[Mom diary แม่โอ] ถูก-ผิด คิดไม่ยาก

ในโลกที่ ความถูก ความผิด เริ่มละลายปนกัน จนแบ่งขอบเขตไม่ค่อยชัดเจน เราจะสอนให้ลูกรู้จักแยกแยะว่าอะไรถูก อะไรผิด ได้อย่างไร? ฟังแล้วเหมือนยาก แต่จริงๆ แล้ว พอไหวค่ะ!

keyboard_arrow_up