หมอเผย! เทรนด์คนรุ่นใหม่ เน้นสร้างประชากรคุณภาพ ลดภาระ เพิ่มโอกาสให้สังคม มุ่งใช้เทคโนโลยีตัวช่วย

หมอภัทรชี้! เทรนด์พ่อแม่มือใหม่เน้นใช้เทคโนโลยีตอบโจทย์การมีบุตร หวังสร้างลูกแข็งแรงสมบูรณ์ สร้างประชากรคุณภาพ พร้อมชวนคนรุ่นใหม่วางแผนและให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร ลดความเสี่ยงจากโรคทางพันธุกรรม รศ. นพ.ภัทรภูมิ โพธิ์พงษ์ สูตินรีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และการรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ได้เปิดเผยข้อมูลในงาน “โรงพยาบาลนครธน อยู่เคียงข้างทุกช่วงเวลาของชีวิต” กับช่วงกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เทคโนโลยีเติมเต็มความสมบูรณ์ของครอบครัว” ว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะเรื่องของจำนวนประชากรที่ลดลง ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรในแต่ละช่วงวัยจึงเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่โลกต้องเผชิญเรื่องของสังคมผ้สูงอายุ ดังนั้นการเพิ่มจำนวนประชากรจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและมีความท้าทาย รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงพยายามในการวางแนวทางกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการกระตุ้นหรือสร้างความตระหนักในการร่วมกันเพิ่มจำนวนประชากรให้มากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้น โดยเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัวไปจนถึงระดับชาติในการร่วมวางยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการอำนวยประโยชน์และสร้างความสามารถในการมีบุตรที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นสังคม มากกว่าการเพิ่มแต่เพียงจำนวนเท่านั้น ซึ่งในทางการแพทย์คุณภาพหมายถึงประชากรที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง ด้านของสุขภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสและลดภาระของสังคมในอนาคต ทั้งนี้พบว่าเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะคน Generation Y และ Generation Z ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ต่างมีความตื่นตัวในการวางแผนเรื่องของการมีบุตรมากขึ้น ทั้งคนที่กำลังสร้างครอบครัวและคนที่ยังไม่มีครอบครัว เนื่องจากมีการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้มากขึ้น และสามารรับรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีมากขึ้นนั่นเอง “เทรนด์ในอนาคตบอกได้เลยว่า คนรุ่นใหม่จะมีความสนใจและใส่ใจในตัวเองและครอบครัว มีการวางแผนมากขึ้น โดยเฉพาะการมีบุตร เราจะเห็นว่าคนจะแสวงหาความรู้แสวงหาเทคโนโลยีในการช่วยเรื่องของการมีบุตรมากขึ้น […]

keyboard_arrow_up