย
  • สำหรับเงินชดเชย ที่แต่เดิม ลูกจ้างที่ได้รับสิทธในการลาคลอดบุตร 90 วันนั้น จะได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง 45 วัน และจากประกันสังคมอีก 45 วัน (ร้อยละ 50 ของค่าจ้างโดยเฉลี่ย เป็นระยะเวลา 90 วัน โดยคำนวณจากฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท และสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) แต่เมื่อเพิ่มวันลาคลอดบุตรเป็น 98 วัน สำหรับ 8 วันที่เพิ่มขึ้นมานั้น นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างระหว่างลาหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ สิทธิอื่น ๆ ที่มีการแก้กฎหมายพร้อมกับสิทธิ ลาคลอดบุตร

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up