เด็กทำความผิด ใครมีหน้าที่รับผิดชอบ?

ตามหลักกฎหมายข้างต้น มีกรณีปัญหาที่น่าสนใจ คือ หากบิดามารดา มิได้จดทะเบียนสมรสกัน ความผิดทางละเมิดที่เกิดจากการกระทำของเด็กจะเป็นอย่างไร โดยตามกฎหมายมารดาย่อมเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรเสมอ มีผลให้มารดาต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เด็กก่อให้เกิดขึ้นทุกกรณี

keyboard_arrow_up
X