” วันเด็กแห่งชาติ ” สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ

เมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคมทุกปี นับเป็นวันที่เด็ก ๆ ทั่วทั้งประเทศไทยรอคอย นั่นก็คือ  “วันเด็กแห่งชาติ” เพราะเด็ก ๆ จะได้รับของขวัญ รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับความรู้และความสนุกสนาน สำหรับวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เป็นวันที่ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงมีการจัดงานวันเด็กและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย โดยในปีนี้คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” สำหรับในประเทศไทย จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 ตามมติขององค์การสหประชาชาติ ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่า ช่วงเดือนตุลาคมที่จัดงานวันเด็กนั้นตรงกับฤดูฝนในประเทศไทย ทำให้ไม่สะดวกต่อการจัดงาน อีกทั้งวันจันทร์ยังเป็นวันทำงานที่ผู้ปกครองไม่สามารถพาบุตรหลานมาร่วมงานได้ จึงเสนอให้เปลี่ยนมาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมแทน โดยเริ่มประกาศใช้ครั้งแรกใน พ.ศ.2508 จวบจนถึงปัจจุบัน แต่เชื่อหรือไม่ว่าปัญหาหนึ่งที่ไม่เคยหายไปจากเด็กไทยเลย และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ […]

keyboard_arrow_up