วิธีสอนลูกไหว้อย่างไรให้ได้ผล

การไหว้เป็นมารยาทไทยที่สืบทอดกันมาช้านาน แสดงถึงความเคารพ ความมีสัมมาคารวะ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน แสดงออกถึงการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ ” สอนลูกไหว้ “

keyboard_arrow_up